Kinų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: KIN 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: CHINESE LEVEL 1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta ugdyti kinų kalbos pradedančiųjų lygmens kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Studentai susipažįsta su kinų rašmenų sandara, formavimo principais, rašymu, eiliškumu, plėtoja tarimo, tonų atpažinimo ir vartojimo gebėjimus. Dalyko leksika tobulinama šiomis pagrindinėmis temomis: prisistatymas ir susipažinimas, profesijos, šeimos nariai, daiktų apibūdinimas, kasdieninis gyvenimas, kultūriniai skirtumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas virtualioje aplinkoje Moodle (sinchroninės/ asinchroninės konsultacijos, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the communicative competence of basic Chinese through the linguistic activities of reception (listening and reading), production and interaction (speaking and writing), and mediation (translation). Students are introduced to the structure, order and formation principles of Chinese characters; develop tone discrimination and usage patterns. The lexical repertoire is built on the following topics: self-introduction, professions, family, description of things, daily life, cultural differences etc. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and on-line work in the virtual learning environment Moodle with synchronous and asynchronous conversations, discussion forums and interactive tests and exercises.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti apie 50 pagrindinių kinų kalbos rašmenų, suvokiant jų sudarymo principus bei kinų kalbos kultūrinius ypatumus.
Skaityti sakinius, parašytus nesudėtingais kinų kalbos rašmenimis.
Suprasti trumpų paprastų klausomų tekstų pagrindinę mintį bei žinomus žodžius.
Skirti ir vartoti keturis kinų kalbos tonus.
Pradėti pokalbį, trumpai papasakoti apie save ir savo aplinką, paklausti ir atsakyti į klausimus.
Parašyti trumpus sakinius, naudojant nesudėtingus kinų rašmenis.

Dalyko turinys

Komunikacinės kompetencijos plėtojimo:
Pasisveikinimas, prisistatymas, susipažinimas, atsisveikinimas.
Maisto produktų parduotuvėje. Kainos. Valiutos keitimas.Šeimos nariai. Šeimos pristatymas. Pakvietimas į gimtadienį.Savaitės dienos, data, paros laikas, valandos. Restorane. Valgiaraštis.
Lingvistinis:
Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai. Kinų kalbos rašmenys, jų sudėtinės dalys, eiliškumas. Žodžių tvarka sakiniuose. Klausimų sudarymas su ma ir ne. Laiko prieveiksmiai. Prieveiksmio vieta sakinyje. Klausiamieji žodeliai. Skaičiai.
Jungtukas hé; jaustukai ba; modalinė dalelytė le. Sakinys su papildiniais. Pažyminio dalelytė de. Teigiamas ir neigiamas sakiniai.
Mandagus prašymas. Veiksmažodžių keitimas būdvardžiais. Netiesioginis klausimas. Modalinis veiksmažodis +néng. Sakinys su dviem veiksmažodžiais. Dviskiemenių veiksmažodžių klausiamoji forma; shuō ir gàosù; Krypties veiksmažodžiai. Modaliniai veiksmažodžiai kěyǐ ir +néng. Prieveiksmis jìu. Daugiskaitos sudarymas su dōu. Būdo aplinkybė. Klausiamasis žodelis zěnme

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2010 Liu, X. New Practical Chinese Reader. Level 1 Textbook. 2nd ed. Beijing Language and Culture University Press
2. 2010 Liu,X. New Practical Chinese Reader. Level 1 Workbook. 2nd ed. Beijing Language and Culture University Press
Papildoma literatūra
1. 2009 Xu Zhenya, The Way We Communucate (Volume I) Published by Sinolingua ,Printed by Beijing Foreiguages Printing House
2. 2009 Zhu Xiaoxing, Experiencing Chinese —Living in China Higher Education Press
3. 2009 Wang Xiaoning, Experiencing Chinese—Popular Chinese Idioms Higher Education Press