Socialinės atsakomybės komunikacija

  • Dalyko kodas: VKS 2010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Communicating Social Responsibility
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Audronė Nugaraitė ir doc. Kristina Juraitė, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Socialinės atsakomybės komunikacijos kursas aptaria etikos, moralės ir savireguliacijos instrumentų vaidmenį žurnalistikos, viešųjų ryšių arba reklamos praktikoje. Tai teorinis ir praktinis kursas, kuriame socialinės atsakomybės modeliai ir viešosios komunikacijos etikos teorijos yra kontekstualizuojamos ir nagrinėjamos, pasitelkiant konkrečius praktinius pavyzdžius. Studentai skatinami atpažinti etikos problemas, analizuojant vietos, šalies ir tarptautinius atvejus. Išklausę kursą, studentai gebės suprasti ir paaiškinti etikos modelių ir sąvokų turinį; apibūdinti viešosios komunikacijos veiklą prižiūrinčių institucijų funkcijas; atpažinti viešosios komunikacijos etikos problemas ir jas spręsti; taikyti socialinės atsakomybės principus viešosios komunikacijos veikloje; parengti socialinės atsakomybės projektą ir jį viešai pristatyti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main focus of the course is on social responsibility and ethics among different communication organizations, including media, public relations and advertising companies. The course provides with background knowledge in media ethics system and major philosophical theories in public communications. Ethical issues in journalism, public relations, advertising, will be approached from an integrative approach, understanding the particular fields as integrative parts of the society. Students will be encouraged to identify ethical issues through examination and evaluation of local, national and international cases. Upon completion of the course, students will be able to understand and explain ethical models and concepts in public communication, to describe the institutions supervising functions of public communication, to identify ethical problems and solve them, to apply the principles of social responsibility in public communication activities, to develop social responsibility project and present it publicly.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Įvadas į VK studijas“, „Socialinė visuomenės struktūra“.

Dalyko studijų rezultatai

Žinoti etikos ir socialinės atsakomybės sąvokas ir jas taikyti analizuojant įvairias komunikacines veiklas bei procesus.
Žinoti etinės savireguliacijos institutų vaidmenį žurnalistikos, viešųjų ryšių bei reklamos srityse.
Gebėti atpažinti viešosios komunikacijos etikos problemas ir jas spręsti.
Gebėti analizuoti, vertinti bei sukurti socialinės atsakomybės projektus, kritiškai ir analitiškai mąstyti.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita: socialinės atsakomybės samprata ir jos kontekstas.
2. Normatyviniai viešosios komunikacijos veiklų standartai. Žiniasklaidos socialinė atsakomybė ir atskaitomybė.
3. Tarptautinis viešosios komunikacijos etikos ir socialinės atsakomybės diskursas ir jo nacionaliniai ypatumai.
4. Korporatyvinės socialinės atsakomybės samprata ir funkcijos.
5. Organizacijų socialinė atsakomybė ir darnus verslas.
6. Viešosios komunikacijos verslo organizacijų kultūros ir socialinės atsakomybės sąveika ir vaidmuo verslo socialinės atsakomybės skatinimo procese.
7. Viešosios komunikacijos profesiniai standartai ir savikontrolės instrumentai. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksai bei priežiūros institucijos.
8. Ryšių su visuomene specialistų etika ir socialinė atsakomybė.
8. Reklamos specialistų etika ir socialinė atsakomybė.
10. Vizualinės komunikacijos etika: fotografų, video operatorių, dizainerių socialinės atsakomybės normos ir problemos.
11. Politikos ir žiniasklaidos galios bei įtakos mechanizmai. Skaidrumo ir pasitikėjimo kūrimas.
12. Nepakantumas ir žodžio laisvė: įvairių socialinių kontraversijų (tautinių, religinių, seksualinių mažumų) nušvietimas žiniasklaidoje.
13. Komunikacijos technologijų pagundos ir naujųjų medijų etikos scenarijai. WikiLeaks fenomenas ir visuomenės teisė būti informuotai.
14. Nauji žurnalistikos modeliai: žurnalistas kaip aktyvistas, pilietinė ir visuomenės intereso žurnalistika, dalyvaujančioji ir atstovaujamoji žurnalistika ir kt.
15. Baigiamoji diskusija. Socialinės atsakomybės projektų pristatymai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 85 val. Iš viso: 130 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, projektas – 20%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2014 Crane, A. et als. Corporate Social Responsibility : Readings and Cases in a Global Context. Routledge
2. 2010 Griseri, P. et al. Business Ethics and Corporate Social Responsibility. South-Western Cengage Learning
3. 2008 Plaisance, P. L. Media Ethics: Key Principles for Responsible Practice. Sage
4. 2011 Benn, S. Key Concepts in Corporate Social Responsibility. Sage
5. 2008 Phadke, S. Media and Journalism Ethics. ABD Publishers
6. 2008 Parsons, P. Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice. Kogan Page
7. 2007 Broadcasters and Citizens in Europe: Trends in Media Accountability and Viewer Participation. Intellect
Papildoma literatūra
8. 2004 Bivins, T. Mixed Media: Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism. Lawrence Erlbaum Assoc., Publishers
9. 2007 Dennis L. et al. Ryšiai su visuomene: strategija ir taktika. Poligrafija ir informatika
10. 2006 Fitzpatrick K., Bronstein C. Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy. Sage
11. 2008 Keeble, R. Communication Ethics Now. Troubador Publishing
12. 2004 Pečiulis Ž. Efektyvi komunikacija: praktinis vadovas. Versus Aureus
13. 2007 May, S. K. The Debate Over Corporate Social Responsibility. Oxford University Press