Prancūzų kalba A1

  • Dalyko kodas: PRC 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: French A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daina Kazlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) prancūzų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: prancūzų kalbos žodžių tvarka sakinyje, konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas, leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis, prancūzų kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje, konsultacijos, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the elementary (A1) level of the French language. It aims to present the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to teach them the required oral and written communication skills of the relevant level. The course covers the following: word order of the French sentence; formation of declarative, interrogative and negative sentences; lexical items and structures for the communication on everyday topics; the peculiarities of the pronunciation of French sounds, words, and intonation. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai skaityti trumpus, nesudėtingus tekstus, žinutes, skelbimus, pavadinimus, sutinkamus įprastinėse kasdieninėse situacijose, numatytose tematiniame turinyje.
Klausyti pokalbius, kai kalbama lėtai ir aiškiai, tematiniame turinyje numatytomis temomis
Perteikti nesudėtingas mandagumo frazes, apibūdinti aplinką, žmones, save, veiklos sritis, įspūdžius, formuluoti klausimus.
Parašyti nesudėtingus sakinius apie save, savo aplinką, veiklą ir pomėgius, užpildyti anketinius duomenis, parašyti trumpą sveikinimą ir nesudėtingą asmeninį laišką.
Bendrauti paprastame lygyje, paklausti ir atsakyti į klausimus, formuluoti teiginius, nuorodas.
Naudoti paprastas lingvistines struktūras sakytinėje ir rašytinėje kalboje.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas
Trumpas savęs bei artimiausios aplinkos pristatymas: šeima, draugai, kambarys, butas, profesija, pomėgiai, laisvalaikis, šventės, kasdienybė, atostogos, kelionės, miestas, kaimas, šalis, apranga, maistas ir maitinimasis, valgymo tradicijos Lietuvoje ir Prancūzijoje, ateities planai bei praeities prisiminimai.
Lingvistinis:
Žodžių tvarka sakinyje. Artikeliai, daiktavardis: giminė ir skaičius. Būdvardis: giminė ir skaičius. Skaitvardžiai: kiekiniai, kelintiniai. Įvardžiai: įvardis-veiksnys, įvardžiu išreikštas tiesioginis ir netiesioginis papildinys. Veiksmažodis.: présent, futur proche, passé composé laikų sudarymas ir vartojimas. Liepiamoji nuosaka. Klausimų sudarymas. Neigimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10%-aktyvi veikla: aktyvus dalyvavimas paskaitose, darbas moodle aplinkoje).

Literatūra

1. 2009 Capelle, G., Menand, R. Le nouveau taxi! 1: Méthode de français. Paris: Hachette
2. 2009 Capelle, G., Menand, R Le nouveau taxi! 1: Méthode de français.1: Cahier d‘exercices. Paris: Hachette
Papildoma literatūra
1. 2003 Capelle, G., Menand, R. . Le nouveau taxi! 11 Double CD audio Paris: Hachette
2. 2005 Parizet, M. L., Grandet, E, Corsain, M. Activités pour le cadre commun A1. Paris: Hachette
Interaktyvi prancūzų kalbos mokomoji programa Auralog Tell Me More 10.0
https://www.podcastfrancaisfacile.com/francais-debutant-apprendre-le-francais.html
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-102250.php