Viešasis diskursas

  • Dalyko kodas: VKS 1012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: News Sociology and Public Discourse
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Algirdas Davidavičius, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas yra skirtas viešojo diskurso, suvokto kaip tekstas socialiniame kontekste, analizei, jo funkcijų, tipui, ideologinių tendencijų identifikavimui. Šio dalyko paskaitose studentai supažindinami su diskurso formavimosi principais (sociokultūrinėmis aplinkybėmis, komunikacijos kanalais, diskursyvinėmis normomis, pagrindiniais dalyviais ir kt). Paskaitų ir seminarų metu, studentai išmoksta atpažinti skirtingus diskurso tipus, implikuotas reikšmes, potekstes ir žodžiais neišreikštas nuostatas ar prielaidas, slepiančias manipuliacijos galimybę. Galiausiai, šis kursas yra skirtas ne tik suteikti žinių, bet ir ugdyti kritinį mastymą bei kalbinį sąmoningumą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to present various theoretical approaches to the meaning of public discourse and to analyze its functions of discourses types. During the lectures, students are introduced to the principles of discourse formation (socio-cultural context, communication channels, discursive norms, key players, etc.). Lectures and seminars are devoted for learning to recognize different types of discourse, implied meanings, implications and tacit rules or assumptions, masking possibility for manipulation. Finally, this course is designed not only to provide knowledge but also to develop critical thinking and language awareness.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Įvadas į VK studijas“ ir „Socialinė visuomenės struktūra“

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti ir kritiškai analizuoti viešojo diskurso reiškinį.
Suvokti ir analizuoti įvairius viešojo diskurso formacijos ir transformacijos procesus, išmanyti viešojo diskurso gamybos ir vartojimo modelius.
Analizuoti, interpretuoti bei paaiškinti viešojo diskurso sklaidos teorinius modelius, įvertinti veiksnius, lemiančius diskurso komunikacijos pobūdį ir sėkmę.
Taikyti įvairių mokslinių tyrimų metodus komunikaciniams procesams bei jų tarpusavio sąveikoms suprasti.

Dalyko turinys

1. Viešojo diskurso formacija.
2. Diskurso tvarka ir galia.
3. Viešojo diskurso komunikacijos kanalai.
4. Viešojo diskurso žanrų tipologija.
5. Viešojo diskurso gamyba ir vartojimas.
6. Preskriptyvinės ir deskriptyvinės viešojo diskurso teorijos.
7. Hermeneutinės ir analitinės viešojo diskurso teorijos.
8. Kalbos ir informacinės teorijos.
9. Idealaus diskurso teoriniai modeliai.
10. Marksistinės teorijos.
11. Feministinės aiškinimo perspektyvos.
12. Viešojo diskurso komunikaciniai kanalai.
13. Apibendrinti kritinės diskurso analizės principai ir metodai: pliuralistinė perspektyva.
14. Kritiško viešojo diskurso vartojimo principai ir metodai.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %, praktiniai užsiėmimai, seminarai – 30 %, egzaminas – 50 %.

Literatūra

1. 1998 Foucault, M. Diskurso tvarka. Baltos lankos
2. 2008 Krasnovas, A. Viešoji diskurso retorika ir lingvistika: straipsnių rinkinys. VU Press
2011 Schudson, M. The Sociology of News: Second Edition. W. W. Norton & Company
3. 2008 Marcinkevičienė, R. Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys. Versus aureus
4. 2007 Marcinkevičienė R., Spaudos tekstų žanrai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. VMU Press
5. 2000 Ricœur, P. Interpretacijos teorija:diskursas ir reikšmės perteklius. Baltos lankos
Papildoma literatūra
6. 2003 Fairclough, N. Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. Routledge
7. 2003 McLoughlin, L. The Language of Magazines. Routledge
8. 2003 Renkema, J. Discourse Studies. An Introductory Textbook. John Benjamins Publishing Company
9. 2006 Saxena, S. Headline Writing. Sage