Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos

  • Dalyko kodas: VKS 2014
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Technologies and Innovations in Knowledge Professions
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Rimantas Plungė, Lina Auškalnienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Internetas, palaikantis globalų komunikacijos tinklą pasaulyje, tampa ne tik ryšius užtikrinančiu įrankiu, bet ir priemone inicijuoti diskusijas, dialogą, kolektyviai priimti sprendimus, įgalina piliečius labiau įsitraukti į globalius komunikacijos procesus. Šio kurso kontekste bus išsamiai analizuojamas naujosios žiniasklaidos, technologijų bei inovacijų vaidmuo komunikacijos procesuose, apžvelgiami fundamentalūs procesai, keičiantys auditorijų elgesį, kasdieninį naujienų vartojimą, įsitraukimą į visuomenėje vykstančius procesus bei pačią komunikaciją, kūrybinėmis užduotimis siekiama didinti studentų gebėjimus taikyti inovatyvios žurnalistikos principus praktikoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Innovations in web development, computing technology and the proliferation of broadband as well as fundamental processes of change in the political, cultural, social, economical levels contribute to the extent of technology applications that have never been seen before. New media is an important shift, as it summarizes the importance of interaction, the consumer and the community. This course is aimed to analyze the challenges that the contemporary media encounter in its traditional practice facing the communication process of the new character as well as encourages students to apply principles of innovation journalism practically.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Įvadas į viešosios komunikacijos studijas“, „Socialinė visuomenės struktūra”.

Dalyko studijų rezultatai

Gebėti atpažinti transformacijos, inovacijų procesus šiuolaikinėje viešojoje komunikacijoje, skirti tradicinės ir naujosios komunikacijos būdus bei priemones, žinoti pagrindinius teorinius modelius.
Inicijuoti, kurti ir įgyvendinti internetinės komunikacijos projektus.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Viešoji komunikacija ir inovacijos: pagrindinės koncepcijos, sampratos, auditorijos. Inovacijos komunikacijoje ir inovacijų komunikacija.
2. Technologiniai, organizaciniai ir socialiniai pokyčiai: komunikacijos transformacijų teorijos. (I)
3. Technologiniai, organizaciniai ir socialiniai pokyčiai: komunikacijos transformacijų teorijos. (II)
4. Inovacijų sklaida: socialiniai ir kultūriniai viešosios komunikacijos kontekstai.
5. Inovacijų sklaida: politiniai ir ekonominiai viešosios komunikacijos kontekstai.
6. Globalios tendencijos ir inovacijos.
7. Pokyčiai žiniasklaidos rinkose: žiniasklaidos ekonomika, nauji komunikacijos verslo modeliai.
8. Tradicinės ir naujosios žiniasklaidos jungtys: naujoji žiniasklaida kaip alternatyvios informacijos šaltinis, virtualios bendruomenės.
9. Inovacijų galia ir iliuzijos, privatumo, saugumo klausimai.
10. Internetinės komunikacijos praktinis-kūrybinis projektas (I).
11. Internetinės komunikacijos praktinis-kūrybinis projektas (II).
12. Internetinės komunikacijos praktinis-kūrybinis projektas (III).
13. Internetinės komunikacijos praktinis-kūrybinis projektas (IV).
14. Internetinės komunikacijos praktinis-kūrybinis projektas (V).
15. Internetinės komunikacijos praktinis-kūrybinis projektas (VI).

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, praktinis-kūrybinis projektas – 20%, seminarai – 10%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2009 Castells, M. Communication Power. Oxford University Press
2. 2010 Baym, N. K. Personal Connections in the Digital Age. Polity
3. 2010 Papacharissi, Z. A Private Sphere. Democracy in the Digital Age. Polity
4. 2011 Miller, V. Understanding Digital Culture. Sage
5. 2012 Van Dijk, J. Network Society. Sage
Papildoma literatūra
6. 2012 Siapera, E. Understanding New Media. Sage
7. 2012 Castells, M. Networks of Outrage and Hope. Polity
8. 2011 Morozov, E. The Net Delusion: How Not to Liberate the World. Penguin
9. 2012 Curran, J. et al. Misunderstanding the Internet. Routledge