Kūrybinis teksto rašymas

  • Dalyko kodas: VKS 3020
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Creative and Feature Writing
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Jaq Greenspon

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis kursas yra skirtas studentams, norintiems išmokti tinkamai rašyti ir parengti akademinius, publicistinius ir eseistinius tekstus. Kurso metu studentai supažindinami su pagrindiniais teksto žanrais bei skirtingam žanrui taikomais reikalavimais; analizuojama gero rašymo praktika ir gero rašymo pavyzdžiai, t.y., turinys, stilius, kalba. Studentai šiame kurse tobulins savo rašymo gebėjimus ir įvaldys įvairių stilių kalbą. Mokymo procesas grindžiamas nuolatine interakcija, kassavaitinių užduočių rašymu bei jų aptarimu bei kitų autorių tekstų analize.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course will explore creative writing styles with particular emphasis on creativity. Students will study a range of different formats of writing, find their preferred and work at improving their knowledge, skills, and style. Students will be expected to give and receive regular critical assessments of each other’s work. The course will study texts from established writers as well as theoretical and structural learning from course books. Weekly reading and writing assignments will be given.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Žodžio kultūra“, „Viešasis diskursas“, „Žurnalistikos pagrindai“.

Dalyko studijų rezultatai

Išugdyti asmeninį rašymo stilių bei įgūdžius, juos lavinant kūrybinėje bei kultūrinėje mokymosi aplinkoje.
Žinoti pagrindinius kūrybos bruožus, naratyvo, dialogų bei veikėjų kūrimo principus.
Išugdyti tekstų kritinės analizės ir redagavimo įgūdžius.
Išlavinti asmeninius studentų įgūdžius savarankiškai priimti kūrybinius sprendimus, rašyti, ieškoti kūrybinio įkvėpimo šaltinių.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita: kas yra kūrybinis rašymas?
2. Gyvenimo patrities aprašymas: asmeninių išgyvenimų panaudojimas rašant.
3. Aplinka, veiksmo vieta ir laikas (I).
4. Aplinka, veiksmo vieta ir laikas (II).
5. Veikėjai (I).
6. Veikėjai (II): skirtingi kalbėtojai.
7. Dialogas: teksto pasakotojas.
8. Tarpinis kūrybinių tekstų aptarimas.
9. Naratyvas ir jo struktūra.
10. Trumpos istorijos (apsakymo/novels/kt.) rašymas.
11. Pasakojimo specifika.
12. Atmintis ir autobiografinis rašymo stilius.
13. Reportažo ir kitų publicistinių tekstų rašymas.
14. Tekstų redagavimas.
15. Baigiamoji diskusija ir pristatymai.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinis atsiskaitymas – 20%, kitos rašymo užduotys – 30%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 1992 Lodge, d. The Art of Fiction. Penguin
2. 1991 Gardner, J. The Art of Fiction – Notes on Craft for Young Writers. Vintage Books Edition
3. 2005 Castetrton, J. Creative Writing – a Practical Guide. Palgrave Macmillan – 3rd Edition
4. 1974 McCullers, C. The Ballard of the Sad Café. Penguin
5. 1993 Carver, R. Various. Harvill