Norvegų kalba, A2

  • Dalyko kodas: NOR 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian, A2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas įgalinti studentus bendrauti norvegų kalba, suteikiant jiems norvegų kalbos gramatikos žinių aukštesniajame pradedančiųjų lygyje A2 (morfologijos bei sintaksės taisyklių), o taip pat mokant skaityti santykinai nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir savarankiškai kurti rašytinius tekstus. Studijos vyksta įvairiomis formomis: paskaitos, seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai išmoksta gana laisvai ir taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu įvairiose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos trečiojo lygio B1 studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Norwegian giving them the knowledge of the Norwegian grammar of the pre-intermediate level A2 (morphological and syntactic rules) as well as teaching them to read relatively uncomplicated texts with the aid of dictionary and to produce their own written texts. The form of studies includes: seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students learn to communicate in Norwegian rather fluently and correctly (both in spoken and written forms) in various situations and get prepared to study Norwegian level B1.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens norvegų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Sudaryti įvairių rūšių vientisinius ir sudėtinius sakinius;
Kaityti kaitomąsias kalbos dalis (daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius, įvardžius);
Vartoti kaitomąsias daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių ir įvardžių formas;
Taisyklingai, sklandžiai ir rišliai bendrauti norvegų kalba (ir iš anksto pasirengus, ir ekspromtu);
Pašyti nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba skaityti ne itin sudėtingus tekstus.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:.
Drabužiai ir avalynė, papuošalai ir brangenybės. Šeima ir giminė. Namai, būstas, patalpos, interjeras, baldai. Pirkiniai, parduotuvė, sendaikčių turgus. Sveikata, ligos, aktyvus poilsis, sportas. Žmogaus kūno dalys, žmogaus vidaus organai. Orai, klimatas, metų laikai. Kelionės, atostogos. Kinas, teatras, muzika, koncertai, laisvalaikis. Darbas, profesijos, išsilavinimas, CV rašymas, darbo skelbimai, darbo arba studijų programų paieška internete, stipendijų paieška.
Lingvistinis:.
Kartojimas. Kelintiniai skaitvardžiai. Būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimas. Žodžių tvarka šalutiniuose sakiniuose. Neveikiamoji rūšis: s-passiv, bli-passiv bei være-passiv. Sakiniai su formaliuoju subjektu det. Lūžis (Utbrytning.) Pristatomoji konstrukcija (Presentering). Dalyviai. Modalumas. Modaliniai veiksmažodžiai. Preterito ir pliuskvamperfekto modalinė vartosena.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 75 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 1998 Golden, Anne, MacDonald, Kirsti & Ryen, Else. Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Oslo
2. 1990 Hvenekilde, Anne, Iversen Bjørkavåg, Lise & Arnestad, Inger Helene. Snakker du norsk? (1I). Oslo
3. 2002 Klouman, Sverre. Learn Norwegian Oslo
4. 2006 Mikučionis, Ugnius. Norvegų–lietuvių kalbų žodynas. Kaunas
5. 2004 Mikučionis, Ugnius. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis Kaunas
6. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius
7. 2011 Lønn, Cecilie. Nå begynner vi. (Grunnbok + tekstbok) Trondheim