Viešojo kalbėjimo menas ir retorika

  • Dalyko kodas: VKS 4004
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Rhetoric and Public Speaking
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Irena Buckley, HMF Lietuvių literatūros katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse studentai supažindinami su šiuolaikine retorikos mokslo samprata, aptariamas viešojo kalbėjimo ir kitų retorikos sričių santykis. Atskleidžiama retorikos svarba žurnalistikai, analizuojama žurnalisto viešojo diskurso specifika. Supažindinama su efektyvios viešosios komunikacijos procesu, aptariamas įtikinamo kalbėjimo ir aktyvaus klausymosi santykis. Mokoma pasirinkti kalbėjimo temą, formuluoti problemas, telkti argumentus. Supažindinama su viešosios kalbos komponavimo principais, daug dėmesio skiriama loginio kalbėjimo pagrindo formavimui, argumentacijos sistemai. Supažindinama su oratorinio stiliaus pagrindais, mokoma pasirinkti tinkamą kalbinę raišką. Aptariami viešųjų kalbų sakymo būdai. Pristatomos įvairios viešųjų kalbų rūšys.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces students to the modern rhetoric science, and discusses the public speaking in relationship to other types of rhetoric. The role of rhetoric in communications is revealed by analyzing public discourse in the media. Effective public communication process is explained by focusing on pervasive speaking and active listening. Students will learn to prepare for public speaking by selecting the topic, formulating issues and choosing arguments. They will be introduced to different types and forms of public speaking.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į VK studijas“, „Viešasis diskursas“.

Dalyko studijų rezultatai

Apibrėžti ir paaiškinti įvairias retorikos mokslo kategorijas.
Analizuoti įvairius viešus diskursus ir žanrus.
Vertinti viešus diskursus profesiniu, etiniu bei teisiniu aspektais.
Kurti viešąsias kalbas.
Pademonstruoti viešojo kalbėjimo metodų, stilių bei technikų išmanymą.
Išugdyti dalyvavimo viešose diskusijose, debatuose įgūdžius.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su kurso struktūra ir turiniu, individualaus darbo ir auditorinio darbo metodika, lankomumo ir atsiskaitymo reikalavimais.
2. Šiuolaikinė retorikos samprata. Tarpdisciplininis retorikos pobūdis. Retorika ir viešasis kalbėjimas.
3. Retorikos mokslo struktūra. Argumentacinis viešojo kalbėjimo lygmuo.
4. Teksto lygmuo. Vertikalusis ir horizontalusis teksto planas.
5. Lingvistinis viešojo kalbėjimo lygmuo. Pagrindiniai viešųjų kalbų stiliaus reikalavimai.
6. Viešųjų kalbų klasifikacijos problemos. Socialiniai žurnalisto viešojo kalbėjimo veiksniai.
7. Informacinės kalbos. Esminės informacijos ir parainformacijos santykis.
8. Apeliacinės kalbos. Retorinė ir loginė topika.
9. Emocinės kalbos. Retorinė schema ir kūrybinis rašymas.
10. Dialoginės kalbos. Polemikos strategija ir taktika.
11. Diskusijos parengimo ir vadovavimo jai ypatumai. Klausimų formulavimas ir atsakymai į juos.
12. Disputas. Argumentų atrėmimo taktika.
13. Etinis viešojo kalbėjimo aspektas. Manipuliacija gyvu žodžiu.
14. Neverbalinė komunikacija. Psichologiniai viešojo kalbėjimo aspektai.
15. Viešojo kalbėjimo menas ir šiuolaikinis socialinis, politinis, kultūrinis kontekstas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 75 val. Iš viso: 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%, kūrybinės užduotys – 25%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2000 Bielinienė, J. Iškalbos menas. VDA
2. 2006 Humes, J. Čerčilio iškalba, Linkolno tvirtybė: geriausių oratorių sėkmės paslaptys. Vaga
3. 2001 Koženiauskienė, R. Retorika: iškalbos stilistika. Vilniaus universiteto leidykla
4. 2013 Koženiauskienė, R. Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analyze. Vilniaus universiteto leidykla
5. 1999 Ryborz, H. Menas įtikinti. Kaip žmones palenkti į savo pusę. Alma littera
6. 2004 Pečiulis, Ž. Efektyvi komunikacija: praktinis vadovas. Versus aureus
Papildoma literatūra
7. 2005 Joule, R., Beauvois, J. Manipuliacijos vadovas padoriems piliečiams. Alma littera
8. 2008 Juodytė, A. Manipuliacinės įtraukimo į komunikaciją strategijos periodinėje spaudoje, Žurnalistikos tyrimai, nr.1. VU
9. 2009 Ališauskas V. Sakymas ir rašymas. Teisinės informacijos centras, Vilnius
10. 2000 Nauckūnaitė, Z. Iškalbos mokymas. Šviesa