Japonų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: JAP 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Japanese, Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Jūratė Andriuškevičienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas yra išmokti skaityti ir rašyti apie 100 naujų hieroglifų. Semestro eigoje studentai susipažins su naujomis gramatinėmis formomis (palyginimo, gebėjimo, noro, privalėjimo, sistema „ageru-kureru-morau“. Studentai įtvirtins trumpųjų (paprastųjų, neformaliųjų) visų kalbos dalių esamojo ir būtojo laiko formų sudarymą ir taikymą. Bus naudojamos naujos konstrukcijos (-kara, -shi, -node, -to). Baigę šį dalyką studentai gebės suprasti, rašyti ir kalbėti paprastais sakiniais, reikalingais kasdienėje japonų kalboje. Semestro pabaigoje studentai turėtų įgyti kompetenciją, atitinkančią N5 japonų kalbos gebėjimo lygmenį. Studijų forma: paskaitos, namų darbai, virtuali MOODLE aplinka (tiesioginis darbas, diskusijos, klausymo užduotys).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course in the aspect of written communication is to learn about 100 new kanji. During the semester students will be introduced new grammatical forms of comparison, potentiality, wish, „must“, system of „ageru-kureru-morau“. Students will master the usage of short (plain, unformal) verb and adjective constructions in present and past tenses, as well as basic conjunctions (-kara, -shi, -node, -to. After finishing this course, students will be able to speak, understand and write simple sentences, needed in Japanese daily communication. By the end of the course a student should acquire the skills corresponding the N5 level of JLPT. The form of studies includes lectures, self-study tasks and virtual MOODLE environment (on-line work, discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Japonų kalbos 1 lygio kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Rašyti ir atpažinti iš viso apie 180 kanji.
Naudoti trumpąsias veiksmažodžių formas ir pagrindines priesagas.
Jungti sakinius įvairiais jungtukais ir šalutinius laiko - sąlygos sakinius.
Sudaryti ir vartoti palyginimo, gebėjimo, noro ir privalėjimo formų konstrukcijas.
Skaityti paprastus tekstus ir atsakyti į klausimus japonų kalba.
Suprasti paprastą klausomą tekstą, atlikti teksto atpažinimo užduotis ir raštu daryti teksto turinio atpasakojimo užduotis.

Dalyko turinys

1. Hieroglifų mokymosi sistema;
2. Trumpųjų (paprastųjų) formų sudarymas;
3. Neformalus bendravimas;
4. Trumpųjų formų taikymas;
5. Skaitvardžiai ir jų priesagos;
6. Jungtukų naudojimas sakinyje;
7. Sąlygos sakiniai;
8. Palyginimo formos;
9. Noro išreiškimas;
10. Veiksmažodžių formų įvairovė: gebėjimo formos;
11. Kureru-ageru-morau sistema;
12. Mandagiojo laiško rašymas;
13. Neformalių tekstų rašymas;
14. Japoniškų pasakų klausymas;
15. Atpasakojimų- teksto santraukų specifika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2011 Eri banno, Yutaka Ohno et al. Shokyū Nihongo. Genki I. 2004. Tokijas: The Japan Times Ltd.
2. 2011 Eri banno, Yutaka Ohno et al. Shokyū Nihongo. Genki II. Tokijas: The Japan Times Ltd.
Papildoma literatūra
1. 2002 Chieko Kano, Yuri Shimizu at al. Basic Kanji Book 500. Vol.1. Tokijas: Bonjinsha Co.
2. 2006 Japanese Graded Readers. Vol.2. Tokijas: Ask Ltd.
3. 2007 Satoro Koyama. J-Bridge. For Beginners.Vol.1. Tokijas: Bonjinsha Co. Ltd.