loader image

Anglų kalba B2

  • Dalyko kodas: ANK 0104
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English B2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Žieda Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų aukštesniojo (B2) lygio akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymąsi, studentai plėtoja fonetinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas B2 lygyje, tobulina savarankiško mokymosi ir tarpkultūrines kompetencijas. Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO kompiuterizuotoje kalbų mokymo laboratorijoje ir Moodle virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the upper-intermediate (B2) level of English lexis, grammar, ortography, phonetics and phonology. Based on communicative and competency-based approaches, the course aims to teach students both oral and written academic English and develop autonomous learning and cross-cultural communicative skills. Students improve their phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and develop speaking, listening, writing and reading skills of the upper-intermediate level of academic English. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual Moodle environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens anglų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti B2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti, analizuoti ir kritiškai vertinti akademinio turinio tekstus naudojant įvairias skaitymo technikas
Klausyti paskaitų skaitomų anglų kalba, konspektuoti, savarankiškai analizuoti paskaitos turinį ir paskaitoje pateikiamas skaidres, naudoti klausytos paskaitos medžiagą diskusijoje ir rašto darbe.
Dalyvauti akademinėse diskusijose, taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis, pagrįsti ir apginti savo nuomonę, mandagiai reikšti kritiką, pastabas, komentarus, klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius, vartoti taisyklingą akademinę kalbą.
Parengti akademinį pranešimą remiantis atliktu tyrimu ar mokslinės literatūros analize, atrinkti informaciją, grafikus, lenteles ir diagramas skaidrėms ir tinkamai jas pateikti, tinkamai ir tinkamai bei etiškai jas pateikti.
Planuoti ir rašyti rišlų akademinį esė/rašto darbą, argumentuoti, naudoti jungiamuosius žodžius ir frazes, paremti mintis mokslinių tyrimų išvadomis ir pavyzdžiais, remtis moksline literatūra, cituoti ir perfrazuoti mokslininkų mintis, lyginti reiškinius, požiūrius ir išvadas, pateikti savo išvadas ir vertinimą, sudaryti naudotos literatūros sąrašą.

Dalyko turinys

Kalbos kompetencijos tobulinimo turinys:
modaliniai veiksmažodžiai ir modalumą turintys žodžiai (praeities ir eigos veikslams reikšti), žymimasis, nežymimasis ir nulinis artikeliai (bendra ir apibendrinanti reikšmės, įvardijanti ir patikslinanti reikšmės, aprašomasis ir apribojamasis pažyminiai), žodžių daryba, šalutiniai veiksnio, pažyminio, papildinio ir kt. sakiniai, skyryba, sąlygos ir wish-sakiniai, neveikiamoji rūšis, asmeninės/beasmenės neveikiamosios rūšies konstrukcijos, neasmenuojamos veiksmažodžio formos (bendratis ir gerundijus).
Akademinės kompetencijos tobulinimo turinys:
Klausymo, skaitymo, konspektavimo ir akademinio teksto kūrimo technikos, akademinio teksto organizavimo būdai, planavimas ir rašymas, perfrazavimas, citavimas, bibliografijos sudarymas, dalyvavimas akademinėse diskusijose, akademiškas nuomonės pateikimas, mokslinės informacijos analizavimas ir perteikimas.
Lingvistinis turinys:
Komunikacija, viešas kalbėjimas ir efektyvus informacijos pateikimas, transportas ir jo rūšys, su transportu susijusios saugos ir taršos problemos, architektūra, pastatai ir jų apibūdinimas, globalizacija, psichologija ir asmenybės tipai, informacinės technologijos, naujovės ir jų pritaikomumas įvairiose gyvenimo srityse.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2014 Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. New Language Leader Upper Intermediate. Course Book. Cambridge: Cambridge University Press
2. 2005 Hewings, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press
3. Study material in the virtual environment MOODLE.
Papildoma literatūra
1. 2013 Paterson, K. Oxford Grammar for EAP. (B1-C1) Oxford: Oxford University Press
2. 2013 Evans, V. New Round-Up 6 English Grammar Practice. Longman: Longman University Press
3. 2010 Williams, J. Academic Connections 4. New York: Pearson Education