Anglų kalba kultūrai ir menui C1/C2

 • Dalyko kodas: ANK 0617
 • Apimtis ECTS kreditais: 6
 • Pavadinimas anglų kalba: ENGLISH FOR CULTURE AND ART C1/C2
 • Dalykas atestuotas: 2013-10-07
 • Atestacija galioja iki: 2016-10-07
 • Dėstytojas(-ai):

  Lekt. Asta Balčiūnaitienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Skirtas tobulinti anglų kalbos komunikacines kompetencijas kultūros ir meno srityje. Šio kurso tikslas skatinti studentus domėtis Lietuvos ir pasaulio kultūros ir meno įvykiais ir reiškiniais, plėtoti studentų anglų kalbos žinias ir gebėjimus klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo, leksikos ir gramatikos srityse, bei suteikti teorinių ir praktinių žinių anglų kalbos sėkmingam suvokimui ir vartojimui kultūros ir meno studijų kontekste. Anglų kalbos komunikacinė kompetencija (C1/C2) vystoma studijuojant klasėje pristatant meno kūrinį/kultūros įvykį, interviu su menininkais informaciją, rašant recenziją, savarankiškai studijuojant bei interaktyviai bendraujant (konsultacijos nuotoliniu būdu, sinchroninės ir asinchroninės diskusijos, darbas grupėse) virtualiu būdu MOODLE aplinkoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for students of Art faculty as well as for all willing to develop the knowledge of English used in cultural and art contexts such as tendencies and trends of contemporary fine, performing and visual art. The course aims at improving the students’ skills of English necessary for communication on cultural and art topics by reading, analysing and debating cultural texts and issues, acquiring appropriate terminology and the specialised vocabulary, writing analysis of cultural events, learning and practising the relevant grammar. The English language skills are developed through individual and class work, doing speaking practice in real-life situations and virtual MOODLE environment (on-line activities, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2/C1 lygmens anglų kalbos kompetencija.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti C1/C2 lygį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus, tarimo bei intonacijos modelius.

 • Skaityti ir suprasti sudėtingus tekstus kultūros ir meno temomis.
  Suprasti neadaptuotus audio ir video įrašus, filmus, televizijos pokalbius kultūros ir meno temomis.
 • C1/C2 lygį atitinkančia kalba bendrauti kultūros ir meno temomis;

 • Pristatyti meno kūrinį ir palaikyti pokalbį kultūros bei meno temomis;

 • Akademine kalba parašyti kultūros įvykio ir meno kūrinio recenziją.

  Dalyko turinys

  Sakinių tipai: tiesioginiai, klausimai, imperatyvai.

 • Veiksmažodis: veikiamoji ir neveikiamoji rūšis.

 • Šalutiniai laiko ir sąlygos sakiniai.

 • Būdvardžių ir prieveiksmių vartosena.

 • Žodžių daryba: priesagos ir priešdėliai.

 • Sudurtiniai žodžiai. Idiomos.

 • Jungiamųjų žodžių vartosena. Skyrybos taisyklės.

 • Teminis žodynas ir jo veiksmingas panaudojimas. kalbant ir rašant.

 • Kultūros ir meno samprata.

 • Meno tendencijos.

 • Atliekamasis menas (performing art): kinas, teatras, muzika.
  Vaizduojamasis menas (visual art):

 • tapyba, fotografija, skulptūra, architektūra.

 • Žymiausi pasaulio ir Lietuvos menininkai.

 • Miesto įvaizdžio formavimas: kultūros renginiai (festivaliai, miesto šventės, parodos, koncertai) ir jų svarba kuriant miesto įvaizdį.

 • Interviu su kultūros ministru, miesto kultūros skyriaus darbuotojais bei menininkais apie vyriausybės vykdomą politiką šiuolaikinės kultūros ir nacionalinio paveldo klausimais.

  Dalyko studijos valandomis

  Paskaitos (P) 60 ak. val.
  Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
  Savarankiškas darbas 85 ak. val.
  Iš viso 160 ak. val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

  Literatūra

  1. 2008 Mann, M., Knowles, S. T.. Destination C1/C2. Grammar and Vocabulary. Macmillan Education.

 • 2. 2006 Pointon, M. History of Art. Routledge: NY.

 • 2005 Martin, H. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.

 • Papildoma literatūra

 • 1. 2000 Lives of the Great 20th Century Artists. Thames and Hudson Ltd, London.

 • 2. 1997 British Cultural Identities. Routledge: London and New York.