Latvių kalba A2

  • Dalyko kodas: LAT 0312
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Latvian A2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Violeta Butkienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su anglų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su angliškai kalbančių šalių kultūra. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to enable students to communicate in Latvian in various everyday situations and to further expand their knowledge of Latvian grammar (the main phonetic, morphological and syntactic rules), to teach them to read texts with the aid of a dictionary and to produce their own written texts. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises). The students acquire the proficiency which is needed to communicate in Latvian (both in spoken and written forms) in daily situations and on various general topics.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens latvių kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Suprasti skaitomų nesudėtingų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją.
Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus garso įrašus ir vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Suprasti nesudėtingų bendrosios kalbos garso įrašų kasdieninėmis temomis esmę bei išskirti specifines detales.
Kalbėti bei papasakoti gana paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti savo nuomonę.
Pradėti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeisti informacija, esant pažįstamai kalbinei situacijai.
Nesudėtinga kalba parašyti asmeninį laišką, pastraipą ar rašinėlį, užrašyti trumpas pastabas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimas. Gyvenimas mieste ir kaime. Tolimi ir artimi kaimynai. Dvasinis ir materialinis turtas. Turiningas laisvalaikis. Studijos universitete. CV rašymas. Studentų pasirinktos specialybės terminologija.
Nesudėtingų sutarčių ir kitų oficialių dokumentų vertimas. Latviškų pasakų ir dainų tekstų vertimas.
Lingvistinis turinys. Daiktavardžių linksniuočių kartojimas. Priešdėliniai ir priesaginiai daiktavardžiai. Daiktavardžių vediniai. Įvardžių vartojimas, linksniavimas.
Veiksmažodžių asmenavimo kartojimas, nuosakos, daryba ir vartojimas. Trupmeniniai skaitvardžiai. Kaitomieji ir nekaitomieji dalyviai. Dalelytės. Internacionalizmai ir barbarizmai. Frazeologizmai. Sudėtinių pavadinimų rašyba.
Latvių kalbos sintaksės bruožai. Latvių ir lietuvių kalbų leksikos ir sintaksės panašumai ir skirtumai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2008 Butkus A. Latvių kalba. Gramatika ir pratimai ir http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/Latviu_kalba_intern.pdf. Kaunas: Aesti
2. 2002 Butkus A. Lietuvių-latvių kalbų vadovas.ir http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_sujungtas.pdf ]http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_sujungtas.pdf. Kaunas: Aesti
3. 1995 Butkus A. Latviai. ir http://www.lt-lv-forum.org/index.php?fuseaction=free.view&mid=9&cid=74&id=66. Kaunas: Aesti
Papildoma literatūra
1. 1995 Balkevičius J., Balode L. ir kt. Lietuvių–latvių kalbų žodynas ir http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10631062.. Ryga: Zinātne
2. 2003 Butkus A. Latvių-lietuvių kalbų žodynas ir http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=1062106. Kaunas: Aesti
3. 2011 Butkus A. Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių kalbų žodynas. Kaunas: Aesti