Japonų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: JAP 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Japanese, Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas yra išmokti dvi japonų kalbos abėcėles kana ir 80 pagrindinių hieroglifų. Studentai mokysis elementarias mandagias esamojo ir būtojo laiko būdvardžių ir veiksmažodžių formas, pagrindines skaičiavimo sistemas, išmoks nurodyti objektų vietą, įvardyti savo pomėgius. Baigę šį kursą studentai galės kalbėti, suprasti ir parašyti paprastus sakinius, prisistatyti. Studijų forma: paskaitos, namų darbai, virtuali MOODLE aplinka, interaktyvi kalbos mokymo programa Euro Talk Interactive (Japanese).

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims to teach students two Japanese alphabets kana and 80 essential kanji. Students will learn to use polite verb and adjective constructions in present and past tenses, counting, indicating place and their preferences. After the completion of the course, students will be able to speak, understand and write simple sentences and introduce themselves correctly. The form of studies includes lectures, self-study tasks and virtual MOODLE environment, interactive language learning program EuroTalk Interactive (Japanese).

Dalyko studijų rezultatai

Apibūdinti japonų komunikacijos (raštu ir žodžiu) kultūrinius ypatumus.
Įsisavinti kana abėcėles ir apie 80 pagrindinių kanji.
Sudaryti ir taikyti pagrindines gramatines bei sintaksines konstrukcijas.
Įsisavinti elementariam pokalbiui būtiną žodyną
Gebėti paprasta japonų kalba pasiteirauti rūpimos informacijos ir papasakoti apie save, savo pomėgius, dienotvarkę.
Gebėti suprasti paprastus kasdienės japonų kalbos klausimus ir rišlų tekstą iš klausos.

Dalyko turinys

1. Teigiamieji ir klausiamieji sakiniai;
2. Daiktavardžiai ir jų kaitymas;
3. Kiekiniai skaitvardžiai, jų vartosena;
4. Sakinio struktūra bei žodžių tvarka sakinyje;
5. Linksniai ir jungtukai;
6. Veiksmažodžių grupės, laikai ir mandagumo lygmenys;
7. Pomėgio nusakymo konstrukcija (X ga suki desu);
8. Būdvardžių tipai ir laikai;
9. Būdvardžių jungimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak.val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak.val.
Savarankiškas darbas 85 ak.val.
Iš viso 160 ak.val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 20% - atsiskaitymai žodžiu, 10%- namų darbai)

Literatūra

1. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo I Tokijas: Bunka Institute of Language
2. 2013 Bunka Shōkyū Nihongo I. Workbook. Tokijas: Bunka Institute of Language
3. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Genki I. Tokijas: The Japan Times Ltd.
4. 2004 Eri Banno, Yutaka Ohno et al. Genki I. Workbook. Tokijas: The Japan Times Ltd.
Papildoma literatūra
1. 2016 Keiko Hoshino, Kazuko Tsuji, Yoshiaki Murasawa. Nihongo 90 nichi.(1) Su CD. Tokijas: UNICOM Inc.