Viešųjų ryšių pagrindai

  • Dalyko kodas: VKS 2007
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Theory and Practice of Public Relations and Strategic Communication
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lekt. Edita Masiulė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis specialiosios studijų programos kursas skirtas ketvirtojo kurso Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programų studentams ir apima jiems būtinas išmanyti pagrindines teorines įvairių sektorių organizacijų viešųjų ryšių (VR) prielaidas ir praktines jų įgyvendinimo galimybes. Kurso metu susipažįstama su VR proceso samprata, išnagrinėjami VR tikslai, funkcijos, teoriniai modeliai. Orientuojamasi ir į specialių praktinių įgūdžių lavinimą – gebėjimą profesionaliai planuoti ir valdyti VR procesą, kuris apima efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją, konkrečių komunikacinių bei etinių problemų sprendimo žingsnius (tyrimą, planavimą, VR veiksmų įgyvendinimą ir įvertinimą), krizinę komunikaciją bei skirtingas įvairių tradicinių ir interaktyvių VR priemonių panaudojimo galimybes ryšiuose su žiniasklaida.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed for BA level students of Public Communication and concentrates on studying theories, advanced concepts, principles and practices of contemporary public relations (PR) and communication management in the global, national and local contexts. During the course students will analyze recent theoretical concepts and research data on the most important developments in this field, gain knowledge and will be capable to understand the specificity of PR discipline, Students will be provided with theoretical knowledge about ethical and legal issues as well as practical aspects of organization’s communication.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Įvadas į viešosios komunikacijos studijas“, „Viešosios komunikacijos teisė“, „Socialinės atsakomybės komunikacija“.

Dalyko studijų rezultatai

Susipažinti su VR proceso samprata, disciplinos raida, Europos ir JAV viešųjų ryšių tradicijomis bei kultūriniais kontekstais.
Analizuoti viešosios komunikacijos procesą, veikėjus, normatyvines funkcijas demokratijoje, galios santykius įvairiuose lygmenyse (mikro, meso, makro) ir įvairiuose kontekstuose.
Atpažinti ir analizuoti VR funkcijas moderniose organizacijose, identifikuoti VR planavimo bei komunikacinių veiklų integravimo poreikius, kritiškai įvertinti įvairių sektorių organizacijų informavimo bei komunikacijos strategijas, marketingo kampanijas.
Gebėti atlikti tyrimą pasirinktoje organizacijoje, parengti jos VR veiklos planą (strategiją) ir pranešimą spaudai.
Skirtingo pobūdžio organizacijų ryšiams su žiniasklaida tinkamai parinkti ir profesionaliai taikyti įvairias tradicines bei interaktyviąsias VR priemones.
Išmanyti ir gebėti taikyti efektyvios dvikryptės komunikacijos prielaidas ir principus.
Įvertinti įvairių sektorių organizacijų VR veiklą profesiniu, etiniu ir teisiniu aspektais bei taikyti socialinės atsakomybės komunikacijos principus, inicijuojant VR projektus, informavimo bei viešinimo veiklas.

Dalyko turinys

1. Profesionaliųjų VR evoliucija: VR ištakos, sampratos kaita ir šiuolaikinis kontekstas. Europos ir JAV viešųjų ryšių tradicijos bei kultūriniai kontekstai.
2. Šiuolaikiniai VR ir demokratinis procesas. Komunikacijos vaidmuo demokratijoje, galios santykių analizė.
3. VR moderniose organizacijose: šiuolaikiniai komunikacinės aplinkos pokyčiai ir integruotos komunikacijos valdymas. VR funkcijų bei susijusių veiklos sričių apžvalga (tikslai, kanalai, auditorijos).
4. VR veiklos planavimo poreikis ir tikslai (privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų VR strateginių planų analizė).
5. Trumpalaikių ir ilgalaikių VR veiklos programų kūrimo žingsniai: situacijos analizė, planavimas, įgyvendinimas, įvertinimas.
6. Krizių ir rizikos valdymas: krizių planavimas, komunikavimas ir pokrizinė komunikacija (organizacijų krizinės ir rizikos komunikacijos atvejų studijos).
7. Tradicinės VR priemonės ir jų taikymo galimybės, kampanijų iniciavimas ir informacinis palaikymas. Pranešimų spaudai rengimo gairės. Žiniasklaidos turinio analizė (monitoringas).
8. Ryšiai su žiniasklaida, žurnalistikos ir VR tarpusavio santykiai.
9. Vidinė ir išorinė komunikacija. Tikslinių auditorijų samprata ir efektyvios dvikryptės komunikacijos sąlygos. Vidinės komunikacijos priemonių diegimas ir jų įtaka išorinės komunikacijos sėkmei.
10. VR praktika naujųjų informacijos ir komunikacijos technologijų poveikyje.
11. Teisinis VR kontekstas: visuomenės informavimo teisinė aplinka (įstatymų analizė).
12. Profesionalių RsV etika ir VR kaip profesija: pagrindinės profesinės organizacijos, jų kodeksai, profesinės veiklos specifika, reikalavimai.
13. VR plėtra ir pilietinės visuomenės formavimasis: socialinės atsakomybės komunikacija ir jos siekiniai bei iššūkiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., seminarai – 15 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 100 val. Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinis atsiskaitymas – 20%; kūrybinė užduotis – 20%; seminarai – 10%; egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2007 Wilcox, D. L., Cameron, G. T., Ault Ph. H., Agee W. K. Ryšiai su visuomene: strategija ir taktika. Poligrafija ir informatika
2. 2011 Gordon A. E. Public Relations. Oxford University Press
3. 2012 Breakenridge K. D. Social Media and Public Relations: Eight New Practices for the PR Professional. FT Press
4. 2007 Oliver, S. Public Relations Strategy. Kogan Page
5. 2007 L'Etang ,J. Public Relations: Concepts, Practice and Critique. Sage Publications
6. 2007 Kelleher, T. A. Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media. Sage Publications
7. 2007 Merkel, B., Russ-Mohl, S., Zavaritt, G. A Complicated, Antagonistic, and Symbolic Affair. Journalism, PR and their Struggle for Public Attention. Giampiero Casagrande Editore
Papildoma literatūra
8. 2008 Scott, D. M. Naujosios rinkodaros ir viešųjų ryšių taisyklės. UAB „Verslo žinios“
9. 2004 Newsom, D., Turk, J. V., Kruckeberg, D. This is PR: The Realities of Public Relations (8th Edition), Tomson Wadsworth
10. 2009 Heath, R. L., Toth, E. L., Waymer, D. Rethorical and Critical Approaches to Public Relations II Routledge
11. 2005 Watson, T., Noble, P. Evaluating Public Relations: A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research and Evaluation Kogan Page