Korėjiečių kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: KOR 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Korean Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Kalbos dalykų specialistė Erika Griučkaitytė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas yra išmokti korėjiečių kalbos abėcėlę hangulį ir įsisavinti elementarią korėjiečių kalbos gramatiką. Studentai mokysis pagrindines mandagias esamojo ir būtojo laiko veiksmažodžių ir būdvardžių formas, paprastus daiktavardžius ir dvi skaičiavimo sistemas, jų pritaikymą laikui bei dienoms nusakyti, pagrindinius polinksnius. Baigę šį kursą studentai gebės kalbėti, suprasti ir parašyti paprastus sakinius, prisistatyti ir atsakyti į elementarius klausimus apie kasdienę veiklą universitete bei namuose, laisvalaikį ir pomėgius. Studentai taip pat gebės trumpais sakiniais pristatyti šeimos narius, įvardinti tautybes ir profesijas, nusakyti orą, metų laiką bei paros metą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to learn Hangeul, the writing system of Korean language, and to master the basic grammar in the aspect of written communication. Students will learn to use the main cases of the Korean language, polite verb and adjective constructions in present and past tenses, to accurately use nouns and two main numeric systems with its enhancers for times expressions, to properly add main particles according to their function. After the completion of the course, students will be able to speak, understand and write simple sentences about daily life in university and home, talk about hobbies and describe their interests in short sentences. They will also be able to briefly introduce themselves and their family members, tell occupations and nationalities, shortly describe weather, indicate seasons and time of the date.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Rašyti hanguliu - korėjiečių abėcėle ir pasisveikinti bei padėkoti;
Sudaryti elementarius sakinius be veiksmažodžio ir trumpai prisistatyti;
Vartoti pagrindinius korėjiečių kalbos polinksnius ir paprastais sakiniais įvardinti vietas bei kalbėti apie dienotvarkę;
Sudaryti ir vartoti mandagiosios kalbos veiksmažodines ir būdvardines konstrukcijas pristatant šeimos narius ir trumpai nusakant dienos įvykius;
Jungti daiktavardžius, veiksmažodžius ir būdvardžius į rišlius sakinius ir kalbėti apie orą, metų laiką bei savaitgalio veiklą.
Skaityti paprastus tekstus ir suprasti nesudėtingą informaciją kalbant apie tautybes ir profesijas;
Suprasti paprastus garso įrašus, atlikti jų atpažinimo užduotis ir elementariai papasakoti apie savo bei kitų namus;
Suprasti bendrus korėjiečių kultūros aspektus kalboje, tokiu būdu atpažinti bei vartoti šią kalbą universiteto aplinkoje;
Vartoti pagrindinėms viešojo gyvenimo situacijoms būdingas tradiciškai nusistovėjusias kalbines struktūras kalbant apie laisvalaikį ir pomėgius.

Dalyko turinys

1. Hangulis. Įvadas korėjiečių kalbos raštą ir fonetiką.
2. Pasisveikinimas. Teigiamieji ir klausiamieji sakiniai.
3. Prisistatymas. Pagrindiniai įvardžiai, daiktavardžiai ir polinksniai.
4. Vietos. Sakinio struktūra bei žodžių tvarka sakinyje, vietos nuorodos.
5. Dienotvarkė. Skaičiai, laikas ir kalendorius.
6. Šeima. Jungtukai ir mandagiųjų formų taikymas.
7. Vakar dienos įvykiai. Veiksmažodžių grupės, laikai ir vartojimo lygmenys.
8. Oras ir metų laikai. Būdvardžių tipai, laikai ir vartojimo lygmenys.
9. Savaitgalio veikla. Netaisyklingų veiksmažodžių forma ir jos taikymas, sudėtinių sakinių sudarymas.
10. Tautybės ir profesijos. Teksto su nesudėtinga informacija skaitymas.
11. Namai. Korėjiečių kalbos teksto klausymas ir informacijos atpažinimas ir pateikimas.
12. Universitetas. Formaliosios ir neformaliosios korėjiečių kalbos vartojimas raštu bei žodžiu.
13. Laisvalaikis ir pomėgiai. Pasisveikinimas ir prisistatymas neformalioje aplinkoje.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2011 Hankuk University of Foreign Studies, Oegugin ŭl wihan Han'gugŏ (Korean for foreigners 1) HUFS Center for Korean Language and Culture
2. 2011 Hankuk University of Foreign Studies, Oegugin ŭl wihan Han’gugŏ 1 (Korean for foreigners 1). Workbook HUFS Center for Korean Language and Culture
Papildoma literatūra
1. 2012 Lee Mi Hye, Kim Hyun Jin et al., Ewha Korean 1-1 (English version) Ewha Womens University
2. 2011 Lee Mi Hye, Gu Jae Hee et al., Ewha Korean 1-1 (English version). Workbook Ewha Womens University
3. 2018 King Sejong Institute, The National Institute of Korean Language, Sejong Korean 1 (English version) Hawoo Publisher http://www.sejonghakdang.org/
4. 2019 King Sejong Institute, The National Institute of Korean Language, Sejong Korean 1 (English version). Workbook King Sejong Institute, The National Institute of Korean Language http://www.sejonghakdang.org/