Teisinė anglų kalba C1/C2

  • Dalyko kodas: ANK 0604
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Legal English C1/C2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Edita Bartnikaitė, doc. dr. Vilma Bijeikienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis dalykas skirtas studijuojantiems teisę bei kitiems besidomintiems anglų kalbos, vartojamos įvairiuose teisės kontekstuose, kompetencijos tobulinimu. Siekiama plėtoti studentų gebėjimus komunikuoti raštu ir žodžiu anglų kalba su teisininkais ir teisinių paslaugų klientais. Studentai tobulina akademinės teisinės anglų kalbos vartojimo bei teisinio diskurso skaitymo ir klausymo suvokimo gebėjimus. Plėtojami gebėjimai įtaigiai, argumentuotai diskutuoti, pristatyti žodinį pranešimą teisine tematika, parašyti aiškų, logišką, tinkamo stiliaus teisinės tematikos tekstą, vartoti teisinės anglų kalbos terminiją ir specifinę leksiką.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is particularly designed for law students but is open for all willing to penetrate deeper into English used in legal contexts. The emphasis is put on students’ successful oral and written communication with such interlocutors as lawyers and laypeople/clients. The course aims at helping students to improve their academic legal English skills and to appreciate the power of language in legal professions. The course objectives are achieved by developing students’ effective reading and listening skills with respect to legal discourse, their ability to write clear and succinct legal texts and to present effective oral argumentation in a variety of legal settings using relevant legal terms and lexis. The English language skills are developed through individual and class work, doing speaking practice in real-life situations and in virtual MOODLE environment (on-line activities, asynchronous conversations and discussion forums, interactive exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Anglų kalbos C1 lygio kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti anglų kalbos specifinę teisinę leksiką bei terminologiją žodžiu ir raštu;
Vartoti su teisės diskursu susijusias anglų kalbos gramatines bei sintaksines formuluotes žodžiu ir raštu;
Taikyti tinkamą stilių, bendraujant anglų kalba su klientais, kitų profesijų žmonėmis, teisininkais;
Kritiškai skaityti teisinius tekstus anglų kalba, įvertinant tekstuose esančios informacijos svarbumą ir antraeiliškumą bei apibendrinant pateiktą informaciją;
Sklandžiai diskutuoti teisine tematika anglų kalba bei vesti derybas, pateikiant argumentus ir nuomones įvairiose tesės srityse;
Rašyti specifinius teisinius tekstus: teisininko CV, „memo“ raštą, bylos santrauką, protokolą, rekomendacinį laišką;
Pristatyti apibūdinamuosius bei analitinius žodinius pranešimus teisine tematika.

Dalyko turinys

Teisinė praktika, įmonių teisė, sutarčių teisė, darbo teisė, intelektinė teisė, tarptautinė komercinė teisė, klientų konsultavimas.
Teisinės anglų kalbos ypatumai.
Teisinių tekstų anglų kalba analizė, tinkamai įvertinant tekstuose esančios informacijos svarbumą ir antraeiliškumą bei apibendrinant pateiktą informaciją.
Gramatinių bei sintaksinių formuluočių, susijusių su teisės diskursu, analizė ir panaudojimas.
Apibūdinamųjų bei analitinių žodinių pranešimų teisine tematika pristatymas.
Specifinių teisinių tekstų: teisininko CV, bylos santraukos, protokolo irt.t. rašymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2011 Krois-Linder A. International Legal English Cambridge University Press
Papildoma literatūra
1. 2008 Brieger, N. ir Kosta, J. Success with ILEC. Summertown Publishing,
2. 2006 Haigh, R. Oxford Handbook of Legal Correspondence. Oxford University Press,
3. 2009 Woodley, M. Osborn's Concise Law Dictionary, 11th ed. Sweet & Maxwell
4. 2009 Wallen, J. English for Law in Higher Education Studies Garnet Publishing