Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros

  • Dalyko kodas: VKS 3021
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Communication Contexts and Cultures: Comparative Issues and Methodological Approaches
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Auksė Balčytienė, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko paskaitose studentai susipažįsta su skirtingų pasaulio šalių politiniais, ekonominiais ir kultūriniais kontekstais, juos formavusiais ir formuojančiais veiksniais bei jų poveikyje susiformavusių komunikacijos tradicijų bei vertybių ypatumais. Analizuojami ne tik lokalios reikšmės dalykai, bet ir atkreipiamas dėmesys į globalizacijos, regioninės integracijos procesus, skirtingų šalių žiniasklaidoje pokyčius inicijuojančius dalykus, tokius kaip ekonominė liberalizacija, naujųjų technologijų skverbtis ir pan. Paskaitose susipažįstama su lyginamųjų tyrimų metodika, tokio tipo tyrimų taikymo privalumais ir trūkumais; studentai atlieka nedidelės apimties lyginamųjų žiniasklaidos sistemų tyrimus (analizę), rašo esė tipo rašinius.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course examines contemporary trends and tendencies in media and communications advancement and comparative research. Lectures are designed to question and critically assess the impact of different contextual factors such as political, economic and social conditions and their effects on journalistic production and cultural representation. It assesses the effects that global developments (such as liberalization, internetization) impose on journalism development, change and diversification. This course follows institutional perspective and puts strong emphasis on communication analysis and comparative media research methodology and analytical writing. A specific attention is paid to media democratization (in general) and professionalization of journalism (in particular).

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti ir kritiškai analizuoti šiuolaikinių viešosios komunikacijos (žiniasklaidos) sistemų funkcijas skirtinguose kultūriniuose kontekstuose.
Suvokti ir analizuoti įvairius žiniasklaidos (komunikacijos) sistemų transformacijos procesus, lemiamus įvairių politinių, ekonominių, technologinių bei sociokultūrinių veiksnių.
Diskutuoti ir svarstyti apie tokius dalykus (reiškinius) kaip medijų konvergencija, komercialėjimas, koncentracija žiniasklaidoje, liberalios žiniasklaidos reguliavimo politikos įtaka žurnalistiniam turiniui bei jo kokybei, žiniasklaidos ir politinės sistemų sąryšis, žiniasklaidos įvairovė ir pliuralizmas bei pan.
Būti susipažinus su naujausiomis mokslinių lyginamųjų komunikacijos (žiniasklaidos) sistemų tyrimų kryptimis, metodika bei jos ypatumais ir gebėti pritaikyti šią patirtį bei idėjas atliekant nedidelės apimties lyginamuosius viešosios komunikacijos procesų ir turinio analizės tyrimus.
Stebėti, analizuoti ir vertinti, kaip įvairūs lokalūs veiksniai (tradicijos, istorinė patirtis, vertybės, kt.) ir globalios įtakos (modernizacija, demokratėjiams, komercializacija, sekuliarizacija, konvergencija, kt.) lemia komunikacijos kultūrų skirtybes bei supanašėjimą tiek tradicijas puoselėjančiose Vakarų demokratijose, tiek ir taip vadinamosiose jaunos demokratijos šalyse Rytų bei Vidurio Europoje.
Suprasti bei analizuoti įvairius procesus bei kontekstinius veiksnius, lemiančius žurnalistikos profesinių kultūrų, žiniasklaidos rinkos reguliavimo ir savireguliacijos sistemų įvairovę.

Dalyko turinys

1. Komunikacija kaip socialinis procesas.
2. Komunikacija ir aplinka: Modernizacijos ir demokratėjimo procesų Europoje kritinė analizė (istorinis požiūris).
3. Žiniasklaidos funkcijos skirtingo tipo demokratijose ir jų kultūriniai atspindžiai.
4. Teoriniai konceptai: Žurnalistikos/ komunikacijos/ žiniasklaidos/ medijų kultūra.
5. Istorinė lyginamųjų žiniasklaidos ir politikos tyrimų apžvalga (nuo ‘Keturių spaudos teorijų’ iki ‘Trijų žiniasklaidos ir politikos modelių’).
6. Žiniasklaidos sistemų transformacija ir ją lemiantys (politiniai, ekonominiai) veiksniai.
7. Žiniasklaidos sistemų transformacija ir ją lemiantys (technologiniai) veiksniai.
8. Žiniasklaidos sistemų transformacija ir ją lemiantys (sociokultūriniai) veiksniai.
9. Lyginamojo požiūrio ir analizės taikymai: Viešojo intereso žiniasklaidos versijos.
10. Lyginamojo požiūrio ir analizės taikymai: Politikos mediatizacija ir žiniasklaidos politizacija skirtingose kontekstinėse situacijose.
11. Lyginamojo požiūrio ir analizės taikymai: Neoliberalistinis požiūris ir jo atgarsiai žiniasklaidoje.
12. Žiniasklaida ir politika įvairiuose kultūriniuose kontekstuose (Vidurio ir Rytų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje, kt.): atvejų studijos I.
13. Žiniasklaida ir politika įvairiuose kultūriniuose kontekstuose (Vidurio ir Rytų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje, kt.): atvejų studijos II
14. (Europos) viešoji erdvė ir europinės žurnalistikos studijos.
15. Demokratizacijos ir (ne)demokratėjimo procesai pasaulyje: Žurnalistikos profesionalėjimo stebėsena, analizė ir apibendrinimai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 85 val. Iš viso: 130 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, individualaus darbo užduotys ir jų aptarimai – 30 (10+20) %, egzaminas – 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2000 McNair, B. Journalism and Democracy: An Evaluation of the Political Public Sphere. Routledge
2. 2004 Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press
3. 2011 Hallin, D. and Mancini, P. Comparing media systems beyond the Western world. Cambridge University Press
4. 2000 Curran J., & Myung-Jin P. De-Westernizing Media Studies. Routledge
5. 2004 Putnam, R. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford University Pressli
6. n.a. Gillmor, D. Mediactive. n.a.
7. Rinktiniai literatūros ir praktiniai žurnalistiniai šaltiniai ir tyrimo atvejai (autorių straipsniai, vaizdo medžiaga) pateikiami šio studijų dalyko interaktyvioje internetinėje aplinkoje.
Papildoma literatūra
8. 2004 Esser, F., and Pfetsch, B. Comparing Political Communication: Theories, Cases and Challenges. Cambridge University Press
9. 2011 Trappel, J., Meier, W., D’Haenens, L., Steemers, J., and Thomass, B. Media in Europe Today. Intellect
10. 2009 Czepek, A. Helwig, M., and Nowak, E. Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions. Intellect
11. 2008 Jakubowicz, K., and Sükösd, M. Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Intellect
12. 2000 Gunther R., Mughan A., Bennet L., and Entman R. Democracy and the Media: a Comparative Perspective. Cambridge University Press