Ispanų kalba A1

  • Dalyko kodas: ISK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Spanish A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė R. Sabaliauskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja A1 (pradedančiųjų) ispanų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės komunikacinės kompetencijos plėtojimo temos: prisistatymas, pasisveikinimai, atsisveikinimai, šalys, tautybės, profesijos, šeima, namai, studijos, darbas, laisvalaikio veiklos, maistas, drabužiai; ir lingvistinės temos: ispanų kalbos garsų, žodžių tarimo, kirčiavimo taisyklės; žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamųjų, klausiamųjų, neigiamųjų, šaukiamųjų sakinių formavimas; pagrindinių kalbos dalių sudarymas ir vartojimas. Ypatingas dėmesys skiriamas fonetikos, gramatikos taisyklių vartojimui praktikoje. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, dialogai, tekstų analizė, darbas TELL ME MORE programa ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with A1 level of the Spanish language. It aims to present the learners the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to teach them the required oral and written communication skills of the relevant level. The course covers the following: the peculiarities of the pronunciation of Spanish sounds, words, and intonation, word order of the Spanish sentence; formation of declarative, interrogative and negative sentences; introduction to the basic parts of speech; lexical items and structures for the communication on everyday topics. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work with TELL ME MORE programme and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygį atitinkančias leksinius vienetus, gramatines struktūras ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
Suprasti labai trumpus adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Labai paprastomis frazėmis gebėti kalbėti įprastomis kasdieninėmis temomis.
Gebėti užduoti paprastus klausimus žinomomis temomis apie būtiniausius poreikius ir atsakyti į tokius klausimus.
Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimo:
Prisistatymas ir susipažinimas. Apsikeitimas asmeninio pobūdžio informacija. Profesijos. Daiktų, vietos apibūdinimas. Spalvos. Šeima, giminystės ryšiai. Kasdienio gyvenimo rutinos. Gyvenamosios vietos (buto, namo, bendrabučio kambario) apibūdinimas. Pomėgiai, laisvalaikio veiklos. Maisto produktai, tradiciniai ispaniški patiekalai. Valgymas kavinėje, restorane. Drabužiai, apsipirkimas parduotuvėse. Kelionės visuomeniniu transportu mieste. Valandų, paros laiko nusakymas. Metų laikai, mėnesiai.
Lingvistinis:
Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai. Kalbos dalių daryba ir vartosena. Žodžių tvarka sakiniuose. Pagrindinės žodžių rašybos ir skyrybos taisyklės. Daiktavardis: giminė ir skaičius. Būdvardis: giminė ir skaičius. Daiktavardžio ir būdvardžio derinimas gimine ir skaičiumi. Žymimieji, nežymimieji, sutrauktiniai artikeliai. Skaitvardžiai: kiekiniai: 0-100; kelintiniai: pirmas-dešimtas. Asmeniniai, savybiniai, parodomieji įvardžiai Vietos prieveiksmiai. Prielinksniai: a, de, con, en, por, para. Konstrukcijos su veiksmažodžio bendratimi: ir+a+infinitivo; tener+que+infinitivo; deber+infinitivo; hay+que+infinitivo. Tiesioginės nuosakos esamasis laikas: taisyklingieji ir netaisyklingieji veiksmažodžiai Veiksmažodžių GUSTAR/ENCANTAR vartojimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 proc, kolokviumas - 20 proc., baigiamasis egzaminas – 30 proc.

Literatūra

1. 2011 Águeda, A. et al. Prisma comienza. Prisma del Alumno (nivel A1). Madrid: Edinumen
2. 2011 Águeda, A. et al. Prisma comienza. Libro de ejercicios (nivel A1). Madrid: Edinumen
3. 2014 Castro Viúdez F. et al. Español en marcha 1. Libro del alumno. Madrid: SGEL
4. 2014 Castro Viúdez F. et al. Español en marcha 1. Libro de ejercicios
5. 2011 Alonso Cuenca, M., Prieto Prieto, R. Embarque 1. Libro del alumno. Madrid: Edelsa
6. 2011 Alonso Cuenca, M., Prieto Prieto, R. Embarque 1. Libro de ejercicios
2019 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2009 Aragonés, L., Palencia, R. Gramática del uso del español A1-A2 Madrid: Ediciones SM
2. 2017 Bitton, A. Repasa 3 por 1. Madrid: Edelsa