loader image

Lietuvių gestų kalba 3 lygis

  • Dalyko kodas: LGKN0313
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian Sign Language Level 3
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Kalbos specialistai: Ramunė Leonavičienė ir Arūnas Bražinskas, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja ir tobulina 2 lygio lietuvių gestų kalbos (LGK) kompetenciją per recepcijas (žiūrėjimo ir rodomo teksto (video) supratimo), produkcijos ir sąveikos (LGK parodymo ir rašymo). Dalyko turinį sudaro šios pagrindines temos: derinti gestų kalbos sakinio struktūrą; veido, lūpų, kūno judesiai; įvairių proformų vartojimas; PR-V, PR-1 ir PR-H vartojimas žmogui žymėti; ypatybės intensyvumo žymėjimas prieveiksmio labai raiška; gebėti nupasakoti kasdieninę veiklą; Nurodymai – liepiamoji nuosaka . Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę ir vaizdinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The students develop the skills of Lithuanian sign language (LSL) level 2 through reception (the understanding of a text demostrated on a video), production and interaction (LSL demonstration and writing). The content of the subject includes such topics as the consistency of sign language sentence structure; facial expressions and body movements; the use of various proforms; the use of PR-V, PR-1 and PR-H to signify the person; the signification of the intensity of a property; the expression of adverb labai; to be able to describe everyday activities; Orders – the imperative mood. The following methods of blended learning are applied: team work, rope-plays, discussion, text analysis, work in the virtual MOODLE environment, independent work by applying theoretical and visual material.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Lietuvių gestų kalbos 2 lygmens kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Reikšti mintis gestų k. (GK), kalbant apie kasdienę rutiną, laisvalaikį ir pomėgius, įvairius reikalus ir dokumentus.
Išsakyti nuomonę apie patinkamus ir nepatinkamus dalykus.
Pateikti faktų apie Lietuvos ir pasaulio kurčiųjų bendruomenę.
Išsakyti problemas ir jų sprendimo būdus.
Lavinti veido išraišką ir tinkamai ją derinti.
Nusakyti įvairių daiktų dydį ir svorį, suvokti dydį nusakančių gestų ryšį su konkrečiais daiktais.
Nusakyti įvairias mokymosi proceso veiklas.
Nusakyti įvairias formas, vartojant vaizduojamąsias proformas.
Žymėti ataskaitos tašką.
Suvokti neveidrodinį principą.
Vartoti proformas, vaizduojant daiktų padėti erdvėje.

Dalyko turinys

Laiko raiška kalbant apie mėnesius ir dienas.
Lūpų, veido, kūno judesiai. Neigimo raiška – kompozicinis ir leksinis neigimas.
PR-V, PR-1 ir PR-H vartojimas žmogui žymėti.
Daiktų dydžio atvaizdavimas plaštakomis.
Ypatybės intensyvumo žymėjimas: prieveiksmio labai raiška. Proformos, kuriomis vaizduojama daiktų forma.
Ataskaitos taško žymėjimas. Kasdienė veikla.
Tarinio jungties būti raiška. Proformų vartojimas, nusakant daiktų padėtį erdvėje ir veiksmažodinėje raiškoje. Veiksmažodžių derinimas erdvėje ir skirtingos formos.
Proforma PR-V, nusakant žiūrėjimą.
Derinimas, GK sakinio struktūra. Referencijos taškų vartojimas. Nurodymai – liepiamoji nuosaka. Veiksmažodinė raiška.
Žmogaus ir transporto proformos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 70 ak. val.
Iš viso 130 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2004 Danielius, M. Lietuvių gestotyros pagrindai. Andrena
2. Lietuvių gestų kalba. Kompiuterinė LGK mokymosi programa. LKNUC
3. Video medžiaga. Lietuvių gestų kalba I lygis ir II lygis.
4. Lietuvių gestų kalba. kurčiųjų mokytojams, I lygis.
5. 2007 Ladd, Paddy. Understanding Deaf Culture: in Search of Deafhood.
6. 2005 Padden, Carol. Inside Deaf Culture