loader image

Korėjiečių kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: KOR 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Korean Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Kalbos dalykų specialistė Erika Griučkaitytė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Semestro eigoje studentai susipažins su naujomis korėjiečių kalbos gramatinėmis formomis, sudaromomis su įvairiomis galūnėmis (palyginimo, gebėjimo, noro, privalėjimo). Studentai įtvirtins trumpųjų (paprastųjų, neformaliųjų) visų kalbos dalių esamojo, būtojo ir būsimojo laiko formų sudarymą ir taikymą. Bus naudojamos naujos formalios ir neformalios konstrukcijos. Baigę šį dalyką studentai gebės suprasti, rašyti ir kalbėti paprastais sakiniais apie naujienas, laisvalaikį, keliones ir hobius. Studentai taip pat gebės elementaria mandagia kalba bendrauti telefonu, parduotuvėje, svečiuose ir įstaigoje, bei trumpais sakiniais kalbėti viešai, raštu bei žodžiu pasveikinti gimtadienio proga.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During the semester students will be introduced to new grammatical forms of comparison, ability, wishing and obligation. Students will master the usage of short (plain, informal) verb and adjective constructions in present, past and future tenses, as well as basic conjunctions. After the completion of this course, students will be able to speak, understand and write simple sentences, needed in Korean daily communication to talk about news, leisure time, travel and hobbies. In addition, students will be able to use simple expressions used for phone conversations, shopping, home visits and in office environment, to briefly speak in public, and congratulate others on birthday in spoken and written form.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

1 lygmens korėjiečių kalbos kompetencija, A2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti trumpąsias veiksmažodžių formas ir pagrindines priesagas kalbant apie naujienas ir gimtadienio šventimą;
Sudaryti šalutinius sakinius naudojant įvairius jungtukus, trumpai papasakoti apie laisvalaikį, nusakyti išvaizdą bei pristatyti savo bei kitų hobius ir talentus;
Sudaryti ir vartoti palyginimo, gebėjimo, noro ir privalėjimo formų konstrukcijas kalbant apie susitikimas, ateities planus ir keliones.
Skaityti paprastus tekstus ir atsakyti į klausimus korėjiečių kalba, įvardinti maisto produktus, aprangą, nusakyti prekių kainas;
Suprasti paprastus garso įrašus, raštu bei žodžiu taisyklingai juos atpasakoti, palaikyti paprastą pokalbį telefonu, ir suplanuoti kelionės laiką bei kitas detales.
Suprasti bendrus korėjiečių kultūros, papročių, tarpasmeninių santykių aspektus kasdienėje kalboje, mokėti bendrauti esant svečiuose ir įstaigoje;
Vartoti pagrindinėms viešojo gyvenimo situacijoms būdingas tradiciškai nusistovėjusias kalbines struktūras, kalbėti viešai elementariais teigiamaisiais ir klausiamaisiais sakiniais.

Dalyko turinys

1. Naujienos. Trumpųjų (paprastųjų) formų sudarymas.
2. Laisvalaikis. Neformalus bendravimas ir trumpųjų formų taikymas, žodžių trumpinimas.
3. Susitikimai. Jungtukų naudojimas sakinyje.
4. Ateities planai. Sąlygos sakiniai.
5. Išvaizdos nusakymas. Palyginimo formos.
6. Kelionės. Noro išreiškimas.
7. Hobiai ir talentai. Veiksmažodžių formų įvairovė: gebėjimo formos.
8. Gimtadienis. Neformalių tekstų rašymas.
9. Pokalbis telefonu. Atpasakojimų - teksto santraukų specifika.
10. Maistas ir receptai. Instrukcijų, nurodymų, prašymų skaitymas bei suvokimas.
11. Parduotuvėje. Informacijos paieška ir naudojimas, kainos.
12. Transportas. Kelionės ar išvykos laiko bei vietos planavimas.
13. Apranga ir stilius. Noro, palyginimo, sąlygos išreiškimas.
14. Svečiuose. Vyresniųjų - jaunesniųjų santykiai Korėjoje.
15. Darbas. Bendravimas įstaigoje.
16. Mokyklos festivalis. Formaliosios ir neformaliosios korėjiečių kalbos skirtumai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

2008 Hankuk University of Foreign Studies, Oegugin ŭl wihan Han’gugŏ 2 (Korean for foreigners 2) HUFS Center for Korean Language and Culture
2011 Hankuk University of Foreign Studies, Oegugin ŭl wihan Han’gugŏ 2 (Korean for foreigners 2). Workbook HUFS Center for Korean Language and Culture
Papildoma literatūra
2017 Lee Mi Hye, Kim Hyun Jin et al., Ewha Korean 1-2 (English version) Ewha Womens University
2017 Lee Mi Hye, Gu Jae Hee et al., Ewha Korean 1-2 (English version). Workbook Ewha Womens University
2018 King Sejong Institute, The National Institute of Korean Language, Sejong Korean 2 (English version) Hawoo Publisher. http://www.sejonghakdang.org
2019 King Sejong Institute, Sejong Korean 2 (English version). Workbook King Sejong Institute. http://www.sejonghakdang.org