Lietuvių gestų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: LGKN0312
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian Sign Language Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Kalbos specialistai: Ramunė Leonavičienė ir Arūnas Bražinskas, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja 1 lygio lietuvių gestų kalbos (LGK) kompetenciją per recepcijas (žiūrėjimo ir rodomo teksto (video) supratimo), produkcijos ir sąveikos (LGK parodymo ir rašymo). Dalyko turinį sudaro šios pagrindines temos: gestų kalbos tvarka sakinyje; klausiamojo ir neigiamojo sakinio formavimas; gebėti kryptimis kaityti; daiktavardžio ir veiksmažodžio raiškos skirtumai; priežasties ir pasekmės aplinkybės raiška; lyginamoji kontrastinė struktūra; susipažinti su kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimo ypatumais; gestikuliacija; veiksmo daugiskaita ir dažnumo raiška. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę ir vaizdinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students develop the skills of Lithuanian sign language (LSL) level 1 through reception (the understanding of a text demonstrated on a video) as well as production and interaction (LSL demonstration and writing). The course includes such topics as sign language sentence order; formation of questions and negative statements; reading from the perspective of different directions; differences in expressing nouns and verbs; expression of cause and effect modifiers; comparative-contrastive structures; introduction to the peculiarities of the communication between the deaf and the hearing; gesturing; the plurality of action and the expression of frequency. The following methods of blended learning are applied: team work, rope-plays, discussion, text analysis, work in the virtual MOODLE environment, independent work by applying theoretical and visual material.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Lietuvių gestų kalbos 1 lygmens kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Versti sakinius, atsakyti į klausimus, kalbėti GK prieš auditoriją, kalbėti poroje ar grupėje.
Suprasti GK tekstus: video tekstą, teiginius, kolegų mintis.
Paklausti socialinę asmens padėtį.
Pasakoti apie kurčiųjų informacijos gavimo būdus.
Kalbėti apie praeitį ir dabartį.
Pateikti kurtiesiems priimtiną požiūrį į savo negalę.
Parodyti, kaip daiktai laikomi ir judinami, priklausomai nuo daiktų formos.
Kalbėti apie skirtingus žmonių gebėjimus, taip pat ir profesinius.
Pateikti informaciją apie tai, kokius darbus kurtieji gali dirbti.
Parodyti, kaip laikomi įvairūs darbo įrankiai.
Pateikti informacija apie kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimą.

Dalyko turinys

Amžiaus tarpsnio nusakymas.
Kryptimi kaitomi veiksmažodžiai.
Sąlygos aplinkybės raiška. Daiktavardžio ir veiksmažodžio raiškos skirtumai.
Priežasties ir pasekmės aplinkybės raiška.
Komunikacijos priemonės.
Laiko ir sąlygos aplinkybė.
Kurtieji ir neįgalieji.
Lyginamoji kontrastinė struktūra. Laikymo ir judėjimo formų vartojimas.
Gebėjimai ir sugebėjimai.
Nuo – iki.
Darbai ir profesijos.
Laikymo ir įrankių formų vartojimas.
Kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimas.
Gestikuliacija.
Vaidmenų kaita.
Kasdienė veikla.
Kiekinių skaitvardžių vartojimas.
Specialiojo klausimo sudarymas.
Aukštesniojo laipsnio raiška. Veiksmo daugiskaita.
Būdo aplinkybė.
Veiksmažodžių intensyvumas. Dažnumo raiška.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 70 ak. val.
Iš viso 130 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2004 Danielius, M.Lietuvių gestotyros pagrindai. Andrena
2. Lietuvių gestų kalba. Kompiuterinė LGK mokymosi programa. LKNUC
3. Video medžiaga. Lietuvių gestų kalba I lygis ir II lygis.
4. 2007 Ladd, Paddy. Understanding Deaf Culture: in Search of Deafhood.
5. 2005 Padden, Carol. Inside Deaf Culture