Korėjiečių kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: KOR 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Korean Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas yra išmokti korėjiečių kalbos abėcėles (hangeul) ir išmokti elementarią korėjiečių kalbos gramatiką. Studentai mokysis elementarias mandagias esamojo ir būtojo laiko veiksmažodžių, daiktavardžių, būdvardžių formas, jų pritaikymą, esamąjį ir būtąjį tęstinį laiką, pagrindines skaičiavimo sistemas. Baigę šį kursą studentai gebės kalbėti, suprasti ir parašyti paprastus sakinius, prisistatyti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to learn hangeul, the writing system of Korean and to master the basic grammar in the aspect of written communication. Students will learn to use the main cases of the Korean language, polite verb constructions in present and past tenses and imperative, to use the main numeric enhancers and basic conjunctions. After the completion of the course, students will be able to speak, understand and write simple sentences, to introduce themselves.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Rašyti hangeul korėjiečių abėcėle.
Sudaryti elementarius sakinius be veiksmažodžio.
Vartoti pagrindinius korėjiečių kalbos polinksnius.
Sudaryti ir vartoti mandagiosios kalbos veiksmažodines ir būdvardines konstrukcijas.
Jungti daiktavardžius, veiksmažodžius ir būdvardžius.
Skaityti paprastus tekstus ir suprasti nesudėtingą informaciją.
Suprasti paprastus garso įrašus, atlikti jų atpažinimo užduotis ir lietuvių kalba papasakoti turinį.
Suprasti bendrus korėjiečių kultūros aspektus kalboje, tokiu būdu atpažinti šią kalbą.
Vartoti pagrindinėms viešojo gyvenimo situacijoms būdingas tradiciškai nusistovėjusias kalbines struktūras.

Dalyko turinys

Įvadas į raštą: korėjiečių kalbos fonetika.
Teigiamieji ir klausiamieji sakiniai.
Pažymimieji daiktavardžiai.
Pagrindiniai skaitvardžiai ir jų priesagos.
Sakinio struktūra bei žodžių tvarka sakinyje.
Kalbos dalys ir jų gramatinės charakteristikos.
Jungtukai.
Veiksmažodžių grupės, laikai ir vartojimo lygmenys.
Mandagiųjų formų taikymas.
Būdvardžių tipai ir laikai.
Netaisyklingų veiksmažodžių forma ir jos taikymas.
Sudėtinių sakinių sudarymas.
Teksto su visomis rašto sistemomis skaitymas.
Įvadas į korėjiečių kalbos teksto rašymą.
Formaliosios ir neformaliosios korėjiečių kalbos vartojimas.
Pasisveikinimas ir prisistatymas
Universitetas
Pakvietimai ir vizitai
Skaičiai, datos, dienos metas
Maistas, apsipirkimas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30 % , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2006 Easy Korean for foreigners I. Munjin media
2. 2006 Active Korean I. Munjin Media