Italų kalba B2

  • Dalyko kodas: ITA 0314
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Italian B2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Stefano M.Lanza. Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas parengtas apytiksliai pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų B2 lygį. Į kursą įeina platus gramatikos temų spektras, sudėtingesnės sintaksės struktūros. Lavinamas ben¬dra¬vi¬mas ir abstrakčiomis temomis, dau¬gelyje gyvenimo situacijų, kur svarbu tinkamai reaguoti, reikšti emocijas, ginti savo nuomonę; plečiama leksiką. Taikomi įvairūs mokymo metodai, kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas ir nuotoline forma.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This Italian language course is based on the B2 level as described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It includes a thorough consideration of Italian grammar and the use of more difficult linguistic structures. The course aims at improving students’ use of specific aspects of vocabulary and their ability to deal with special lexical issues in expanding their communicative competence in written and oral production. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in a virtual learning environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens italų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti tam tikras B2 lygmenį atitinkan¬čias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
Suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Suprasti daugumą filmų bendrine kalba.
Skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiami tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė (naudojantis žodynu). Suprasti šiuolaikinę prozą (naudojantis žodynu).
Bendrauti gana laisvai ir spontaniškai su asmenimis, kuriems italų kalba yra gimtoji. Aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.
Aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus.
Parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su savo interesais (naudojantis žodynu). Parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį (naudojantis žodynu). Rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių ir patirties svarbą sau.

Dalyko turinys

Gyvenimiškų situacijų dialogai ir originalūs tekstai (daugiausia iš publicistikos, modernios grožinės literatūros).
Tinkamiausios išraiškos priemonės pagal situaciją.
Sudėtingesnių kalbos struktūrų pritaikymas (perpasakoti, perteikti kito asmens žodžius).
Tekstai formaliuoju stiliumi.
Santraukų ir ataskaitų apie įvairias temas sudarymo kriterijai.
Leksikos klausimai.
Italijos realijos.
Kiti santykiniai įvardžiai (chiunque, qualunque, dovunque).
Passato ir trapassato remoto.
Congiuntivo nuosaka.
Neveikiamoji rūšis.
Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos (participio, gerundio ir infinito).
Laikų derinimas.
Jungtukų klasifikacija ir vartojimas.
Tiesioginė ir netiesioginė kalba. Žodžių darybos priemonės.
Kai kurie frazeologizmai.
Sinonimai ir antonimai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2013 Lanza, S. Italų kalbos vadovėlis, 3-oji dalis VDU
2. 2008 Balì, M., Rizzo, G. Espresso 3 Libro dello studente ed esercizi & CD ALMA
Papildoma literatūra
1. 2005 Conforti, C., Cusimano, L. Linea diretta 2 Libro dello studente, Libro degli esercizi, CD Ed. Guerra
2. 2004 Lizzadro, C., Marinelli, E., Peloso, A., Parlo Italiano+CD Demetra