Marketingas ir įvaizdžio komunikacija

  • Dalyko kodas: VKS 4002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing and Image Communication
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc.Dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas – supažindinti studentus su pagrindiniais marketingo ir marketingo komunikacijos principais, pristatyti marketingo valdymo modelius, aptarti jų pritaikymo praktikoje galimybes. Tuo tikslu pateikiami pagrindiniai rinkos segmentavimo, tikslinės rinkos parinkimo, pozicionavimo principai, pateikiami konkurentinės aplinkos analizės metodai, formuluojami integruotos marketingo komunikacijos principai ir strategijos. Studentai taip pat supažindinami su korporatyvinio marketingo principais, kurio tikslas yra organizacijos įvaizdžio formavimas ir valdymas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to introduce students with the concepts of marketing and marketing communication principles, to present marketing management models, considering its application in practice. In order to achieve this aim students will learn about market segmentation, targeting and positioning based on the analysis of marketing competitive situation. During the course integrated marketing communication principles and strategies are introduced. Students are also introduced with corporate image development and management.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į viešosios komunikacijos studijas, Socialinės atsakomybės komunikacija.

Dalyko studijų rezultatai

1. Supažindinti studentus su marketingo komunikacijos principais ir metodais, pateikti pagrindines marketingo strategijas ir jų įgyvendinimo priemones.
2. Suteikti praktinių įgūdžių marketingo problemoms analizuoti ir sprendimams priimti bei suformuoti integruotą požiūrį į marketingo problemų ir marketingo komunikacijos sprendimus.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su kurso struktūra ir turiniu, individualaus darbo ir auditorinio darbo metodika, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais.
2. Marketingo koncepcijų evoliucija: marketingas 1.0, marketingas 2.0 ir marketingas 3.0
3. Pagrindinės marketingo strategijos.
4. Rinkos segmentavimo kriterijai, procesas ir rezultatai.
5. Prekės ženklas: vertės pasiūlymas ir pozicionvimas.
6. Organizacijos identitetas, įvaizdis ir reputacija. Įvaizdžio kūrimo strategijos organizacijoje.
7. Vietos (valstybės, miesto) įvaizdžio formavimas.
8. Marketingo strategijos įgyvendinimas: konkurencinės aplinkos analizė, tikslai ir priemonės.
9. Ženklodaros modeliai: funkcinis, emocinis, virusinis, kultūrinis.
10. Integruotos marketingo komunikacijos samprata ir principai.
11. Komunikacijos su tikslinėmis auditorijomis kanalai.
12. Skaitmeninis marketingas ir komunikacija su vartotojais socialiniuose tinkluose.
13. Organizacijos arba produkto/paslaugos marketingo strategijos ir komunikacijos projektų pristatymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Komandinis darbas, konsultacijos el. būdu 15 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, individualus darbas – 20%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2016 Kotler, P., Keller, K.L. A framework for marketing management Pearson
2. 2012 Bakanauskas, A. Integruotosios marketingo komunikacijos Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
3. 2012 Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbonavičius S., Virvilaitė, R. Marketingas Garnelis
4. 2010 Russel, E. The fundamentals of marketing AVA Publishing
5. 2016 Ryan, D. Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation http://search.ebscohost.com.ezproxy.vdu.lt/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=nlebk&AN=1406070&site=ehost-live&custid=ns195314
6. 2018 Holiday, R. Skaitmeninė rinkodara: naujausių laikų reklamos ir pardavimo strategijos Tobulėjimo projektai
7. 2010 Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R. Destination branding: creating the unique destination proposition Burlington, Mass.
Papildoma literatūra
8. 2008 Kotler, P. Principles of marketing Prentice Hall
9. 2014 Ivanauskas R. (compiled by). Principles of marketing Cengage Learning
10. 2014 Išoraitė, M. Integruotoji rinkodaros komunikacija Mūsų saulužė
11. 2016 Virvilaitė, R. Marketingo valdymas Technologija
12. 2015 Percy, L., Pervan, S. Strategic brand management Oxford University Press