loader image

Italų kalba A1

  • Dalyko kodas: ITA 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Italian A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Stefano M.Lanza, lekt. V. Lanza. Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas parengtas pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų A1 lygį. Pristatomi italų kalbos morfologijos pagrindai ir pagrindinės sinta¬ksės struktūros. Orientuojamasi į esmines bendravimo užsienio kalba funkcijas, klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus; studentams pristatomas minimalus italų kalbos žodynas. Taikomi įvairūs mokymo metodai, kontaktinės paskaitos, pratybos, darbas grupėje, savarankiškas ir nuotoline forma.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is based on A1 level as described in the European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching. It includes a presentation of the main structures and morphology of Italian, with particular regard to practical communication issues such as making contact with native speakers and interact with them in common situations. The course aim is to set the basics of understanding how Italian language works alongside with building of a survival level vocabulary. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in a virtual learning environment.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
2. Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus tokius kaip informaciniai užrašai, iškabos, tvarkaraščiai.
3. Suprasti trumpus adaptuotus garso ir/ar vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
4. Teikti ir prašyti minimalios reikiamos informacijos kasdieninėse gyvenimo situacijose.
5. Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, klausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius.
6. Trumpai ir paprastai pristatyti save ir kitus
7. Rašyti paprastas žinutes telefonu ir el. paštu, perskaityti ir suprasti asmeninius laiškus.

Dalyko turinys

Žodžių pasakymas paraidžiui.
Kalbos dalių daryba ir vartosena.
Savęs ir kitų žmonių pristatymas. Anketinių duomenų teikimas: vardas, pavardė, tautybė, adresas, telefonas, profesija ir pan.
Valandos ir laiko aplinkybės.
Kalbėti apie dabartines situacijas (esa¬muoju laiku), įpročius, pomėgius, kas patinka ir kas ne; minimaliai aprašyti aplinką, kur kas yra. Italijos realijas.
Pagrindinių taisyklingųjų ir netaisyklingųjų veiksmažodžių morfologija.
Vardažodžių morfologijos pagrindiniai elementai; kiekiniai skaitvardžiai.
Žymimasis, nežymimasis ir dalies artikelio pagrindinė vartosena;
Lietuviškų linksnių itališki atitikmenys.
Klausiamieji žodžiai.
Dažniausiai vartojami prieveiksmiai ir jungtukai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas – 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu – 50 % galutinio pažymio (20 % – atsiskaitymai raštu, 20 % – atsiskaitymai žodžiu, 10 % – kita auditorinė veikla).

Literatūra

1. 2018 Lanza, S. Italų kalbos vadovėlis, 1-oji dalis Dimera
2. 2016 Merlonghi, F. C., Tursi J. E. Oggi in Italia Cenage Learnin
Papildoma literatūra
1. 2013 Colombo F., Faraci C., De Luca P. Arrovederci! 1 for English speakers Edilingua
2. 2005 Conforti, C., Cusimano, L. Linea diretta nuovo 1a Volume 1a e CD Audio Ed. Guerra
3. 2008 Ziglio, L., Rizzo, G. Espresso 1 Libro dello studente ed esercizi & CD 1 - Edizione aggiornata ALMA