loader image

Lietuvių gestų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: LGKN0311
  • Apimtis ECTS kreditais: 5
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian Sign Language Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Kalbos specialistai: Ramunė Leonavičienė ir Arūnas Bražinskas, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai susipažįsta su kurčiųjų kultūros ypatumais (sociokultūrine informacija), įgyja lietuvių gestų kalbos (LGK) lygio žinias per recepcijas (žiūrėjimo ir rodomo teksto (video) supratimo), produkcijos ir sąveikos (LGK parodymo ir rašymo). Dalyko turinį sudaro šios pagrindines temos: gestų kalbos tvarka sakinyje; susipažinimas; išvaizdos nusakymas; erdvės vartojimas; krypties nusakymas; atstumo parodymas; kryptimi kaitomi gestai; veiksmažodžio ir daiktavardžio skirtumai, žodžių intonacijos ir veido išraiškos ypatumai; teisingai formuluoti specialiuosius klausimus, gerai rodyti ir suprasti pirštų abėcėlę. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę ir vaizdinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students are introduced to the peculiarities of the deaf culture (socio-cultural information), gain the knowledge of Lithuanian sign language (LSL) through reception (the understanding of a text demonstrated on a video) as well as production and interaction (LSL demonstration and writing). The course includes such topics as sign language sentence order; getting acquainted; description of physical appearance; use of space; indication of distance; change of signs according to direction; differences between the verb and the noun, the peculiarities of word intonation and facial expressions; correct formation of special questions, correct finger spelling and understanding of the alphabet. The following methods of blended learning are applied: team work, rope-plays, discussion, text analysis, and work in the virtual MOODLE environment, independent work by applying theoretical and visual material.

Dalyko studijų rezultatai

Pasisveikinti, prisistatyti.
Identifikuoti kitą asmenį.
Vartoti pirštų abėcėlę (PA).
Suprasti gestų kalbos (GK) tekstus: video tekstą ir tai, ką kalba mokytojas ar porininkas.
Nusakyti žmogaus išvaizdą.
Lavinti neveidrodinę informacijos percepciją.
Pasakoti apie profesijas ir veiklas.
Parodyti skaičių nuo 16 iki 59.
Užmegzti ir palaikyti pokalbį apie užsiėmimus, profesijas, šeimą.
Nusakyti laiką (savaitės dienos, paros metas, valandos, minutės).
Įtraukti naują leksiką į kalbinį kontekstą.
Reikšti mintis GK.
Formuluoti teiginius.
Suprati GK tekstus, video tekstą, teiginius, kolegų mintis.

Dalyko turinys

Prisistatymas.
Pirštų abėcėlė (PA).
Dialogas.
Susipažinimas.
Veiksmažodžio ir daiktavardžio skirtumai.
Topografinė erdvė.
Išvaizdos nusakymas.
Plaukų, veido, kūno formos. Nerankiniai elementai.
Krypties nusakymas.
Erdvės vartojimas.
Žvilgsnio krypties derinimas. Kavinėje.
Klausimo struktūra.
Sudurtiniai gestai.
Kiekiniai gestai.
Profesija.
Šeima.
Užsiėmimai.
Laikas.
Išvyka apsipirkimas.
Specialiojo klausimo formulavimas. Atstumo nuo vieno iki kito taško nusakymas.
Prieveiksmių arti, toli vartojimas. Krypties patalpoje nusakymas. Kiekinių skaitvardžių vartojimas (atstumas, svoris, pinigų suma). Jis/ji (referencijos taškai).
Kryptimi kaitomi gestai. Daugiskaitos nusakymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 70 ak. val.
Iš viso 130 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2004 Danielius, M. Lietuvių gestotyros pagrindai. Andrena
2. 2003 Laborit, E. Žuvėdros klyksmas. Andrena
3. 2007 Ladd, Paddy. Understanding Deaf Culture: in Search of Deafhood.
4. 2005 Padden, Carol. Inside Deaf Culture