Lenkų kalba A2

  • Dalyko kodas: LEN 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Polish A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Docentė dr. Irena Miklaševič, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) lenkų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Susipažįstama ir plėtojama gramatinių kategorijų ir komunikacinei veiklai būtino žodyno kompetencija bei bendrosios sakytinės sąveikos gebėjimai. Besimokantieji tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su lenkų kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course focuses on the development of students’ communicative competence of the Polish language at Level 2 (A2). Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course aims at presenting the learners with the Polish language system, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level. Teaching methods include: group and pair work, role plays. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO media lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous consultations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens lenkų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
Kalbėti apie save, apibūdinti kasdienę savo aplinką, pateikti labai trumpus, iš anksto parengtus numatomo, išmokto turinio pranešimus.
Taisyklingai raštu pateikti pagrindinius duomenis apie save, kasdieninę aplinką, šeimą.
Apibendrinti, išskirti pagrindinę mintį ir detales girdėtos lėtos ir aiškios, su artimiausia aplinka susijusios kalbos.
Skaityti tekstą, taikant pagrindines ortoepijos taisykles, atpasakoti turinį, naudojant nesudėtingas kalbos formas.
Taikyti gramatines kategorijas ir komunikacinei veiklai būtiną žodyną.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Šeima, jos nariai. Žmonės, vietos, darbo ar mokymosi patirtis. Pomėgiai.
Kelionės. Laisvalaikis. Kasdieninė veikla. Pinigai. Pašte. Parduotuvėje.
Metų laikai. Žymūs žmonės.
Gyvenimas mieste ir kaime.
Lingvistinis:
Žodynas plėtojamas visose 2 lygyje (A2) studijuojamose temose ir situacijose.
Gramatinės kategorijos: ortografija; daiktavardžių linksniuotės; būdvardžių laipsniavimas; veiksmažodžių tariamoji nuosaka; dalyviai, jų daryba bei kaitymas; veiksmažodžių liepiamoji nuosaka; kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai; beasmenė būtojo laiko forma, būtojo laiko veiksmažodžių asmeninių galūnių vieta sakinyje; modalinių veiksmažodžių vartojimas su bendratimi, jų gramatinis kaitymas; šalutiniai papildinio ir pažyminio sakiniai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 1999 Kucharczyk, J. Już mówię po polsku. WING
2. 2010 Burkat,A.,Jasińska A. Hurra!!! Po polsku 2. Prolog
Papildoma literatūra
1. 2011 Machowska J. Gramatyka?Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 UNIVERSITAS