Verslo anglų kalba C1/C2

  • Dalyko kodas: ANK 0601
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Business English C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Almantė Meškauskienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas studentams, turintiems B2/C1 anglų kalbos kompetenciją, siekiantiems įgyti dalykinės anglų kalbos žinių bei išmokti jas sėkmingai taikyti įvairiose darbinėse, su verslu susijusiose situacijose – analizuojant korporatyvinės etikos ypatumus bei santykius su klientais, organizuojant susirinkimus ir įvairaus pobūdžio konferencijas, kuriant reklamą, dalyvaujant derybose, rengiant pristatymą ir t.t. Plėtojami gebėjimai rašyti įvairius verslo dokumentus. Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, situacijų analizė, darbas SANAKO kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is an ideal next step for students who have completed C1 level of English at VMU and will soon need to use English in their day-to-day work. The course consists of 4 hours per week of direct instruction and other organized activities and is designed around an ongoing, integrated business simulation, which presents everyday challenges for the motivated business person in the fields of intercultural communication and social activities, organizational behaviour, human resources management, financial management, marketing, etc. The form of studies includes lectures, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Gera B2 lygmens arba C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Praktiškai taikyti verslo anglų kalbos bendravimo principus.
Atpažinti verslo komunikacijos įvairiose kultūrose ypatumus.
Praktiškai naudoti specialiąją verslo srities terminiją.
Parašyti verslo laišką, memorandumą, parengti sąskaitą faktūrą ir kt.
Nustatyti konstruktyvių derybų bruožus bei įvertinti derybų efektyvumą, parinkti tinkamus derybų metodus.
Argumentuotai ir profesionaliai pateikti pristatymus.
Taikyti pagrindinius lyderystės ir vadybos principus praktikoje/tolimesnėje profesinėje veikloje.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimas:
kultūra, lyderiai ir vadovai, vidinė komunikacija organizacijoje, susirinkimai; santykiai su klientais, konkurencingumas; darbo aplinka, įsidarbinimo klausimai; reklama ir pardavimai, rinkos tyrimai, derybos, ryšiai su užsienio partneriais, tarpkultūrinio bendravimo ypatumai, įvairaus pobūdžio konferencijų organizavimas;
Lingvistinės temos:
Klausimų formulavimas; sakinių jungimas, jungiamieji žodžiai, rašybos ir skyrybos klaidų taisymas; esamųjų laikų vartojimas verslo kontekste; neveikiamoji rūšis; įvykių atpasakojimas/būtųjų laikų vartojimas; priešdėlių vartojimas/žodžių daryba; įvykių prognozavimas/būsimųjų laikų vartojimas; netiesioginė kalba; priesagos/žodžių daryba.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

(Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - įvairios užduotys Moodle aplinkoje.)

Literatūra

1. 2018 Kate Baade, Christpher Holloway et. al. Business Result. Second edition. Student‘s book. Advanced Oxford University Press
Papildoma literatūra
1. 2017 Mascull, B. Business Vocabulary in Use Advanced Cambridge University Press
2. 2009 McCarthy, M., McCarten, J. Grammar for Business Cambridge University Press