Anglų kalba B1

  • Dalyko kodas: ANK 0103
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English B1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė D. Pundziuvienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pažengusiųjų žemesniojo (B1) lygio akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę ir tarpkultūrinę kompetencijas. Analizuojami bendrosios ir akademinės anglų kalbos skirtumai ir panašumai, skirtingi mokymosi stiliai, akcentuojami kalbos vartojimo registrai, mokomasi skaitymo, rašymo ir klausymo strategijų, konspektavimo būdų, tobulinami pastraipos rašymo, argumentavimo žodžiu ir raštu gebėjimai. Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymąsi, studentai plėtoja fonetinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas B1 lygyje, pristato žodinius pranešimus, dalyvauja vaidmenų žaidimuose, diskutuoja apie angliškai kalbančių ir kitų šalių kultūrą bei tradicijas. Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO kompiuterizuotoje kalbų mokymo laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims to develop students’ efficient communicative and cross-cultural competence of academic English at the Intermediate (B1) level. Students analyse differences and similarities between general and academic English, different learning styles and registers of language use. Due attention is paid to the development of reading, writing and listening strategies, note-taking, paragraph writing as well as oral and written argumentation. Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course enables learners to improve their phonetic, orthographical, grammatical and lexical competences at B1 level, make presentations, participate in role-play activities and discuss the culture and traditions of English-speaking and other cultures. The form of studies includes lectures, seminars, group work, discussions, text analysis, work in SANAKO computer assisted language learning lab and virtual MOODLE environment, individual work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A2 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti B1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, aktyvųjį žodyną.
2. Parengti ir pristatyti pranešimą pasirinkta tema, remiantis atlikta apklausa, naudojantis rašytinės informacijos šaltiniais anglų kalba bei informacinėmis technologijomis.
3. Pakankamai sklandžiai diskutuoti, pateikti argumentus ir nuomones temomis, susijusiomis su asmenybe, darbu, verslu, kalbų mokymusi ir kt. Kritiškai reaguoti, naudojant tinkamą registrą.
4. Suprasti vidutinio sudėtingumo skaitomų ir klausomų tekstų pagrindinę mintį ir detales, taikyti įvairias skaitymo, klausymo ir konspektavimo strategijas, išmanyti apie individualų mokymosi stilių.
5. Rašyti pakankamai rišlų tekstą, vartojant tinkamą leksiką bei gramatines raiškos formas, būdingas skirtingiems registrams, tinkamai argumentuojant ir naudojant reikalingas jungiamąsias priemones.

Dalyko turinys

Asmenybė. Klausimų sudarymas.
Darbas. Esamieji veiksmažodžių laikai.
Kalbos. Būsimieji veiksmažodžių laikai.
Verslas. Būtieji veiksmažodžių laikai.
Dizainas. Modaliniai veiksmažodžiai.
Inžinierija. Neveikimoji rūšis.
Nusikalstamumas. Sąlygos ir laiko sakiniai.
Pasirengimas pranešimui: plano sudarymas. Pranešimo pristatymas: įžanga, dėstymas, argumentacija, išvados. Kūno kalba. Skaidrių parengimas. Bendravimas su auditorija, atsakinėjimas į klausimus.
Nuomonės reiškimas, sutikimas, prieštaravimas, pasiūlymai. Klausimų formulavimas, atsakinėjimas į klausimus. Savybių apibūdinimas. Derybos. Sprendimų formulavimas. Įvairūs registrai.
Skaitymo ir klausymo strategijos. Konspektavimo būdai. Mokymosi stiliai. Kalbų mokymosi būdai.
Paragrafo rašymas. Trumpos ataskaitos rašymas. Argumentavimas raštu. Veiklos proceso aprašymas. Jungiamųjų priemonių naudojimas tekste. Įvairūs registrai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos
Komandinis darbas 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas – 30 %, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20 % - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2014 Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. New Language Leader Intermediate. Coursebook. Harlow: Pearson Education
2. 2011 Evans, V., Dooley, J. New Round-up 5. English Grammar Practice. Students’ Book with CD-ROM. Harlow: Pearson Education
3. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje
Papildoma literatūra
1. 2012 Foley, M. and Hall, D. My Grammar Lab Intermediate. Pearson Education
2. 2018 Oxford Advanced Learner's Dictionary, 9th edition. Oxford: Oxford University Press