Politikos anglų kalba C1/C2 (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: ANK 0615
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English for Politics C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc dr. Vilma Bijeikienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta politikos, diplomatijos ir viešųjų ryšių studentams bei visiems norintiems patobulinti anglų kalbos, vartojamos politiniuose kontekstuose (e.g. parlamentiniuose debatuose, naujienų reportažuose, politikos mokslų teoriniuose tekstuose) komunikacinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja politinės komunikacijos anglų kalba gebėjimus: skaitydami, analizuodami politinės tematikos tekstus, diskutuodami apie reikšmingus politinius įvykius, rašydami analitinius darbus. Išmokstama vartoti specifinį žodyną, politines sąvokas, taikyti lingvistines, retorines priemones. Vyksta auditoriniai seminarai, mokoma/si virtualioje Moodle erdvėje (e.g. diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), dirbama kompiuterizuotoje SANAKO kalbų mokymo/si laboratorijoje, atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students of political science, diplomacy and public relations as well as for all willing to penetrate into English used in political contexts such as parliamentary debates, political news coverage, pre-election campaigns, political theories, etc. The course aims at improving students’ skills by reading, analysing and debating political texts and events, building on political concepts and the specialised political vocabulary, writing politics-related analysis, practising the relevant discursive strategies and brushing up the relevant grammar. The forms of studies include classroom seminars, self-study tasks, and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (e.g. on-line tasks, discussion forums, interactive exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Gera B2 lygmens arba C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti politines sąvokas, terminus, aktyvųjį teminį žodyną bei C1/C2 lygį atitinkančias gramatines, sintaksines ir fonetines struktūras;
Suprasti ir analizuoti sudėtingus įvairiakontekstinius politinius tekstus;
Atpažinti, suprasti ir vartoti politinės kalbos retorines priemones, analizuoti jų reikšmę politiniam tekstui;
Pristatyti reikšmingų politinių įvykių naujienas, pateikti tų įvykių oficialią analizę ir asmeninį vertinimą bei inicijuoti kolegų diskusiją;
Parengti ir pristatyti apibūdinamąjį bei analitinį pranešimą tam tikra politine tema;
Diskutuoti įvairiomis politinėmis temomis, pateikiant savo vertinimą arba kritiką bei reaguojant į kolegų pateikiamas pastabas ir kontrargumentus;
Parašyti politinės kalbos analizę bei politinės tematikos straipsnio santrauką moksliniu stiliumi.

Dalyko turinys

Asmenybė politikoje.
Politinės ideologijos.
Partijų politika.
Rinkimai.
Parlamentas ir vidaus politika.
Tarptautiniai santykiai ir diplomatija.
Viešųjų ryšių samprata.
Metafora ir metonimija.
Retoriniai klausimai.
Ironija.
Prielaidos, išsisukinėjimas (equivocation), dviprasmybės (ambiguity‚ doubletalk).
Įvaizdžio dinamika (facework). Šalutiniai pažyminio ir aplinkybių sakiniai.
Formaliosios kalbos tariamoji nuosaka.
Pranešimų kalbos neveikiamoji rūšis.
Inversijos bei kiti leksinio ir sintaksinio pabrėžimo būdai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2012 McLisky, M. English for Public Relations in Higher Education Studies Course Book. Reading: Garnet Education
2. 2007 Heywood, A. Politics. 3rd Houndmills: Palgrave Macmillan,
3. 2000 Beard, A. The Language of Politics. London: Routledge.
4. 2004 Lakoff, G. Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. Vermont: Chelsea Green Publishing.
5. 2015 Mokomoji medžiaga http://moodle2.vdu.lt/
6. 2012 Foley, M. ir Hall, D. My Grammar Lab Advanced C1/C2 Pearson
Papildoma literatūra
1. 2006 Yule, G. Oxford Practice Grammar: Advanced. Oxford: Oxford UP.
2. 2003 Hunjan,R. Parliament Uncovered. London: PFP Publishing
3. 2009 Mclean, I. ir McMillan A. The Concise Oxford Dictionary of Politics. 3rd ed. Oxford: Oxford UP.