Viešosios komunikacijos bakalauro baigiamasis darbas

 • Dalyko kodas: BENBVKS01
 • Dalyko grupė: C
 • Apimtis ECTS kreditais: 15
 • Pavadinimas anglų kalba: Bachelor Thesis
 • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
 • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
 • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

  Doc. Kristina Juraitė, PMDF Viešosios komunikacijos katedra; doc. Natalija Mažeikienė, SMF Socialinio darbo katedraas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Bakalauro baigiamasis darbas – tai studento savarankiškai atliktas tyrimas, skirtas kūrybiškai ir analitiškai taikyti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus. Šis darbas yra mokslinio-tiriamojo arba mokslinio-tiriamojo-taikomojo pobūdžio projektas. Baigiamuoju darbu studentas turi parodyti, kad sugeba formuluoti savo studijų krypties problemas, savarankiškai atlikti teorinį ir praktinį/empirinį tyrimą, taikyti tinkamus tyrimo metodus, tinkamai interpretuoti tyrimo metu gautus duomenis, kritiškai vertinti informacijos šaltinius, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, tinkamai raštu ir žodžiu pateikti tyrimo medžiagą, įforminti darbą pagal nustatytus reikalavimus. Bakalauro baigiamasis darbas rengiamas ketvirtaisiais studijų metais, jam skiriama 15 kreditų.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Bachelor thesis is an independent research project aimed at creatively and analytically applying knowledge and skills gained during the study program. Students should demonstrate their abilities to identify research question and the topic; to discuss it within a theoretical framework and the literature in public communications field; to independently carry out empirical research by selecting appropriate research methods; to discuss and assess research outcomes; to formulate clear and valid conclusions; to properly present research material following requirements for structure, language and style. Final thesis should be written during the last study year. The student receives 15 ECTS for passing BA thesis.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Viešosios komunikacijos studijų programos dalykai

Dalyko studijų rezultatai

Suformuluoti ir apibrėžti aktualią viešosios komunikacijos bei medijų studijų srities problemą tyrimui.

 • Susidaryti tyrimo planą.

 • Apibrėžti, paaiškinti bei interpretuoti įvairias viešosios komunikacijos teorines įžvalgas, jas siejant su šiuolaikinėmis visuomenės raidos tendencijomis bei pokyčiais.

 • Taikyti įvairius mokslinių tyrimų metodus komunikacijos procesams suprasti bei analizuoti, jų tarpusavio sąveikos ypatumams iš lyginamosios perspektyvos tirti.

 • Surinkti empirinę tyrimo medžiagą bei ją analizuoti, taikant įvairius metodus.

 • Parengti ir viešai pristatyti baigiamąjį bakalauro projektą.

  Dalyko turinys

  1. Bakalauro baigiamojo darbo temos ir tyrimų plano sudatymas ir pristatymas. Diskusijos.
  2. Pristatymas ir kūrybinis seminaras. Diskusijos.
  3. Pirmojo bakalauro darbo varianto pristatymas auditorijoje. Seminarai grupėse (angl. poster workshops).
  4. Pirmųjų bakalauro darbo variantų aptarimas ir diskusija: katedros recenzentų komentarai.
  5. Bakalauro baigiamojo darbo pristatymas.
  6. Viešas gynimas.

  Dalyko studijos valandomis

  Savarankiškas studento darbas ir konsultacijos su darbo vadovu – 400 val.

  Studijų rezultatų vertinimas

  Baklauro baigiamieji darbai yra ginami ir vertinami viešame baigiamųjų darbų gynimo posėdyje.

  Literatūra

  1. 2000 Berger, A. Media and communication research methods :an introduction to qualitative and quantitative approaches. Sage, Thousand Oaks
  2. 2008 Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. Kokybinių tyrimų metodologija. Vadovėlis. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė
  3. 2011 Jensen, K. A handbook of media and communication research: qualitative and quantitatve methodologies. Routledge
  4. 2005 Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Judex, Kaunas
  5. 2011 Norkus Z., Morkevičius V. Kokybinė lyginamoji analyze. LiDA, Kaunas
  6. 2006 Vaitkevičius R., Saudargienė A.Statistika su SPSS psichologiniuose tyrimuose. VDU, Kaunas
  7. 2011 Žydžiūnaitė V. Baigiamojo darbo rengimo metodologija. Klaipėdos valstybinė kolegija
  Papildoma literatūra
  8. 2004 Cassell, C., Symon, G. (Eds.). Essentail guide to qualitative methods in organizational research. London: Sage
  9. 2004 Have, Paul ten. Understanding qualitative research and ethnomethodology. London: Sage,
  10. 2006 Keyton, J. Communication research: asking questions, finding answers. Boston: McGraw-Hill
  11. 2007 Stewart, D. W. Focus groups: theory and practice. Thousand Oaks: Sage
  12. 2001 Travers M. Qualitative research through case studies. London: Sage