Italų kalba B2

  • Dalyko kodas: ITA 0314
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: The Italian Language B2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Moreno Bonda, Užsienio kalbų institutas, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas parengtas atsižvelgiant į Bendrųjų Europos kalbų metmenų B2 lygio aprašą. Kurso programa apima platų gramatikos temų spektrą ir sudėtingesnę sintaksę. Lavinamas ben¬dra¬vi¬mas abstrakčiomis temomis daugelyje gyvenimo situacijų, kur svarbu tinkamai reaguoti, reikšti emocijas, ginti savo nuomonę; plečiama leksika. Taikomi įvairūs mokymo metodai: kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas darbas, darbas nuotoline forma ir kt.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This Italian language course is based on the B2 level as described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It includes a thorough consideration of Italian grammar and the use of more difficult linguistic structures. The course aims at improving students’ use of specific aspects of vocabulary and their ability to deal with special lexical issues in expanding their communicative competence in written and oral production. Teaching methods include lectures, seminars, self-study tasks, work in a virtual learning environment, and other activities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1.2 lygmens italų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti tam tikras B2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
2. Suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Suprasti daugumą filmų bendrine kalba.
3. Skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė (naudojantis žodynu). Suprasti šiuolaikinę prozą (naudojantis žodynu).
4. Bendrauti gana laisvai ir spontaniškai su asmenimis, kuriems italų kalba yra gimtoji. Aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.
5. Aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus.
6. Parašyti aiškų detalų tekstą temomis, susijusiomis su savo interesais (naudojantis žodynu). Parašyti rašinį ar ataskaitą, nurodant duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Rašyti laiškus, pabrėžiant įvykių ir patirties svarbą sau.

Dalyko turinys

Įvardžiuotinė veiksmažodžių cavarsela ir entrarci formos; nežymimieji būdvardžiai ir įvardžiai; sintaksinis pabrėžimas; pasyvi forma su si; kiekiniai skaitvardžiai vartojami daiktavardžiais; veiksmažodžių „valdymas“; condizionale ir congiuntivo nuosakų laikų derinimas; savybinis įvardis proprio; come se ir senza che su congiuntivo; būdvardžių vieta; fare su bendratimi struktūros ypatumai; prieveiksmių vieta; gerundio esamasis ir būtasis laikas; dvigubi santykiniai įvardžiai; sudėtinių žodžių daugiskaita.
Statistinių duomenų apibūdinimas, raiška procentais; mokymasis suprasti ir pakomentuoti TV laidų ir žinių turinį; pagrindiniai kino žanrai ir jų bruožai; Italijos kino istorija ir jos ypatumai.
Mokslo populiarinimo straipsnių turinys, kaip juos suprasti ir perfrazuoti jų turinį; Intervių skaitymas ir supratimas; tekstų, kuriuose išreiškiama autoriaus arba režisieriaus nuomonė arba požiūris į tam tikrus faktus skaitymas ir supratimas; šiuolaikinės prozos ypatumai.
Kaip išreikšti savo nuomonę, prieštarauti, sutikti, suabejoti kitų žmonių išsakomomis nuomonėmis ir keliamomis hipotezėmis; išsamaus pokalbio apie kokį nors kultūrinį įvykį plėtojimas; diskutavimas ir asmeninės nuomonės išreiškimas arba patikslinimas.
Daiktų, įvykių, kultūros renginių ir pan. apibūdinimas; išsamus pokalbis apie savo interesus ir savo pasirinkimų gyvenime pagrindimas; įvairių nuomonių privalumų ir trūkumų įvertinimas.
Aiškių detalių tekstų apie kultūrinius renginius, paveikslus ir kitus meno kūrinius bei įvairius įvykius rašymas (naudojantis žodynu) pateikiant tam tikrus konkrečius duomenis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2015 M. Bali, L. Ziglio, Nuovo Espresso 4. Libro dello studente e esercizi (B2). ALMA edizioni
Papildoma literatūra
1. 2017 T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 2b Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B2). Edilingua
2. 2015 I. Leca, Ciao, italia! Italų kalbos vadovėlis. Ippolito Leca