loader image

Naujojo Testamento graikų kalba

  • Dalyko kodas: GRKN0313
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: New Testament Greek
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Kun. Algirdas Akelaitis, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas yra skirtas supažindinti studentus su Naujojo Testamento graikų kalba, studijuojant Naujojo Testamento graikų kalbos ypatumus per jos fonetiką ir fonologiją, daiktavardžio linksniavimo sistemą, būdvardžio linksniavimą, būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimą, veiksmažodines kategorijas, veiksmažodžio asmenavimo sistemą, paprastų sakinių sintaksines konstrukcijas, sudėtinius sakinius, žodžių darybos ir leksinių vienetų pagrindus, tekstų morfologinę analizę ir vertimą į lietuvių kalbą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce the students to New Testament Greek language, studying the peculiarities of New Testament Greek and the following topics: phonetics and phonology, system of the noun declension, the adjective declension, adjective and adverb degrees of comparison, review of verb categories, system of verb conjugation, syntactical constructions of simple sentences, review of composite sentences, basics of word formation and lexical units, morphological analysis of texts, translation into Lithuanian.

Dalyko studijų rezultatai

Rašyti ir skaityti nesudėtingus tekstus senąja graikų kalba.
Asmenuoti tiesioginės nuosakos veikiamosios ir neveikiamosios rūšies laikais.
Linksniuoti vardažodžius ir įvardžius.
Versti iš graikų kalbos, naudojantis žodynu.
Paaiškinti teologinės ir filosofinės literatūros terminus bei jų sudarymo principus.

Dalyko turinys

Fonetika ir grafika. Graikų kalbos istorinė apžvalga. Naujojo Testamento graikų kalbos ypatybės.
Daiktavardžio linksniavimo sistema. Būdvardžio linksniavimas, laipsniavimas, derinimas su daiktavardžiais. Įvardžių skyriai ir linksniavimas. Prielinksnis.
Daiktavardžio linksniavimo sistema. Būdvardžio linksniavimas, laipsniavimas, derinimas su daiktavardžiais. Įvardžių skyriai ir linksniavimas. Skaitvardis.
Naujojo Testamento tekstai iš Evangelijų ir Pauliaus raštijos.
Sentencijų, liturginių tekstų analizė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 70 ak. val.
Iš viso 130 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2003 Mounce, W.D. Basics of Biblical Greek: Grammar. Grand Rapids: Zondervan
2. 1988 Wenham, J. The Elements of New Testament Greek. Cambridge
3. 1973 LaSor, W. S. Handbook of New Testament Greek / an inductive approach based on the Greek text of acts by W.S. LaSor, P. Hintzoglou, E.N. Jacobsen. - Grand Rapids (Mich.)South Pasadena, 2 vol,