Kinų kalba 3 lygis

  • Dalyko kodas: KIN 0313
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Chinese Level 3
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų lygmens kinų kalbos kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Plėtojamas žodynas įvairiomis kultūrinėmis bei visuomeninio gyvenimo temomis, akcentuojant kinų dailę, muziką, tradicinį paveldą. Tobulinami kinų kalbos rašmenų vartojimo, jungimo gebėjimai, skaitomos bei rašomos pastraipos, tobulinamas tarimas, tonų intonacija. Plėtojama sociokultūrinė bei sociolingvistinė kompetencija ir kalbos funkcijų raiška: komentarų, pastabų, priežasčių išsakymas. Tobulinamas kultūrinių skirtumų suvokimas bei apibūdinimas. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas virtualioje aplinkoje Moodle (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students continue to develop their communicative competence of pre-intermediate level Chinese through the linguistic activities of reception (listening and reading), production and interaction (speaking and writing), and mediation (translation). The linguistic competence is developed by brushing up the usage of Chinese characters and correct tone patterns as well as by learning to write and read rather complicated paragraphs. Students develop their lexical repertoire on various cultural and social topics with special emphasis on Chinese culture, art, music and traditional heritage. Students’ progress with their cultural awareness of using Chinese and describing cultural differences. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and on-line work in the virtual learning environment Moodle with synchronous and asynchronous conversations, discussion forums and interactive tests and exercises.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kinų kalbos 2 lygmens kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti apie 400-500 pagrindinių kinų kalbos rašmenis, suvokdami jų sudarymo principus bei kinų kalbos kultūrinius ypatumus.
Skaityti trumpus tekstus parašytas pakankamai sudėtingais kinų kalbos rašmenimis.
Suprasti klausomų nesudėtingų dialogų ir tekstų, susijusių su studijomis ir darbu pagrindinę mintį ir detales.
Pakankamai sklandžiai pasakoti apie save, studijas arba darbą, paklausti ir atsakyti į klausimus, vartoti dialoginę ir naratyvinę kalbą.
Parašyti sakinius ir trumpas pastraipas, naudojant pakankamai sudėtingus rašmenų jungimo modelius.
Apibūdinti kultūrinius skirtumus.

Dalyko turinys

Kinų kalbos rašmenys, sakinių modeliai.
Tarpkultūriniai skirtumai ir palyginimai.
Kinų menas.
Šanchajaus opera.
Kelionės, Didžioji kinų siena.
Sportas.
Studijos ir kalbų mokymasis.
Ateities planai.
Kompiuteriai, technologija.
Komentarų ir pastabų teikimas.
Priežasčių išsiaiškinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2007 Liu, X. New Practical Chinese Reader. Level 2 Textbook. 2nd ed. Beijing Language and Culture University Press
2. 2007 Liu,X. New Practical Chinese Reader. Level 2 Workbook. 2nd ed. Beijing Language and Culture University Press
3. 1997 He, M, Speed-up Chinese, English Annotation. Beijing University Press
4. 2009 Xu Zhenya, The Way We Communucate (Volume Ⅰ/Ⅱ). Published by Sinolingua ,Printed by Beijing Foreiguages Printing House
5. 2009 Zhu Xiaoxing, Experiencing Chinese —Living in China. Higher Education Press
6. 2009 Wang Xiaoning, Experiencing Chinese—Popular Chinese Idioms. Higher Education Press