Lenkų kalba A1

  • Dalyko kodas: LEN 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Polish A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Irena Miklaševič, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Lenkų kalbos A1 lygio dalyko metu studentai įgyjama bendrosios sakytinės bei rašytinės produkcijos, recepcinės veiklos – klausymo ir skaitymo bei garso ir vaizdo įrašų supratimo – gebėjimai, reikalingi paprastose su socialiniais santykiais susijusiose bei kasdieninės veiklos situacijose. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: lenkų kalbos žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; lenkų kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: auditorinės paskaitos, seminarai, savarankiško mokymosi užduotys, darbas SANAKO laboratorijoje ir virtualioje MOODLE aplinkoje (užduotys interneto erdvėje, sinchroniniai ir asinchroniniai pokalbiai bei diskusijos, interaktyvūs testai ir pratimai).

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course focuses on the development of student’s communicative competence of the Polish language at level A1, acquiring skills in general oral and written production and reception: listening and reading comprehension as well as audio and visual recording comprehension, general interaction skills necessary for communication in simple social situations and everyday activity situations. The students are also acquainted with and develop competence in the use of grammatical structures and vocabulary necessary for communicative activity within the linguistic limits of this level. Teaching methods include: group and pair work, role plays. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO media lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous consultations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
Vartoti reikalingiausius žodžius ir paprastas frazes, susijusias su asmeniu ir tam tikromis konkrečiomis situacijomis, formuluoti nesudėtingus asmeninio pobūdžio klausimus bei atsakyti į pateiktus klausimus, užmegzti socialinį kontaktą, naudojant elementarias mandagumo formas.
Taisyklingai raštu pateikti pagrindinius duomenis apie save, jungiant žodžius ar žodžių grupes paprasčiausiais jungiamaisiais žodžiais.
Vartoti paprastas išmoktas gramatines formas ir sintaksines konstrukcijas.
Perskaityti nesudėtingą trumpą tekstą, išreikšti pagrindinę mintį, išskirti detales.
Parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Prisistatymas, pasakojimas apie save.
Šeima, jos nariai. Kasdieninė veikla.
Laisvalaikis ir pomėgiai. Būstas. Maistas. Gyvenimas mieste.
Drabužių parduotuvėje.
Pokalbis apie orą. Metų laikai. Kelionės.
Lingvistinis:
Lenkų kalbos fonetinė sistema. Tarties ypatumai. Nosiniai balsiai. Kirtis. Lenkų kalbos praktinė fonetika. Ortografijos pagrindai. Priebalsių minkštumo žymėjimas. Grafika. Daiktavardis: giminės kategorija, skaičiaus kategorija, pagrindiniai linksniavimo tipai. Būdvardis: giminės ir skaičiaus kategorijos. Veiksmažodis: asmens, skaičiaus ir laiko gramatinės kategorijos.
Veiksmažodžių esamasis laikas. Veiksmažodžių būtasis laikas. Veiksmažodžių būsimasis laikas. Įvardis, pagrindinės įvardžių grupės ir jų linksniavimas. Skaitvardis, kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai. Prielinksnių vartojimas. Sintaksė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 1999 Kucharczyk, J. Zaczynam mówić po polsku. WING
2. 2010 Małolepsza M., Hurra! Po polsku 1 Prolog
Papildoma literatūra
1. 2004 Vaitkevičiutė, V. Lenkų – lietuvių kalbų žodynas.