Ispanų kalba B2

  • Dalyko kodas: ISK 0314
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Spanish B2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė R. Sabaliauskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta besimokantiesiems, susipažinusiems su ispanų kalbos fonetika, ortografija, morfologija, sintakse ir teikia galimybes ugdyti ispanų kalbos komunikacinę kompetenciją viešajame ir asmeniniame gyvenime, įgyti tam būtinų lingvistinių bei sociokultūrinių žinių ir gebėjimų, formuotis savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. Šis kursas teikia galimybes plėsti žodyną, suprasti sudėtingus, neadaptuotus tekstus ir gebėti komunikuoti laisvai visose komunikacinės veiklos srityse. Studijų formos: paskaitos, seminarai, savarankiškas mokymasis, darbas TELL ME MORE programa bei MOODLE virtualioje aplinkoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is intended for students who are acquainted with the Spanish morphology and (at least in part) with the usage of the grammatical tenses of presente de subjuntivo and condicional simple and who aim to expand their competence of the Spanish language to Level B2. The objectives of the course are to finish studying Spanish grammar focusing on condicional compuesto, pretérito imperfecto, perfecto and pluscuamperfecto de subjuntivo and to enlarge the students’ active vocabulary, their ability to understand texts and to express themselves in Spanish on a broad variety of topics. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work with TELL ME MORE program and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B.1.2 lygmens ispanų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti neadaptuotus skaitomus įvairaus pobūdžio (meninius, politinius, grožinės literatūros) tekstus.
Raštu laisvai reikšti mintis įvairiomis socialinio gyvenimo temomis.
Bendrauti įvairiomis kasdieninėmis bei visuomeninėmis temomis
Suprasti klausomus įvairaus pobūdžio bei sudėtingumo tekstus.
Taisyklingai naudoti lingvistiniame turinyje nurodytas gramatines formas ir sintaksines struktūras.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Leksinis:
Globalizacija, daugiatautis ir daugiakultūris pasaulis.
Ispanijos istorija.
Menas, architektūra, grožinė literatūra. Ispanijos muziejai.
Rašytojų, menininkų, valstybės, veikėjų gyvenimo ir veiklos epizodai.
Ekologija ir aplinkos apsauga.
Įmonės ir įsidarbinimo galimybės Ispanijoje.
Ispanijos sveikatos sistema.
Frazeologizmai.
Ispanijos kinas.
Lotynų Amerikos šalių muzika.
Populiariausios sporto šakos Ispanijoje.
Kelionių ypatumai, lankytinos vietos.
Modernios komunikacijos priemonės.
Lingvistinis:
Tariamosios nuosakos esamojo laiko Presente de subjuntivo ir sąlygos nuosakos Condicional kartojimas.
Sąlygos nuosakos Condicional sudėtinių formų sandara ir vartojimas.
Tariamosios nuosakos būtųjų laikų Pretérito imperfecto de subjuntivo sandara ir vartojimas.
Netiesioginė kalba, keitimas į tiesioginę kalbą.
Neveikiamoji rūšis, konstrukcijos su -se ir kitos beasmenės išraiškos.
Šalutiniai prijungiamieji tikslo sakiniai.
Ser ir estar vartojimas: prasmių kaita.
Tiesioginės ir tariamosios nuosakos laikų derinimas sakiniuose.
Veiksmažodinės konstrukcijos su bendratimi, padalyviu, dalyviu.
Šalutinių sakinių jungtukai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 proc., kolokviumas - 20 proc., baigiamasis egzaminas – 30 proc. galutinio įvertinimo.

Literatūra

1. 2011 Equipo, P. Prisma. Avanza. Método de español para extranjeros. Nivel B2. Edinumen
2. 2014 Corpas, J. et al. Aula Internacional 4. Libro del alumno. Madrid: Difusion
3. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 4. Libro del alumno. Madrid: SGEL
4. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 4. Libro de ejercicios. Madrid: SGEL
5. 2013 Borrego Nieto, J. et al. Gramática de referencia para la enseñanza de español. La combinación de la frase. Ediciones Universidad de Salamanca
6. 2019 Mokomoji medžiaga MOODLE aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2006 Castro, F. Uso de la gramática española, nivel intermedio. Madrid: Edinumen
2. 2000 Dovydaitis, B. Ispanų kalbos tariamosios ir sąlygos nuosakų pratybos: mokymo metodinė priemonė 3-4 lygio universiteto studentams. VDU leidykla
3. 2004 Petrauskas, V., Rascón, A. Ispanų-lietuvių, lietuvių-ispanų kalbų žodynas. Diccionario español-lituano lituano-español. „Žodynas“