loader image

Anglų kalba A1

  • Dalyko kodas: ANK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė D. Pundziuvienė, lektorė V. Vitkauskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: anglų kalbos žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; anglų kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course provides students with the Elementary (A1) level of the English language. It aims to present the learners with the basic lexical, grammatical and phonetic peculiarities of the language, as well as to teach them the required oral and written communication skills of the relevant level. The course covers the following: word order of the English sentence; formation of declarative, interrogative and negative sentences; introduction to the basic parts of speech; lexical items and structures for the communication on everyday topics; the peculiarities of the pronunciation of English sounds, words, and intonation. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous / asynchronous conversations, discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius;
2. Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus;
3. Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis;
4. Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis;
5. Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, klausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius;
6. Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Kalbos dalių daryba ir vartosena.
Žodžių tvarka sakiniuose.
Paprastieji ir eigos esamieji laikai.
Klausimų sudarymas.
Klausiamieji žodeliai.
Dažnumo prieveiksmiai.
Skaičiuotiniai ir neskaičiuotiniai daiktavardžiai.
Pagrindiniai artikelių vartojimo atvejai.
Asmeninio pobūdžio dokumentų pildymas.
Kiekybiniai žodeliai some, any, much, many, a lot of.
Modalinis veiksmažodis can/can‘t.
Būdvardžiai ir jų laipsniavimas.
Sinonimai ir antonimai.
Žodžių rašybos pagrindai.
Pagrindinės skyrybos taisyklės.
Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai.
Visuomeninis transportas.
Maistas.
Istorijos ir kultūros faktai.
Biografijos.
Pinigai ir apsipirkimas.
Prisistatymas ir susipažindinimas.
Profesijos.
Šeimos nariai.
Daiktų apibūdinimas.
Kasdieninis gyvenimas.
Laisvalaikis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2014 Lebeau, I., Rees, G. New Language Leader Elementary. Coursebook and CD -ROM. Pearson Education
2. 2010 D’Arcy, A.V. New Language Leader Elementary. Workbook and Audio CD. Pearson Education
3. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje
Papildoma literatūra
1. 2015 Murphy, R. Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. Fourth Edition Cambridge University Press
2. 2012 Oxford Essential Dictionary for Elementary and Pre-Intermediate Learners of English. Oxford University Press