loader image

Japonų kalba 3 lygis

  • Dalyko kodas: JAP 0313
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Japanese, Level 3
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso metu studentai išmoks 150 naujų kanji, tobulins gramatines žinias ir komunikacinius įgūdžius. Pagrindinės gramatikos temos- yarimorai konstrukcijos, galimybės veiksmažodžių formos bei pagrindinės pagarbiosios ir kukliosios kalbos konstrukcijos. Baigę šį kursą, studentai gebės teisingai pritaikyti mandagiosios kalbos keigo konstrukcijas pagal hierarchinę japonų tarpusavio santykių sistemą. Studijų forma: paskaitos, namų darbai, virtuali MOODLE aplinka.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course aims to teach 150 new kanji, to further develop basic grammar skills and communication models so that students acquire fluency in daily life conversation. The main grammatical topics include yarimorai constructions, potential verbs and introduction of honorific and humble speech expressions along with Japanese hierarchical system of human relations, which is an important part of Japanese culture. The form of studies includes lectures, homework and virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Japonų kalba 2 lygis

Dalyko studijų rezultatai

Įsisavinti apie 150 naujų kanji.
Sudaryti ir taikyti kasdienėje japonų kalboje naudojamas gramatines bei sintaksines konstrukcijas.
Taikyti praktiškai japonų kalbos ir kultūros žinias atliekant trumpo tyrimo pristatymą japonų kalba.
Išmanyti japonų kalbos kultūrinius ypatumus (mandagiosios kalbos vartojimo), reikalingus sėkmingam tarpkultūriniam bendravimui su japonais;
Sudaryti ir taikyti kasdienėje japonų kalboje naudojamas gramatines bei sintaksines konstrukcijas.
Perteikti informaciją tekstu (žodžiu ir raštu), taikant atitinkamas žodyno ir gramatikos žinias.
Taikyti praktiškai japonų kalbos ir kultūros žinias atliekant trumpo tyrimo pristatymą japonų kalba.

Dalyko turinys

1. Hieroglifų (kanji) mokymasis;
2. Galimybiniai veiksmažodžiai; japoniški viešbučiai (paslaugų išvardijimas/klausimas/užsakymas)
3. Kitos galimybės išraiškos; keliavimo būdai (argumentų už ir prieš įvardijimas ir palyginimas)
4. Bandymas –temiru; arbaito Japonijoje
5. Yarimorai konstrukcijos (I dalis); gyvenimas japonų šeimoje
6. Yarimorai konstrukcijos (II dalis); japoniškos pasakos (I)
7. Laiko jungiameji žodeliai –to, -toki; prisiminimų nusakymas
8. Laiko sekos jungiamieji žodeliai –maeni, -tekara, -nagara; japoniški valgiai ir jų receptai
9. Paslaugos prašymo frazės
10. Girdėtos kalbos perpasakojimas
11. Galininkiniai ir negalininkiniai veiksmažodžiai
13. Veiksmo pabaiga/netikėtumas -teshimau;
14. Mandagiosios kalbos rūšys;
15. Mandagiosios kalbos formų sudarymas;
15. Pagarbioji kalba; mandagus pokalbis, pranešimas
16. Kuklioji kalba; mandagus prisistatymas
17. Laiško rašymas mandagiąja kalba;
18. Trumpos apklausos sudarymas ir jos rezultatų perteikimas žodžiu.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10%- namų darbai)

Literatūra

1. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo II Tokijas: Bunka Institute of Language
2. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo II. Workbook. Tokijas: Bunka Institute of Language
3. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Genki II.. Tokijas: The Japan Times Ltd.
4. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Genki II. Workbook. Tokijas: The Japan Times Ltd.
5. 2006 Japanese Graded Readers. Vol.3. Tokijas: Ask Ltd.
Papildoma literatūra
1. 2016 Keiko Hoshino, Kazuko Tsuji, Yoshiaki Murasawa. Nihongo 90 nichi.(2) Su CD. Tokijas: UNICOM Inc.
2. 2008 University of Tokyo.250 Essential Japanese Kanji Characters (Vol.1, 2) Tokijas: Tuttle Publishing
3. 2010 Yoshimura, Yasushi. Essential Japanese Kanji 1110, Level 1. CosCom Language Service, Inc.