Norvegų kalba A2

  • Dalyko kodas: NOR 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, asistentė Jolita Ančlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas įgalinti studentus bendrauti norvegų kalba, suteikiant jiems norvegų kalbos gramatikos žinių aukštesniajame pradedančiųjų lygyje A2 (morfologijos bei sintaksės taisyklių), o taip pat mokant skaityti santykinai nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir savarankiškai kurti rašytinius tekstus. Studijos vyksta įvairiomis formomis: paskaitos, seminarai, savarankiško darbo užduotus ir darbas SANAKO laboratorijoje bei MOODLE terpėje (darbas prisijungus prie interneto, sinchroninis bei asinchroninis bendravimas tiesioginėmis žinutėmis bei diskusijų forumuose, interaktyvūs testai ir pratimai). Studentai išmoksta gana laisvai ir taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu įvairiose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos trečiojo lygio B1 studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable students to communicate in Norwegian giving them the knowledge of the Norwegian grammar of the pre-intermediate level A2 (morphological and syntactic rules) as well as teaching them to read relatively uncomplicated texts with the aid of dictionary and to produce their own written texts. The form of studies includes: seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). Students learn to communicate in Norwegian rather fluently and correctly (both in spoken and written forms) in various situations and get prepared to study Norwegian level B1.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens norvegų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai sudaryti įvairių rūšių vientisinius ir sudėtinius sakinius;
Taisyklingai kaityti kaitomąsias kalbos dalis (daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius, įvardžius);
Taisyklingai ir logiškai vartoti kaitomąsias daiktavardžių, būd-vardžių, veiksmažodžių ir įvardžių formas;
Elementariais sakiniais diskutuoti apie namus ir būstą, pasiteirauti apie kito asmens sveikatą, šeimą ir papasakoti apie savąją. Vesti nesudėtingą pokalbį darbo ir išsilavinimo temomis.
Parašyti neilgą rašinėlį duota tema, pranešimą dėl ligos, skelbimą, gyvenimo aprašymą.
Suprasti skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir trumpai ją atpasakoti.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Drabužiai ir avalynė. Šeima ir giminė. Namai, būstas, patalpos, interjeras, baldai. Pirkiniai, parduotuvė, sendaikčių turgus. Sveikata, ligos, aktyvus poilsis, sportas. Žmogaus kūno dalys, žmogaus vidaus organai. Darbas, profesijos, išsilavinimas, CV rašymas, darbo skelbimai, darbo arba studijų programų paieška internete.
Lingvistinis:
Savybiniai įvardžiai. Kelintiniai skaitvardžiai. Būtasis laikas Presens Perfektum. Būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimas. Žymimoji būdvardžio forma. Žodžių tvarka šalutiniuose sakiniuose. Sakiniai su formaliuoju subjektu det. (Presentering). Dalyviai. Modalumas. Modaliniai veiksmažodžiai. Mange ir mye. Vietos prieveiksmiai. Sakiniai su som.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10% - interaktyvūs atsiskaitymai MOODLE aplinkoje).

Literatūra

1. 2012 Ellingsen, E., Mac Donald, K. På vei Oslo
Papildoma literatūra
2. 2013 Mac Donald, K. Praktisk norsk Oslo
3. 2013 Manne, G., Nilsen, G. K. Ny i Norge Oslo
4. 2006 Mikučionis, U. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis Kaunas
5. 2009 Mikučionis, U. Norvegų–lietuvių ir lietuvių–norvegų kalbų žodynas. Kaunas
6. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius