Kinų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: KIN 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CHINESE, LEVEL 2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja kinų kalbos pradedančiųjų lygmens kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Ugdomi kinų kalbos rašmenų užrašymo bei pagrindinių sakinio modelių vartojimo gebėjimai, tobulinamas tarimas, tonų intonacija. Plėtojama sociokultūrinė bei sociolingvistinė kompetencija ir kalbos funkcijų raiška: mokomasi paklausti laiko, kalbėti telefonu, pasakyti pakvietimus, pasiūlymus, draudimus, atsiprašymus, nusiskundimus ir t.t. Tobulinamas kultūrinių skirtumų suvokimas. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas virtualioje aplinkoje Moodle (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students continue to develop their communicative competence of basic Chinese through the linguistic activities of reception (listening and reading), production and interaction (speaking and writing), and mediation (translation). The linguistic competence is developed by learning to write Chinese characters and to use basic sentence patterns as well as to apply correct intonation of Chinese tones. Students develop sociocultural, sociolinguistic and functional aspects of language usage as for instance asking the time, making phone calls, expressing complaints, apologies, invitations, suggestions, etc. Students’ progress with their cultural awareness of using Chinese. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and on-line work in the virtual learning environment Moodle with synchronous and asynchronous conversations, discussion forums and interactive tests and exercises.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kinų kalbos 1 lygmens kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti apie 200-250 pagrindinių kinų kalbos rašmenis, suvokdami jų sudarymo principus bei kinų kalbos kultūrinius ypatumus.
Skaityti trumpas pastraipas parašytas nesudėtingais kinų kalbos rašmenimis.
Suprasti trumpų paprastų klausomų tekstų įvairiomis kasdieninėmis temomis pagrindinę mintį ir detales.
Vartoti įvairius žodžius, atskiriant keturis kinų kalbos tonus.
Papasakoti apie save, paklausti ir atsakyti į klausimus įvairiomis kasdieninėmis temomis.
Parašyti paprastus sakinius ir trumpas pastraipas kasdieninėmis temomis.

Dalyko turinys

Kinų kalbos rašmenys.
Kinų kalbos sakinių modeliai.
Tarpkultūriniai skirtumai.
Parduotuvėje.
Apsilankymas pas gydytoją.
Laikas, datos ir valandos.
Namo nuoma.
Praeities įvykiai.
Pokalbis telefonu.
Kvietimas.
Pasiūlymai ir pasiteiravimai.
Leidimas ir draudimas.
Pomėgiai ir poreikiai.
Pasiskundimas ir atsiprašymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2010 Liu, X. New Practical Chinese Reader. Level 1 Textbook. 2nd ed. Beijing Language and Culture University Press
2. 2010 Liu,X. New Practical Chinese Reader. Level 1 Workbook. 2nd ed. Beijing Language and Culture University Press
3. 1997 He, M, Speed-up Chinese, English Annotation. Beijing University Press
4. 2009 Xu Zhenya, The Way We Communucate (Volume I) Published by Sinolingua ,Printed by Beijing Foreiguages Printing House
5. 2009 Zhu Xiaoxing, Experiencing Chinese —Living in China. Higher Education Press
6. 2009 Wang Xiaoning, Experiencing Chinese—Popular Chinese Idioms. Higher Education Press