Politikos anglų kalba C1/C2 (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: ANK 0507
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English for Politics C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc dr. Vilma Bijeikienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta politikos, diplomatijos ir viešųjų ryšių studentams bei visiems norintiems patobulinti anglų kalbos, vartojamos politiniuose kontekstuose (pvz., parlamentiniuose debatuose, naujienų reportažuose, politikos mokslų tekstuose), komunikacinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja politikos anglų kalbos gebėjimus: skaitydami, analizuodami politinės tematikos tekstus, diskutuodami žodžiu arba rašydami apie reikšmingus politinius įvykius ar asmenis. Išmokstama vartoti specifinį žodyną, politines sąvokas ir būdingas gramatines struktūras, taikyti retorines priemones. Vyksta auditorinės paskaitos, mokoma/si virtualioje Moodle erdvėje, pvz., diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students of political science, diplomacy and public relations as well as for all willing to penetrate into English used in political contexts such as parliamentary debates, political news coverage, political theories, etc. The course aims at improving students’ skills by reading, analysing and discussing political texts, events and personalities, building on political concepts and specialised political vocabulary, writing politics-related analysis, practising the relevant discursive strategies and brushing up the relevant grammatical structures. The study forms include classroom lectures, self-study tasks and work in the virtual MOODLE environment (e.g. discussion forums, interactive exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Gera B2 lygmens arba C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti politines sąvokas, terminus, aktyvųjį teminį žodyną bei C1/C2 lygmenį atitinkančias gramatines ir sintaksines struktūras;
2. Suprasti ir analizuoti sudėtingų politinių tekstų kalbą ir turinį;
3. Atpažinti ir vartoti politinės kalbos retorines priemones bei atskleisti jų reikšmę politiniam tekstui;
4. Pristatyti reikšmingų politinių įvykių naujienas, pateikti tų įvykių oficialią analizę ir asmeninį vertinimą bei inicijuoti kolegų diskusiją;
5. Parengti ir pristatyti apibūdinamąjį bei analitinį pranešimą tam tikra politine tema;
6. Diskutuoti įvairiomis politinėmis temomis, pateikiant savo vertinimą arba kritiką bei reaguojant į kolegų pateikiamas pastabas ir kontrargumentus;
7. Parašyti politinės tematikos rašto darbą ir politinio teksto santrauką moksliniu stiliumi.

Dalyko turinys

Tekstų temos:
Politikos kalba
Asmenybė politikoje
Politinės ideologijos
Partijų politika
Rinkimai
Parlamentas ir vidaus politika
Tarptautiniai santykiai
Viešųjų ryšių samprata
Lingvistinės temos:
Metafora ir metonimija
Retoriniai klausimai
Ironija, išsisukinėjimai (equivocation) ir dviprasmybė (ambiguity)
Šalutiniai pažyminio ir aplinkybių sakiniai Formaliosios kalbos tariamoji nuosaka
Pranešimų kalbos neveikiamoji rūšis
Inversijos bei kiti leksinio ir sintaksinio pabrėžimo būdai

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje erdvėje 15 ak.val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak.val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas – 30 %, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20 % - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės ir Moodle veiklose).

Literatūra

1. 2013 Heywood, A. Politics. 4rd Houndmills: Palgrave Macmillan,
2. 2012 McLisky, M. English for Public Relations in Higher Education Studies Course Book. Reading: Garnet Education
3. 2000 Beard, A. The Language of Politics. London: Routledge.
4. 2004 Lakoff, G. Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. Vermont: Chelsea Green Publishing.
5. 2009 Gairns, R., Redman S. Oxford Word Skills. Oxford UP.
6. 2018 Mokomoji medžiaga http://moodle2.vdu.lt/
Papildoma literatūra
1. 2013 Paterson K. Oxford Grammar for EAP Oxford UP.
2 2006 Yule, G. Oxford Practice Grammar: Advanced. Oxford: Oxford UP.
2003 Hunjan,R. Parliament Uncovered. London: PFP Publishing
2009 Mclean, I. ir McMillan A. The Concise Oxford Dictionary of Politics. 3rd ed. Oxford: Oxford UP.