loader image

Italų kalba A2

  • Dalyko kodas: ITA 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Italian A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Stefano M.Lanza

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas parengtas pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų A2 lygį. Kartojamos visos A1 lygio temos teikiant papildomos medžiagos žinioms tvirtini. Įsigilinama į veiksmažodžio ir įvardžių sistemas. Lavinamas ben¬dra¬vi¬mas paprastomis kalbos priemonėmis, sąveikavimą įprastose kasdienėse situacijose (kalbant apie žmones ir šeimą, gyvenamąją vietą; apsiperkant, teiraujantis ir pan.); plečiamas minimalus italų kalbos žodynas. Taikomi įvairūs mokymo metodai, kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas ir nuotoline forma.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This Italian language course is based on the A2 level of instruction as described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It includes the review of all the grammatical content acquired in the previous level. The course aims at expanding the knowledge of grammar, in particular the verbal system and the usage of pronouns. The course also focuses on the development of general communicative abilities as well as building up common useful vocabulary. The course aim is to set the basics of understanding how Italian language works alongside with building of a survival level vocabulary. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in a virtual learning environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens italų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
2. Suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis;
suprasti trumpų, aiškių ir papra¬stų žinučių bei skelbimų prasmę.
3. Skaityti labai trumpus, paprastus tekstus; rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniuose tekstuose: skelbi-muose, reklaminiuose lapeliuose, meniu, tvarkaraščiuose; suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.
4. Bendrauti atliekant įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis;
kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis.
5. Vartoti paprastų frazių ir sakinių rinkinį apibūdinant savo šeimą ir kitus žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį ar buvusį darbą.
6. Rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes; parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti, ką pasveikinti ir pan.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Kalba apie praeitį, apie savo ir kitų žmonių veiklą namuose, darbe ir laisvalaikiu.
Aplinkos aprašymas, kur kas yra, daiktų palyginimas.
Elgesys parduotuvėje (drabužių, maisto prekų) ir kaip teirautis produktų kainos ir savybių.
Kaip geriau sufor¬muluoti prašymus, pasiūlymus, kaip į juos reaguoti, susitarti.
Orai.
Šven¬tės.
Italijos realijos.
Lingvistinis:
Taisyklingųjų ir netaisyklingųjų veiksmažodžių morfologijos kartojimas.
Sangrąžiniai veiksmažodžiai.
Passato prossimo laikas; stare per + bendratis, stare + gerundio.
Liepiamoji nuosaka.
Bekirčiai (mi, ti, ci, lo, la, gli ir t.t.) ir kirčiuotieji (me, te, io, lui ir t.t.) įvardžiai.
Nežymimieji įvardžiai ir būdvardžiai; dar apie artikelių ir prielinksnių vartojimą.
Prieveiksmių sudarymas ir laipsniavimas.
Dažnai vartojami prieveiksmiai ir jungtukai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Pusegzaminis – 20 %, baigiamasis egzaminas – 30 % , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu – 50 % galutinio pažymio (20 % – atsiskaitymai raštu, 20 % – atsiskaitymai žodžiu, 10 % – kita auditorinė veikla).

Literatūra

1. 2018 Lanza, S. Italų kalbos vadovėlis, 1-oji dalis Dimera
2. 2018 Lanza, S. Italų kalbos vadovėlis, 2-oji dalis Dimera
Papildoma literatūra
1. 2005 Conforti, C., Cusimano, L. Linea diretta nuovo 1a Volume 1a e CD Audio Ed. Guerra
2. 2008 Ziglio, L., Rizzo, G. Espresso 1 Libro dello studente ed esercizi & CD 1 ALMA
3. 2003 Simula, S. Pažintis su italų kalba Rotas