Įvadas į viešosios komunikacijos studijas

  • Dalyko kodas: VKS 1002
  • Dalyko grupė: c
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Introducing Public Communication Studies: An Overview of Theoretical Approaches
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Edita Masiulė, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiuo kursu siekiama suteikti viešosios komunikacijos studentams teorinių žinių apie komunikacijos mokslų ir viešosios komunikacijos studijų raidą, pristatyti svarbiausias srityje naudojamas sąvokas bei teorines prieigas. Paskaitų metu studentai susipažįsta su žiniasklaidos analizės, žurnalistikos bei viešųjų ryšių sąvokomis, viešosios komunikacijos principais bei funkcijomis, komunikacijos bei žiniasklaidos tyrimų situacija Lietuvoje ir pasaulyje. .

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is planned as one of the core introductory courses to the public communications field, and provides an overview of basic theories, models, histories and traditions as well as functions of media and communications in contemporary societies. Lectures are designed to critically assess the dominant theories in communications studies and concentrate on examination of core concepts such as news values, objectivity and ethics, as well as communications models and their relationships to the broader understanding of society and culture.

Dalyko studijų rezultatai

Žinoti pamatinius viešosios komunikacijos principus bei funkcijas, jų vaidmenį demokratinėse visuomenėse.
Žinoti pagrindines viešosios komunikacijos teorines prieigas bei modelius, gebėti juos pritaikyti skirtingiems komunikaciniams reiškiniams įvairiuose kontekstuose analizuoti bei suprasti.
Analizuoti bei kritiškai vertinti šiuolaikinius viešosios komunikacijos procesus bei žiniasklaidos turinį.
Gebėti diskutuoti, argumentuotai reikšti savo nuomonę, raštu ir žodžiu pristatyti savo idėjas, jas aptarti grupėje.

Dalyko turinys

1. Įvadas į viešąją komunikaciją - ką studijuosime? (Viešosios) komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas: klasikiniai komunikacijos proceso modeliai (Shannon ir Weaver, Gerbner, Lasswell, kt.). Šiuolaikinė medijų ir viešosios komunikacijos aplinka: veikėjai, procesai ir jiems įtaką darantys veiksniai (sociokultūriniai, ekonominiai, politiniai, technologiniai).
2. Medijų industrija ir ekonominė žiniasklaidos veiklos aplinka. Medijų ir žiniasklaidos industrija, politinis-ekonominis jų veiklos kontekstas. Žiniasklaidos verslas ir rinkos dėsniai: organizacijos, jų struktūra ir veiklos principai. Žiniasklaidos nuosavybė ir koncentracija. Valstybės regulavimo politika ir rinkos liberalizacija. Ekonominis determinizmas ir jo kritika.
3. Technologijų poveikis, arba įtinklintos komunikacijos ypatumai. Globalizacijos poveikis, komunikacijos technologijos ir sociokultūrinė visuomenės kaita. Technologijų plėtra: teoriniai svarstymai (M. McLuhan ir M. Castells). Internetizacija ir įtinklintos komunikacijos bruožai. Kintanti žiniasklaida, kintantys viešieji ryšiai. Technologinis determinizmas ir jo kritika.
4. Viešosios komunikacijos auditorijos: koks yra šiuolaikinis medijų vartotojas? (Tikslinių) auditorijų samprata viešosios komunikacijos studijose ir praktikoje. Medijų vartojimas ir auditorijų tyrimai: poveikio individų nuostatoms ir elgsenai tyrimai, medijų vartojimo sociologija, etnografinės studijos.
5. Viešoji nuomonė, politinė darbotvarkė ir komunikacijos poveikis. Politinė komunikacija kaip procesas. Medijos ir viešosios nuomonės formavimas (W. Lippmann). Informacijos sklaida ir žiniasklaidos poveikis: dviejų žingsnių informacijos sklaidos modelis, riboto žiniasklaidos poveikio teorija (P. Lazarsfeld), tylos spiralės teorija (E. Noelle-Neumann). Darbotvarkės formavimas - kas tai? (M. McCombs ir D. Shaw, E. Rogers ir J. W. Dearing, kt.).
6. Naujienų vadyba, viešosios erdvės nykimas ir globalėjimo padariniai. Demokratinės viešosios erdvės samprata. Normatyvinės viešosios erdvės sąlygos bei prielaidos: istorinė perspektyva (J. Habermas, N. Fraser, kt.). Žiniasklaida kaip viešosios erdvės palaikytoja. Šiuolaikinės transformacijos: ar viešosios erdvės nyksta?. Globalios / virtualios viešosios erdvės: ar yra pozityvių reiškinių?
7. Žiniasklaida ir demokratija medijuotoje realybėje: visuomeninis interesas prieš pramogų televiziją. Žiniasklaidos funkcijos demokratijoje: normatyvinis požiūris. Visuomeninio transliuotojo koncepcija ir veiklos principai. Kas yra viešasis interesas ir kaip jį užtikrinti? Pramogų bei realybės televizijos atsiradimas ir vertybiniai pokyčiai.
8. Virtualios bendruomenės ir individualumo raiška šiuolaikinėse medijose. Viešoji komunikacija ir socialinis tikrovės konstravimas (P. Berger ir P. Luckmann). Ar žiniasklaida atspindi realybę, ar ją konstruoja? Šiuolaikinės medijos kaip su(si)telkimo aplinka: virtualios bendruomenės ir bendruomeninės žiniasklaidos atsiradimas.
9. Ideologija, galia ir medijos: propagandos ir manipuliavimo instrumentai. Žiniasklaidos galia ir medijos kaip manipuliacijos instrumentas (E. Herman ir N. Chomsky). Šiuolaikinė propaganda ir senos-naujos jos formos. Argumentai ir kritika: kultūrinis posūkis ir pasipriešinimas propaganda.
10. Baigiamoji diskusija. Kas toliau? Medijų amžiaus iššūkiai: krizės, praradimai ir gyvenimas virtualybėje. Viešojo gyvenimo transformacijos ir iššūkiai: mediatizacija kaip kultūrinis posūkis. Rizikos visuomenė ir gyvenimas nuolatinio netikrumo bei krizės sąlygomis (U. Beck, Z. Bauman, J. Baudrillard). Vartotojiškos / populiariosios kultūros padariniai ir medijų vaidmuo. Internetas kaip kasdieninio gyvenimo tąsa: virtualybė ir jos pavojai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., seminarai – 15 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 100 val. Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Seminarai – 10%, 2 kūrybinės užduotys – 20%, koliokviumas – 20%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2012 Hodkinson, P. Media, Culture and Society. Sage
2. 2009 Christians, C. G., Glasser, T., McQuil, Nordestreng, K., White, R. A. Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. University of Illinois Press
3. 2002 Webster, F. Informacinės visuomenės teorijos. Poligrafija ir informatika
4. 2008 Fiske, John. Populiariosios kultūros supratimas. Žara
5. 1999 Berger, P. L. & Luckmann, T. Socialinis tikrovės konstravimas. Pradai
6. 2003 McLuhan, M. Kaip suprasti medijas: Žmogaus tęsiniai. Baltos lankos
7. 2009 Castells, M. Communication Power. Oxford University Press
Papildoma literatūra
8. 2005 Golding, P. at al. (eds.) Communication Theory and Research: An ACJ Anthology. Sage
9. 1998 Fiske, J. Įvadas į komunikacijos studijas. Baltos lankos
10. 2011 Baudrillard, J. Vartotojų visuomenė: mitai ir struktūros. Kitos knygos