Socialinė visuomenės struktūra

  • Dalyko kodas: VKS 1011
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Institutions and Society
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Rasa Baločkaitė, PMDF Socialinės ir politinės teorijos katedra; Algirdas Davidavičius, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie tai, kaip funkcionuoja šiuolaikinė visuomenė, jos instituticijos ir socialinės struktūros. Studentai supažindinami su įvairiomis teorinėmis perspektyvomis (funkcionalizmas, konfliktų teorija, dramaturginis požiūris ir kt.). Socialinė struktūra nagrinėjama lyties, rasės, seksualumo, amžiaus, tautybės ir kitais aspektais. Diskutuojama, kaip individo klasinę padėtį nulemia struktūriniai faktoriai bei asmeninės savybės.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to make students familiar with functioning of modern contemporary societies, its structures and institutions. Social structure is explained using different theoretical paradigms (functionalism, conflict theory, dramaturgical approach). Further, social structure is analyzed from different perspectives, as gender, age, ethnicity, sexuality, age, among others. It is discussed, how individual social situation is determined both by structural factors and individual qualities.

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti socialinės struktūros, socialinės strafitikacijos ir socialinio mobilumo sąvokas.
Žinoti skirtingas socialinės struktūros ir socialinės nelygybės interpretacijas.
Suvokti socializacijos veiksnius, socialinio mobilumo tipus ir šaltinius.
Žinoti pagrindines deviantiškos elgsenos priežastis.
Suprasti skirtingas socialinių teorijų taikomas aiškinimo perspektyvas.
Išmanyti socialinės tapatybės ir socialinių kategorijų teorijas.
Suprasti visuomenės kaitą ir socialinės kritikos teorijas bei metodus.

Dalyko turinys

1. Socialinės struktūros evoliucija: nuo gentinių bendruomenių iki modernios visuomenės. Socialinė struktūra kaip galios ir privilegijų pasiskirstymas.
2. Funkcionalizmas, konfliktų teorija, dramaturginis požiūris.
3. Socialinė stratifikacijos modeliai. Socialinio mobilumo tipai ir šaltiniai.
4. Klasė ir socializacija. Paveldimas skurdas. Resocializacija. Iniciacijos ritualai.
5. Deviacija ir nusikalstamumas. Klasė ir nusikalstamumas. Pagrindinės kriminologijos kryptys.
6. Socialinių procesų vienalaikiškumas ir istoriškumas.
7. Socialinių reiškinių mikro-, makro- ir mezo- perspektyvos.
8. Socialinių reiškinių kontinuumas tarp kolektyvinių ir individualių mastelių.
9. Apibendrinimas: skirtingos socialinės paradigmos ir visuminė aiškinimo perspektyva.
10. Socialinės tapatybės teorijos.
11. Socialinių kateogrijų teorijos.
12. Kritinė socialinė teorija, socialinė inžinierija ir elgesio mokslas.

Studijų rezultatų vertinimas

20% - kolokviumas, 30% - darbas seminarų metu, 50% - egzaminas

Literatūra

1. 2005 Giddens, A. Sociologija. Poligrafija ir informatika
2. 1992 Broom, L. Sociologija. Poligrafija ir informatika
3. 2003 Sociologija. Sudarė V.Leonavičius. VDU
4. 2010 Dvarionas, Dž. Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė. VMU
5. 1999 Berger, P. L., Luckmann, T. Socialinis tikrovės konstravimas. Pradai
6. 2005 Coleman, J. S. Socialinės teorijos pagrindai. Margi raštai
Papildoma literatūra
7. 2007 A.Acus, L.Kraniauskas. Socialinio elgesio nukrypimų sociologija. Klaipėdos universiteto laidykla
8. 1992 Watzer, M. Kritikų draugija. Pradai
9. 2002 Pierson, J. Tackling Social Exclusion. Routledge
10. 1995 Thompson, J. B. The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Stanford University Press