Daugiamodalinės komunikacijos principai

  • Dalyko kodas: VKS 3013
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Principles of Multimodal and Interactive Communication
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Kristijonas Jakubsonas, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai išmoks taikyti daugiamodalinės komunikacijos principus praktikoje, rengdami įvairaus pobūdžio turinį (naujienas ir reklamas) internetiniams portalams. Teorinių paskaitų metu susipažins su konkrečiomis kūrybinio rašymo internete technikomis (“apverstos piramidės” principu ir hipertekstualiąja žurnalistika), kūrybinio mąstymo įrankiais ir jų taikymu kuriant reklamas. Atlikdami praktines užduotis, studentai įgytas žinias taikys rengdami individualius žurnalistinius ir reklaminius projektus internetui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Students will learn to apply principles of multimodal communication in practice. Assignments combined with theory will enable them to create various types of content (journalistic and commercial) for on-line media. They will learn how to use different tools for production of journalistic content also a variety of tools for creative thinking.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Įvadas į viešosios komunikacijos studijas“, „Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos“.

Dalyko studijų rezultatai

Žinoti ir gebėti taikyti “apverstos piramidės” principą, hypertekstualumą, gebėti išskirti aktualią informaciją, taikant naujienų atrankos kriterijus.
Analizuoti ir kritiškai vertinti žurnalistinį bei reklaminio pobūdžio turinį.
Kurti žurnalistinį turinį internetiniams žiniasklaidos kanalams, pasitelkiant (audio, video ar foto) reportažų kūrimo technikas.
Kurti reklaminį turinį, pasitelkiant vieną iš turinio kūrimo technikų (audio, video, foto).

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita: susipažinimas su dalyku, darbo ir studijų organizavimu nuotolinėje mokymosi aplinkoje.
2. Naujienų atrankos kriterijai.
3. Interviu atlikimo technikos.
4. Teksto komponavimas ir hipertekstualumas.
5. Garsas ir triukšmas.
6. Kompozicija fotografijoje ir video kūrinyje.
7. Audiovizualinių kūrinių redagavimas internete.
8-15. Kūrybinio mąstymo įrankiai ir jų taikymas reklamos kūrimui.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos ir konsultacijos tradiciniu būdu (auditorijoje) – 20 val., paskaitos ir konsultacijos nuotoliniu būdu – 30 val., savarankiškas studento darbas (diskusijos, namų darbai ir savarankiškos užduotys) – 100 val., žinių patikrinimas – 10 val.
Iš viso – 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Dalyvavimas diskusijose (priskirtų darbų komentavimas) – 20%, žurnalistinio projekto vertinimas (koliokviumas) – 30%, baigiamojo projekto vertinimas (egzaminas) – 50%.

Literatūra

1. 2006 Engebretsen, M. Writing for the Web: An introduction to online journalism. VMU Press
2. 2006 Adams, S. Interviewing for Journalists. Routledge
3. 2007 Perlich, M. The Art of the Interview. A Guide to Insightful Interviewing. Thomson Wadsworth
4. 2002 Pečiulis, Ž. TV Žurnalistika VU leidykla
5. 2009 Cope, P. Skaitmeninio filmavimo pagrindai: namų filmų kūrimas pasitelkus šiuolaikinę videotechniką Alma littera
Papildoma literatūra
6. 2006 Pečiulis, Ž. Technologinių naujovių iššūkiai ir tradicinės televizijos kaita. Informacijos mokslai, t. 36. VU Press
7. 2002 Balčytienė, A. Technikos perversmai ir žurnalistika. Darbai ir dienos, t. 31, pp. 155–178. VMU Press