Norvegų kalba A1

  • Dalyko kodas: NOR 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Norwegian A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Ugnius Mikučionis, asistentė Jolita Ančlauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams norvegų kalbos kompetenciją, kuri įgalins juos bendrauti norvegų kalba nesudėtingose situacijose ir sudaryti sąlygas įgyti pagrindinių norvegų k. gramatikos žinių (svarbiausių morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studentai išmoksta skaityti nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir savarankiškai kurti rašytinius tekstus. Studentai išmoksta taisyklingai bendrauti ir žodžiu, ir raštu nesudėtingose situacijose ir pasirengia norvegų kalbos antrojo lygio studijoms.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to enable the students to communicate in Norwegian in simple situations and to provide the basics of the Norwegian grammar (the main morphological and syntactic rules). Students learn to read simple texts with the aid of a dictionary and to produce their own written texts using simple language. The course consists of different forms of studies including lectures, seminars and individual work, application of ICT (on-line synchronous, asynchronous conversations, forums, project work, interactive exercises and texts). The students learn to communicate correctly in Norwegian (both in spoken and written forms) in simple situations and get prepared to study Norwegian on level 2.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai taria norvegų kalbos garsus.
Užmezga kasdienį pokalbį, pasisveikinant, prisitantant paklausiant kaip sekasi, ką veiki.
Taisyklingai sudaro tiesioginius, klausiamuosius bei liepiamuosius sakinius.
Taisyklingai kaito daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius ir įvardžius, taisyklingai ir logiškai vartoja kaitomąsias daiktavardžių, būdvardžių ir įvardžių formas.
Taisyklingai kalba vartojant esamąjį, būtąjį ir būsimąjį veiksmažodžio laikus.
Skaito ir supranta nesudėtingus tekstus, žinutes ir laiškus draugui.
Parašo trumpą pasakojimą apie save ir savo laisvalaikį.
Supranta trumpus ir adaptuotus garso ir vaizdo įrašus kalbant apie laisvalaikį, dienotvarkę, maistą, šeimą.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos komunikacijos tobulinimas: prisistatymas, mandagumo frazės, pasakojimas apie save, savo šeimą ir šalį; valandos ir kasdieninė rutina; pasakojimai apie buvusias atostogas; apsipirkimas kioske ir parduotuvėje; drabužių ir batų pavadinimai; pokalbiai apie orą; kalendorinės šventės ir tradicijos.
Lingvistinis turinys:
Norvegų kalbos rašytiniai variantai, jų paplitimas ir populiarumas Norvegijoje; tarimo taisyklės; asmeniniai įvardžiai, veiksmažodžių bendratis, esamais laikas ir liepiamoji nuosaka, daiktavardžių formos, kiekiniai skaitvardžiai, savybiniai įvardžiai, būdvardžių formos, veiksmažodžių būtieji laikai; žodžių tvarka vientisiniuose sakiniuose;

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10% - interaktyvūs atsiskaitymai MOODLE aplinkoje).

Literatūra

1. 2012 Ellingsen, E., Mac Donald, K. På vei Oslo
Papildoma literatūra
2. 2013 Mac Donald, K. Praktisk norsk Oslo
3. 2013 Manne, G., Nilsen, G. K. Ny i Norge Oslo
4. 2006 Mikučionis, U. Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis Kaunas
5. 2009 Mikučionis, U. Norvegų–lietuvių ir lietuvių–norvegų kalbų žodynas. Kaunas
6. 2012 Mickūnaitė-Griškevičienė A. Norvegų kalbos gramatika. Vilnius