Anglų kalba A2

  • Dalyko kodas: ANK 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Asistentė M. Bikmanienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su anglų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su angliškai kalbančių šalių kultūra.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course presents a follow-up programme of the previous lower level English courses and provides students with the Pre-Intermediate (A2) level of the English language. Based on communicative methodology and a skill-oriented approach, the course aims to present the learners with the English language system, improving phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies and developing speaking, listening, writing and reading skills of the relevant level.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Taisyklingai vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Suprasti skaitomų gana paprastų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją.
Suprasti nesudėtingų bendrosios kalbos garso įrašų kasdieninėmis temomis esmę bei išskirti specifines detales.
Kalbėti bei papasakoti gana paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti asmeninę nuomonę, teisingai tarti žinomus žodžius, frazes, naudoti tinkamą intonaciją.
Pradėti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeisti informacija, esant pažįstamai kalbinei situacijai.
Gana paprasta kalba parašyti asmeninį laišką, pastraipą ar rašinėlį, užrašyti trumpas pastabas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbinės kompetencijos plėtojimas:
Planeta.
Žmonės.
Visuomenės informavimo priemonės.
Medicina.
Kraštovaizdis.
Naktinis gyvenimas.
Pramonė ir darbas.
Lingvistinės temos:
Paprastųjų ir eigos esamųjų laikų kartojimas.
Esamasis atliktinis laikas.
Paprastasis ir eigos būtieji laikai.
Būsimųjų laikų išraiškos formos.
Būtojo ir esamojo laiko neveikiamoji rūšis.
Artikeliai.
Būdvardžių laipsniavimas, lyginimo konstrukcijos.
Modaliniai veiksmažodžiai.
Pirmojo ir antrojo tipo sąlygos sakiniai.
Asmeniniai ir santykiniai įvardžiai.
Veiksmažodžių formos
Asmeninės nuomonės pateikimas: pritarimo ir nepritarimo frazės.
Skirtingi mokymosi stiliai ir strategijos.
Elektroninių laiškų rašymas.
Apibendrinimų formulavimo pagrindai.
Lentelių ir grafikų aprašymo pagrindai.
Kalbėjimo prieš auditoriją pagrindiniai aspektai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2016 Lebeau, I., Rees. G. New Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook. Harlow: Pearson Education
2. 2008 Lebeau, I., Rees. G. Language Leader Pre-Intermediate. Workbook and Audio CD. Harlow: Pearson Education
3. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje
Papildoma literatūra
1. 2008 Oxford Essential Dictionary for Elementary and Pre-Intermediate Learners of English. Oxford: Oxford University Press