Japonų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: JAP 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Japanese, Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas yra išmokti dvi japonų kalbos abėcėles (hiraganą ir katakaną) ir 80 pagrindinių hieroglifų, vartojamų šiuolaikinėje japonų kalboje. Studentai mokysis elementarias mandagias esamojo ir būtojo laiko būdvardžių ir veiksmažodžių formas, veiksmažodžių TE formą ir jos pritaikymą, esamąjį ir būtąjį tęstinį laiką, pagrindines skaičiavimo sistemas. Baigę šį kursą studentai galės kalbėti, suprasti ir parašyti paprastus sakinius, prisistatyti. Studijų forma: paskaitos, namų darbai, virtuali MOODLE aplinka (tiesioginis darbas, diskusijos, klausymo užduotys), interaktyvi kalbos mokymo programa EuroTalk Interactive (Japanese).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to teach students two Japanese alphabets kana and 80 kanji, including Chinese numerals, in the context of written communication. Students will learn to use the main cases of the Japanese nouns and adjectives, polite verb constructions in present and past tenses (-masu, -desu) and the imperative. After the completion of the course, students will be able to use the main numeric enhancers and basic conjunctions. They will be able to speak, understand and write simple sentences and to introduce themselves correctly. The form of studies includes lectures, self-study tasks and virtual MOODLE environment (on-line work, discussion forums, interactive tests and exercises), interactive language learning program EuroTalk Interactive (Japanese).

Dalyko studijų rezultatai

Rašyti kana silabogramomis ir apie 80 pagrindinių kanji.
Sudaryti elementarius sakinius be veiksmažodžio.
Vartoti pagrindinius japonų kalbos linksnius.
Sudaryti ir vartoti mandagiosios kalbos veiksmažodines ir būdvardines konstrukcijas.
Jungti daiktavardžius, veiksmažodžius ir būdvardžius.

Dalyko turinys

1. Įvadas į raštą: japonų kalbos fonetika;
2. Katakanos ir hiraganos mokymasis;
3. 80 pagrindinių hieroglifų;
4. Teigiamieji ir klausiamieji sakiniai;
5. Daiktavardžiai ir jų kaitymas;
6. Pagrindiniai skaitvardžiai ir jų priesagos;
7. Sakinio struktūra bei žodžių tvarka sakinyje;
8. Kalbos dalys ir jų gramatinės charakteristikos;
9. Jungtukai;
10. Veiksmažodžių grupės, laikai ir naudojimo lygmenys;
11. Būdvardžių tipai ir laikai;
12. Specifinė veiksmažodžio „te“ forma ir jos taikymas;
13. Sudėtinių sakinių sudarymas;
14. Teksto su visomis rašto sistemomis skaitymas;
15. Įvadas į japonų kalbos teksto rašymą.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 90 ak.val. (60 kontaktinių ak. val., 15 ak. val. nuotoliniu būdu). Individualus savarankiškas darbas 85 ak. val. Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo I Tokijas: Bunka Institute of Language
2. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Shokyū Nihongo. Genki I. 2004. Tokijas: The Japan Times Ltd.
3. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Shokyū Nihongo. Genki I. Work book. 2004. Tokijas: The Japan Times Ltd.
4. 2008 250 Essential Japanese Kanji Characters, Vol.1 Tokijas: Tuttle Publishing.
5. 2007 Satoro Koyama. J-Bridge. For Beginners.Vol.1. Tokijas: Bonjinsha Co. Ltd.
6. 2006 Japanese Graded Readers. Vol.1. Tokijas: Ask Ltd.
7. Talk Now(Japanese) CD ROM EuroTalk