Akademinė anglų kalba C1/C2

  • Dalyko kodas: ANK 0608
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Academic English C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė D. Pundziuvienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirta studentams, norintiems pasirengti akademinėms studijoms anglų kalba bei visiems norintiems patobulinti akademinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja akademinį žodyną, naudojamą akademiniuose vadovėliuose, straipsniuose, paskaitose ir seminaruose bei įvairius akademinės anglų kalbos gebėjimus: suprasti ir konspektuoti paskaitas anglų kalba, kritiškai mąstyti, išvengti plagijavimo, efektyviai komunikuoti akademinėje aplinkoje. Studentai plėtoja tiriamosios veiklos kompetenciją (kritiškai vertinti akademinius tekstus, pristatyti akademinį pranešimą bei parašyti atlikto tyrimo santrauką). Studentai susipažįsta su akademine kultūra, gyvenimo ir mokymosi ypatumais anglakalbėse šalyse. Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO kompiuterizuotoje kalbų mokymo laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to help students adapt to the challenge of academic study in English and anyone who would like to improve their linguistic and communicative competence of academic English. It covers all key vocabulary likely to be encountered in academic textbooks, articles, lectures and seminars as well as academic skills, such as listening to lectures in English, note-taking, critical thinking, avoiding plagiarism, effective and confident communication in academic environment. The course also helps students deal with reading and analysing academic texts, make an academic presentation and write a research summary in English. Students develop awareness of academic culture, life and studies at English-speaking countries. The form of studies includes lectures, seminars, group work, discussions, text analysis, work in SANAKO computer assisted language learning lab and virtual MOODLE environment, individual work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Gera B2 lygmens arba C1 lygmens anglų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti C1/C2 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, akademinės kalbos aktyvųjį žodyną.
2. Suprasti ir kritiškai vertinti akademinės kalbos tekstus.
3. Diskutuoti įvairiomis švietimo ir studijų temomis.
4. Parengti akademinio teksto arba atlikto tyrimo santrauką.
5. Taisyklingai vartoti anglų kalbą tyrimo instrumente (klausimyne) ir atlikti apklausą.
6. Pristatyti akademinį pranešimą pasirinkta tematika, naudojant taisyklingą akademinę kalbą, inicijuojant ir palaikant diskusiją su dėstytoju bei kolegomis.
7. Suprasti pagrindinius akademinio teksto rašymo principus.
8. Taisyklingai perfrazuoti, cituoti ir parengti literatūros sąrašą, naudojant APA citavimo sistemą.
9. Išmanyti skyrybos ypatumus akademiniame tekste.

Dalyko turinys

1. Kultūriniai skirtumai akademinėje aplinkoje. Kultūrinis šokas. Iššūkiai mokantis anglų kalba.
2. Reklama ir kritinis mąstymas. Nominalizacija. –ing sakiniai su prielinksniais ir jungtukais. Komandinis darbas: diskutavimas. Perfrazavimo strategijos. Prielinksniai po pasyvinių veiksmažodžių.
3. Mokslas ir inovacijos. Akademinis žodynas: žodžių daryba. Daiktavardžiai ir veiksmažodžiai akademinėje kalboje. Komandinis darbas: informacijos pasiteiravimas ir paaiškinimas.
4. IKT naudojimas moksle ir versle. Teiginiai ir įrodymai. Vientisinio / sudėtinio veiksnio ir tarinio derinimas. Kiekybinių išsireiškimų ir tarinio derinimas. Laikų ir neveikiamosios rūšies vartojimas akademinėje kalboje.
5. Švietimo sistema anglakalbėse šalyse. Prielinksniai ir sudėtiniai daktavardžiai akademinėje kalboje. –as ir of which sakinių vartojimas. Netiesioginė kalba akademinėje kalboje.
6. Standartizuota anglų kalba. Dialektai ir jų svarba kalboje. Modalinių vartojimas akademinėje kalboje.
7. Kalba ir kriminologija. Akademinis sąžiningumas. Informacijos organizavimas tekste: klasifikacija ir problema – sprendimas (aktyvus žodynas). Artikelių vartojimas akademinėje kalboje.
Akademinio teksto skaitymo strategijos, šaltinių konspektavimas ir skaidrių parengimas. Akademinio teksto kritinis vertinimas. Problemos ir hipotezės formulavimas.
Efektyvios mokymosi aplinkos kūrimo principai. Studentų akademinis mobilumas. Švietimo sistemos Lietuvoje ir anglakalbėse šalyse. Kultūriniai skirtumai akademinėje aplinkoje.
Akademinės kalbos tekstų arba atlikto tyrimo santraukų rengimas žodžiu ir raštu. Perfrazavimas. Citavimas tekste. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Diagramų ir grafikų aprašymas.
Klausimų sekos anketoje principai. Uždarų ir atvirų klausimų formulavimas. Dvigubi, jautrūs ir nurodantys klausimai. Klausimyno aktyvus žodynas (pasirinkimo skalės formulavimas, dviprasmiški žodžiai).
Viešosios kalbos santrauka / planas. Akademinis pranešimas: įžanga, tyrimo rezultatų pristatymas, argumentacija, išvados. Kūno kalba, autentiškumas ir įtaigumas. Skaidrių parengimas. Bendravimas su auditorija, atsakinėjimas į klausimus. Kolegų pranešimų vertinimas.
Akademinis diskursas. Informacijos organizavimas tekste: klasifikacija ir problema – sprendimas. Argumentavimas. Nominalizacija. Beasmeniai sakiniai. Formali kalba. Lyčių požiūriu neutrali kalba.
Perfrazavimo būdai. Plagijavimo išvengimas. APA citavimo stilius. Citavimas tekste. Bibliografijos sąrašo parengimas.
Pagrindinės skyrybos taisyklės. Dvitaškio ir kabliataškio naudojimas sakiniuose. Skyryba sudėtiniuse sakiniuose. Skyryba cituojant tekste. Skyryba naudojant jungiamąsias priemones. Skyryba pavadinimuose.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas – 30 %, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20 % - darbai raštu, 20% - darbai žodžiu, 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir virtualiuose forumuose).

Literatūra

1. 2016 Hewings, M. Cambridge Academic English. Student‘s Book (C1/C2) Cambridge University Press
2. 2017 Moore, J. Oxford Academic Vocabulary Practice Oxford University Press
3. 2017 Paterson, K. Oxford Grammar for EAP Oxford University Press
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje
Papildoma literatūra
1. 2012 Foley, M. My Grammar Lab. Advanced C1/C2 Pearson Education Limited
2. 2017 Bailey, S. Academic Writing: A Handbook for International Students Routhledge Press