Viešosios komunikacijos teisė

  • Dalyko kodas: VKS 2009
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Public Communication Regulation
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Jūratė Imbrasaitė, SMF Sociologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu pristatomas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Studentai supažindinami su viešosios informacijos rengimo ir platinimo reikalavimais, viešosios informacijos rengėjų, platintojų, žurnalistų teisėmis ir pareigomis, institucijomis, kontroliuojančiomis viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklą, bei savireguliacijos institucijomis. Šio kurso metu studentai nagrinėja Lietuvos ir ES šalių teismų praktiką susijusią su pažeidimais viešosios komunikacijos srityje, analizuoja ir spendžia viešosios komunikacijos sferoje iškylančias teisines problemas, ypatingai išraiškos laisvės, teisės gauti informaciją, privataus gyvenimo apsaugos, žmogaus garbės ir orumo pažeidimus. Kurso metu studentais įgis teisinių problemų suvokimo ir įvertinimo įgūdžius ir sugebėjimus analizuoti teisines problemas. Šis kursas padės viešosios komunikacijos profesionalams išvengti potencialių teisinių problemų ir kartu nepažeisti išraiškos laisvės.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course will introduce to the study of legal status and conditions of activity of producers and disseminators public information in Lithuania and other EU member states. The course will introduce students to requirements for producing and disseminating public information, duties and liability of journalists, public information producers and disseminators, regulatory institutions governing the activities of producers and disseminators of public information and self-regulatory institutions. During the course students examine case law of Lithuania and EU member states related to violations of legal norms in the public communication, analyze and make decisions on legal issues in the public communication particularly freedom of speech, access to information, invasion of right of privacy, human honor and dignity. Students will develop an understanding and appreciation of legal issues and the ability to analyze them. This course should help professional communicators avoid potential legal problems without sacrificing their rights of freedom of expression.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Įvadas į VK studijas“, „Socialinė visuomenės struktūra“

Dalyko studijų rezultatai

Apibūdinti ir kritiškai vertinti teisinę sistemą, teisinius šaltinius, teisės aiškinimo ypatumus; teisinių tradicijų istorinę raidą.
Apibūdinti reikalavimus viešosios informacijos rengimui ir platinimui Lietuvoje ir kitose ES šalyse.
Apibūdinti viešosios komunikacijos srityje iškylančias teisines problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
Apibūdinti ir vertinti besikeičiančią teisinę aplinką, identifikuoti įvairius viešosios komunikacijos sritį transformuojančius veiksnius, prognozuoti konkrečių teisės normų pasekmes.
Suvokti, kritiškai analizuoti ir vertinti viešųjų ryšių profesionalų veiklą teisiniu aspektu.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita: teisinio viešosios komunikacijos reguliavimo kontekstas.
2. Teisinės tradicijos ir sistemos. Teisinė sistema Lietuvoje. Viešosios komunikacijos teisės istorinė raida.
3. Teisė turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Saviraiškos laisvės apsauga bei šios laisvės ribojimas nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje.
4. Visuomenės informavimo teisinė aplinka: priemonių rūšys, viešosios informacijos rengėjų registravimas. Viešosios informacijos rengėjų teisės ir pareigos.
5. Informacijos rengėjų ir platintojų teisės ir pareigos. Rengėjų ir/ar platintojų veiklos sustabdymas ar nutraukimas. Reikalavimai viešosios informacijos rengimui ir platinimui. Moralinės ir materialinės žalos atlyginimas.
6. Teisė į informaciją.
7. Nepilnamečių apsauga.
8. Europos žmogaus teisių teismo bylos: Lingens vs. Austria; Castells vs. Spain, Fressoz and Roire vs. France; Tammer vs. Estonia; Gaweda vs. Poland, Jersild vs. Denmark; Tromso vs. Norway.
9. Asmens garbės ir orumo gynimas.
10. Asmens privataus gyvenimo apsauga.
11. Reklamos teisinio reguliavimo problemos.
12. Profesionaliosios komunikacijos pažeistų asmens teisių gynimas.
13. Savireguliacijos principai. Savireguliacijos institucijos. Žurnalistų etikos inspektorius.
14. Baudžiamoji atsakomybė už asmens reputacijos pažeidimą.
15. Replikos teisė. Atleidimas nuo žalos atlyginimo.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30val., savarankiškas darbas naudojant interaktyvias komunikacijos priemones – 15 val., darbas grupėse (konkrečių bylų analizė) – 15val., savarankiškas studento darbas (įsk. pasirengimą kolokviumui ir egzaminui) – 70 val. Iš viso: 130 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 35 %, aktyvumas paskaitos metu, individualus darbas – 15 %, egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2004 Meškauskaitė, L. Žiniasklaidos teisė. Teisinės informacijos centras
2. 2008 Jehle-Rehmen, K. European Media Law. München
3. 2005 Pember D.R.& C. Calvert. Mass Media Law. McGraw Hil
4. 2000 Tapinas, L. Lietuvos žiniasklaidos priemonių ir jų sistemos teisinės bazės kūrimas // Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje (1988–1998) . Vilnius
Papildoma literatūra
5. 2004 Rozenberg, J. Privacy and the Press. Oxford University Press
6. 2001 Andrew, N., Gavin, M., Sharlan, A. Media Law and Human Rights. Blackstone Press
7. 2004 Tugendhat, M., Christie, I. (Eds.) The Law of Privacy and the Media. Oxford University Press
8. 1991 Ginsburg, D. H., Botein, M. H., Director, M. D. Regulation of the electronic mass media: law and policy for radio, television, cable and the new video technologies. West Publishing Co.