Spec. kursas Nr. 1

  • Dalyko kodas: VKSN1006
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Special Course No. 1 in the Field of Communication
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Spec. kursus dėsto PMDF Viešosios komunikacijos katedros kviestiniai lektoriai bei vizituojantys profesoriai.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Spec. kursu nr.1 siekiama studentus supažindinti su pamatinėmis bei dalykinėmis viešosios komunikacijos, kaip mokslo krypties ir praktinės veiklos žiniomis. Šį kursą skaitantys kviestiniai dėstytojai iš užsienio su studentais pasidalins naujausiomis viešosios komunikacijos mokslo srities ir praktinės veiklos tendencijomis; pristatys viešosios komunikacijos, kaip socialinio reiškinio, pažinimo galimybes skirtinguose sociokultūriniuose, ekonominiuose, politiniuose ir teisiniuose kontekstuose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The overall goal of this special course is to develop students’ knowledge and skills in the field of public communication research and practice. Visiting teachers from different countries will introduce students to the current trends in public communications research and practice, and develop better understanding of media and public communications analysis in different sociocultural, economic, political and legal settings. They teach courses, such as “Media and Minorities”, “Reporting Controversies”, etc.

Dalyko studijų rezultatai

Analizuoti ir svarstyti įvairius viešosios komunikacijos reiškinius, kritiškai vertinti jų ypatumus skirtinguose sociokultūriniuose, ekonominiuose, politiniuose, teisiniuose kontekstuose.
Išugdyti kūrybinio mąstymo gebėjimus ir viešosios komunikacijos, kaip socialinio reiškinio, suvokimą ir kritišką vertinimą.

Dalyko turinys

Kiekvienam spec. kursui paruošiamas atskiras kurso planas, su kuriuo semestro pradžioje supažindinami studentai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 75 val. Iš viso: 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, kūrybinis projektas (esė, kritinės refleksijos, kt.) – 30%, egzaminas – 50%.

Literatūra

Sudaroma kiekvienam spec. kursui atskirai ir studentams paskelbiama prieš prasidedant semestrui VDU Viešosios komunikacijos katedros interneto svetainėje, adresu: www.mediastudies.lt.