Viešųjų ryšių praktika

  • Dalyko kodas: VKS 4008
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 8
  • Pavadinimas anglų kalba: Public Relations Internship (Practical PR)
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Edita Masiulė, Rūta Vainauskaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Viešųjų ryšių praktika – tai Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos studentų mokymasis pasirinktos organizacijos darbo vietoje. Studentai atlieka 160 val. trukmės praktiką organizacijose, vykdančiose komunikacines veiklas: komunikacijos agentūrose, reklamos agentūrose, valstybinių institucijų, NVO ar privačių kompanijų komunikacijos padaliniuose ar pan. Praktikos metu studentą konsultuoja praktikos vadovas organizacijoje ir praktikos koordinatorius katedroje. Viešųjų ryšių (VR) praktika siekiama studentams suteikti galimybę įgyti profesinių įgūdžių, susipažinti su studijuojamos srities praktiniais aspektais, praktinėje aplinkoje pritaikyti įgytas teorines žinias bei gebėjimus, prisitaikyti darbo rinkoje bei suvokti jos poreikius, o taip pat lavinti kritinį mąstymą bei kitas asmenines savybes, būtinas darbo rinkai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Public relations internship is designed to give the opportunity to transfer the knowledge gained in academic settings to practice in a professional setting. All students are required to complete a 160-hour (full-time or part-time) internship in public relations field. This includes communication agencies, marketing communications agencies, communications divisions at public institutions, NGOs or other companies, etc. The internship is supervised by the professional in the internship place and the internship coordinator in the faculty. The aim of this internship is to gain more professional skills, to understand the practical issues of the field.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Būtina išklausyti įvadinius komunikacijos ir viešųjų ryšių kursus (kursai „Įvadas į komunikacijos studijas“, „Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros“, „Viešųjų ryšių pagrindai“, „Rinkodara ir įvaizdžio komunikacija“ ir kt.), turėti žinių viešųjų ryšių teisės, etikos, socialinės atsakomybės komunikacijos srityse (kursai „Viešosios komunikacijos teisė“, „Socialinės atsakomybės komunikacija“).

Dalyko studijų rezultatai

Gebėti įgytas teorines žinias bei VR modelius taikyti praktikoje, realioje organizacijų aplinkoje atlikti tyrimą, atpažinti, analizuoti, įvertinti įvairių tipų (integruotos) komunikacijos projektus.
Inicijuoti, siūlyti įvairių išorinės komunikacijos projektų organizavimo planus, taikyti įvairias komunikacijos metodikas, įvertinti.
Numatyti galimas organizacijos/ projekto išorinės komunikacines problemas ir suplanuoti jų sprendimo būdus.
Stebėti, analizuoti, vertinti organizacijos vykdomas vidinės komunikacijos veiklas.
Gebėti įgyvendinti įvairių VR projektų komunikacines užduotis, profesionaliai taikyti tradicines ir interaktyvias VR priemones.
Gebėti susisteminti, kritiškai analizuoti ir įvertinti savo praktinę patirtį, ją pristatyti viešai.
Analizuoti įvairių tipų informacijos šaltinius, su jais dirbti: atrinkti, analizuoti, rūšiuoti.
Gebėti analizuoti situaciją, priimti sprendimus, dirbti komandoje bei savarankiškai.

Dalyko turinys

1. Profesionalūs VR: organizacijos ir komunikacijos projektai, jų tipai, tikslai, efektyvumas.
2. Šiuolaikinė VR darbo rinka: poreikiai, reikalavimai, įgūdžiai. Praktikos vietos paieška ir pasirinkimas (CV parengimas, komunikacijo agentūrų ir organizacijų duomenų bazė).
3. Išorinės komunikacijos projektų įgyvendinimas: teorija ir praktika. Valdymas, finansavimas, įgyvendinimas.
4. VR procesas ir savarankiškas komununikacijos poreikio įvertinimas. Skirtingi komunikacinių projektų bei kampanijų įgyvendinimo būdai: socialinio konteksto, organizacijos veiklos specifikos, tikslinių auditorijų poreikių bei lūkesčių ir kt. įvertinimas.
5. Organizacijų socialinė atsakomybė, teisė ir etika.
6. Teisės ir etikos klausimų sprendimo būdai, jų išvengimo galimybės.
7. Vidinės komunikacijos projektų organizacijoje planavimas ir įgyvendinimas.
8. Praktiniai vidinės organizacijos komunikacijos gerinimo būdai.
9. Proaktyvios ir reaktyvios komunikacijos organizacijoje valdymas. Strateginiai sprendimai ir taktiniai veiksmai. Komunikacijos kanalai, priemonės.
10. Medijuota komunikacinio projekto aplinka: žurnalistų ir viešųjų ryšių specialistų tarpusavio sąveika.
11. Komunikacinių projektų organizacijoje sėkmės ir rizikos valdymas.
12. Kūrybiškas požiūris į viešuosius ryšius. Kultūrinis, socialinis, ekonominis, politinis kontekstas ir jo reikšmė.
13. Duomenų reikšmė, įvairovė. Duomenų paieškos, sistemininimo, apdorojimo technologijos.
14. Ką turi žinoti/mokėti puikus VR specialistas? Profesinių gebėjimų analizė.

Dalyko studijos valandomis

Susitikimai ir užduotys savarankiškam darbui – 20 val., individualus darbas (t.y. rašto darbas ir pasirengimas jį pristatyti) – 20 val., individualus savarankiškas studento darbas praktikos metu – 160 val. Iš viso: 200 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Praktikos vadovo organizacijoje atsiliepimas apie studentą – 20%, praktikos pristatymas – 30%, praktikos ataskaita - 50%.

Literatūra

1. 2007 Wilcox, D. L., Cameron, G. T., Ault Ph. H., Agee W. K. Ryšiai su visuomene: strategija ir taktika. Poligrafija ir informatika
2. 2011 Gordon A. E. Public Relations. Oxford University Press
3. 2012 Breakenridge K. D. Social Media and Public Relations: Eight New Practices for the PR Professional. FT Press
4. 2007 Oliver, S. Public Relations Strategy. Kogan Page
5. 2007 L'Etang ,J. Public Relations: Concepts, Practice and Critique. Sage Publications
6. 2007 Kelleher, T. A. Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media Sage Publications
7. 2007 Merkel, B., Russ-Mohl, S., Zavaritt, G. A Complicated, Antagonistic, and Symbolic Affair. Journalism, PR and their Struggle for Public Attention. Giampiero Casagrande Editore
Papildoma literatūra
8. 2008 Scott, D. M. Naujosios rinkodaros ir viešųjų ryšių taisyklės. UAB „Verslo žinios“
9. 2004 Newsom, D., Turk, J. V., Kruckeberg, D. This is PR: The Realities of Public Relations (8th Edition), Tomson Wadsworth
10. 2009 Heath, R. L., Toth, E. L., Waymer, D. Rethorical and Critical Approaches to Public Relations II Routledge
11. 2005 Watson, T., Noble, P. Evaluating Public Relations: A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research and Evaluation Kogan Page