Japonų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: JAP 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Japanese, Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas- išmokti skaityti ir rašyti apie 100 naujų hieroglifų. Studentai susipažins su naujomis gramatinėmis formomis (lyginimo, noro, privalėjimo), įtvirtins visų kalbos dalių esamojo ir būtojo laiko trumpųjų formų sudarymą ir taikymą. Bus naudojamos naujos konstrukcijos (-kara, -shi, -node, -to). Baigę šį dalyką studentai gebės suprasti, rašyti ir kalbėti paprastais sakiniais, reikalingais kasdienėje japonų kalboje, taip pat įgis kompetenciją, atitinkančią N5 japonų kalbos gebėjimo lygmenį.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course in the aspect of written communication is to learn about 100 new kanji. During the semester students will learn new grammatical forms of comparison, wish, obligation, syntactic conjunctions (-kara, -shi, -node, -to), as well as master the usage of plain verb and adjective constructions in present and past tenses. After finishing this course, students will be able to speak, understand and write simple sentences, necessary in Japanese daily communication. By the end of the course a student should acquire the skills corresponding the N5 level of JLPT.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Japonų kalba, 1 lygis

Dalyko studijų rezultatai

Sudaryti ir taikyti kasdienėje japonų kalboje naudojamas gramatines bei sintaksines konstrukcijas.
Įsisavinti apie 100 naujų kanji.
Įsisavinti kasdieniam pokalbiui būtiną žodyną
Taikyti pagrindinius japonų komunikacijos kultūrinius ypatumus
Gebėti perteikti girdėtą/ skaitytą tekstą kasdiene japonų kalba žodžiu.
Gebėti parašyti paprastą neformalų tekstą.

Dalyko turinys

1. Veiksmažodžių te-formos sudarymas ir taikymas;
2. Trumpųjų (paprastųjų) veiksmažodžių formų sudarymas ir taikymas;
3. Veiksmažodžių jungimas (te- ir tari-tari formos)
4. Liepimas, leidimo prašymas ir draudimas
5. Priežasties sudėtiniai sakiniai;
6. Noro, ketinimo formų sudarymas;
7. Palyginimo formos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 val.
Savarankiškas darbas 85 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10%- namų darbai)

Literatūra

1. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo I Tokijas: Bunka Institute of Language
2. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo I. Workbook. Tokijas: Bunka Institute of Language
3. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Genki I. Tokijas: The Japan Times Ltd.
4. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Genki I. Workbook. Tokijas: The Japan Times Ltd.
5. 2006 Japanese Graded Readers. Vol.2. Tokijas: Ask Ltd.
Papildoma literatūra
1. 2016 Keiko Hoshino, Kazuko Tsuji, Yoshiaki Murasawa. Nihongo 90 nichi.(1) Su CD. Tokijas: UNICOM Inc.
2. 2008 University of Tokyo.250 Essential Japanese Kanji Characters (Vol.1, 2) Tokijas: Tuttle Publishing