Žurnalistinė praktika

  • Dalyko kodas: VKS 4007
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 8
  • Pavadinimas anglų kalba: Journalism Internship (Practical Journalism)
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Edita Masiulė, Rūta Vainauskaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Viešosios komunikacijos programos studentų žurnalistinė praktika – tai studentų mokymasis pasirinktos žiniasklaidos organizacijos darbo vietoje: nacionalinėse ir vietinėse žiniasklaidos bendrovėse (TV, radijas, spauda, intenetas), specializuotoje žiniasklaidoje (kultūros, sporto, laisvalaikio), kitose medijose. Praktikos metu studentą konsultuoja praktikos vadovas organizacijoje ir praktikos koordinatorius katedroje. Žurnalistinės praktikos metu siekiama studentams suteikti galimybę įgyti profesinių įgūdžių, susipažinti su studijuojamos srities praktiniais aspektais, praktinėje aplinkoje pritaikyti įgytas teorines žinias bei gebėjimus, prisitaikyti darbo rinkoje bei suvokti jos poreikius, o taip pat lavinti kritinį mąstymą bei kitas asmenines savybes, būtinas darbo rinkai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Journalism internship is designed to give the opportunity to transfer the knowledge gained in academic settings to practice in a professional setting. All students are required to complete an internship in media organization: national and local media institutions (TV, radio, press, internet), niche media (culture, sport, lifestyle), etc. It offers students job experience of supervised professional work in a chosen organization. The internship is overseen by the communications professional in the internship place and the internship coordinator in the faculty. At the end of the course students make an oral presentation.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Būtina išklausyti įvadinius komunikacijos ir viešųjų ryšių kursus, kurių teorines žinias bandoma pritaikyti praktikoje (kursai „Įvadas į komunikacijos studijas“, „Žurnalistikos teorija ir praktika“, „Specialybės kalbos kultūra“, „Kūrybinis teksto rašymas“, „Viešųjų ryšių pagrindai“ ir kt.), turėti žinių viešųjų ryšių, žiniasklaidos teisės, etikos, socialinės atsakomybės komunikacijos srityse (kursai „Viešosios komunikacijos teisė“, „Socialinės atsakomybės komunikacija“), būti susipažinus su komunikacijos technologijomis (kursas „Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos“).

Dalyko studijų rezultatai

Pritaikyti žurnalistikos teorines žinias praktikoje, dalyvaujant įvairaus pobūdžio medijų projektų (spaudos leidinių, audio ir video reportažų ciklų, kt.) kūrimo procesuose.
Kurti žurnalistinius produktus įvariems kanalams bei auditorijoms.
Sukurti žurnalistinio produkto idėją, ją įgyvendinti realiomis sąlygomis bei kritiškai įvertinti.

Dalyko turinys

1. Žiniasklaidos sistema Lietuvoje: kintančios auditorijos, kintantys instrumentai.
2. Darbo žiniasklaidos organizacijoje specifika ir praktiniai aspektai.
3. Praktinis darbas žiniasklaidos organizacijoje: žurnalistinis produktas, idėjų generavimas, informacijos šaltinių atranka, žurnalistiniai stiliai ir žanrai, auditorijų poreikių nustatymas, žurmalistinio produkto kūrimas, publikavimas, komandinis darbas.
4. Praktinis darbas žiniasklaidos organizacijoje: teisinių ir etinių problemų sprendimas; kūrybiškumas, inovatyvumas ir daugiadimensiškumas žurnalisto darbe.
13. Praktikos ataskaitos pristatymas, savirefleksija ir įgytos patirties žiniasklaidos organizacijoje įvertinimas.

Dalyko studijos valandomis

Individualus savarankiškas darbas praktikos atlikimo metu – 160 val., susitikimai ir užduotys savarankiškam darbui – 20 val., individualus darbas (praktikos ataskaita) – 20 val. Iš viso: 200 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Praktikos vadovo organizacijoje atsiliepimas apie studentą – 20%, praktikos pristatymas – 30%, praktikos ataskaita - 50%,

Literatūra

1. 2008 De Burgh, H. Et al. Investigative Journalism. Routledge
2. 2006 Engebretsen M. Writing for the Web: An Introduction to Online Journalism. VDU leidykla
3. 2010 Cole P. Newspaper journalism: key texts. Sage Publications
4. 2010 Levy D. A. L., Nielsen R. K. The Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy. Oxford University Press
5. 2009 Arnold G. T. Media writer's handbook: a guide to common writing and editing problems.
McGraw-Hill/Higher Education
Papildoma literatūra
6. 2009 Newman N. The rise of social media and its impact on mainstream journalism. Reuters Institute for the Study of Journalism
7. 2009 Fenton N. (ed.) New Media, Old News: Journalism and Democracy in the Digital Age. Sage Publications
8. 2012 Pečiulis, Ž. (ed.) Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje. VU leidykla