Socialinio ir kultūrinio identiteto modeliai

  • Dalyko kodas: SAT 5020
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: SOCIAL AND CULTURAL IDENTITY
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Čiubrinskas, Prof. Victor de Munck

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis kursas supažindina su socialinio ir kultūrinio identiteto konceptualizacija antropologijoje ir išdiskutuoja identiteto kaip tyrimo paradigmos pritaikomumą tyrimuose. Daug dėmesio kreipiama kultūros analizės problematikai antropologijoje,- atsižvelgiant į klasikinius ir šiuolaikinius požiūrius į kultūrinį stabilumą ir kaitą, tradiciją ir akultūraciją, o taip pat į konfigūracinius, naratyvinius bei diskursyvinius aspektus. Identiteto kaip kultūros modelio koncepcija diskutuojama kaip socialinio prisiskyrimo išteklius skirtinguose sociokultūriniuose kontekstuose. Identiteto konstravimo praktikos ir procesai aptariami kaip ‚skirtingumo‘ daryba socialiniame organizavimesi ir socialinėje sąveikoje. Kursas taip pat gvildena sąryšį tarp identiteto ir galios nacionalinės valstybės kontekste, t.y. individualaus bei iš apačių kylančio identiteto santykį su hegemoniniu-nacionaliniu pilietinio identiteto modeliu. Etnografiniai pavyzdžiai naudojami iš Centrinės/Rytų Europos, Pietų Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, ypač pabrėžiant žiūros iš etninių mažumų, čiabuvių bei socialinės atskirties grupių perspektyvą. Atvejų analizei pasirenkamas “lietuviškumas” – kaip nacionalinio/etninio/kultūrinio identiteto modelis (remiantis VDU atliktu tyrimu projektu) jo raiška išsamiai išdiskutuojama iš įvairių metodologinių perspektyvų.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course deals with the anthropological studies of identity by conceptualizing of social and cultural identity as an anthropological research focus. It addresses practices and processes of construction of belonging and difference making in relation to social organization and social interaction. Concepts of identity as a resource of social belonging are discussed with reference to examples from different sociocultural contexts. The course also focuses on the relationship between identity and power in terms of the nation state and the role of individuals and grassroots movements’ vis-à-vis nationally produced hegemonic definitions of citizenship. The ethnographic focus will be on Central/East Europe, South Asia, North and South America and from the themes of mobility and migration, ethnic and indigenous minorities, and socially excluded groups. Special attention will be paid to different methodological and theoretical approaches with regard to the case study of the identity model of ”Lithuanian-ness” provided by the recently conducted research project at Vytautas Magnus University.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į sociokultūrinę antropologiją; Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos

Dalyko studijų rezultatai

Baigusieji dalyką gebės taikyti identiteto paradigmą savo tyrimuose; analizuoti kaip identiteto procesai veikia skirtingose visuomenėse bei skirtingose kultūrose; kritiškai vertinti identiteto kaip neprocesualaus fenomeno traktavimą; suprasti sociokultūrinio konteksto svarbą identiteto raiškose praktikose; nagrinėti skirtingų grupių identitet konstravimą ir susidariusių identiteto politikų susidūrimus.

Dalyko turinys

1. Šiuolaikinė kultūrinė analizė antropologijoje - klasikiniai ir šiuolaikiniai požiūriai į kultūrinį stabilumą ir kaitą, tradiciją ir inkultūraciją, o taip pat į kultūrų konfigūracinius, naratyvinius bei diskursyvinius aspektus;
2. Tradicijos ir identiteto kaip tyrimo perspektyvų santykis ;
3. Socialinio ir kultūrinio identitetų samprata antropologijoje;
4. Primordialusis identitetas: čiabuviškoji kultūra ir autochtoniškasis identitetas;
5. Etninis (rasinis) identitetas ir regioninis identitetas;
6. Etninis, pilietinis, nacionalinis ir transnacionalinis identitetas ir globalizacijos procesas;
7. Religinis identitetas;
8. Etninės ir kt. sociokultūrinės mažumos, migrantai ir identiteto politika. Stigmatizuotų, marginalizuotų, izoliuotų grupių identitetas;
9. Socialinė struktūra ir kultūra : “kalbos įkalintos kultūros” modelis; „religija=kultūra“ modelis;
10. Paribio (ribinių zonų) sociokultūrinis identitetas;
11. Identiteto konstravimas: tautiškumas (lietuviškumas) ir socialinė atskirtis (neliečiamieji) kaip identiteto modeliai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Grupinis darbas 15 val.
Individualus darbas 100 val.
Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vidursemestrinis atsiskaitymas -30 %, savarankiška užduotis -20 %, egzaminas(raštu) – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2010 Hewamanne ,Sandya, Stitching Identities in a Free Trade Zone: Gender and Politics in Sri Lanka University of Pensylvania
2. 2008 Brubaker, Roger et al. Nationalist Policies and Everyday Ethnicity in a Transylvania Town Princeton University Press
3. 1992 Gupta, S and J. Ferguson, „Beyond „Culture“: Space, Identity, and the Politics of Difference“, - Cultural Anthropology, vol. 7(1):6-23.
4. 2011 Čiubrinskas, V. (sud.) Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. VDU leidykla.
5. 2006 Castells, Manuel Tapatybės galia. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
6. 2007 De Munck, Victor „First, Se- cond and Finally Third Order Understanding of Lithuanian National Identity. An Anthropological Approach“, -
Sociologija. Mintis ir Veiksmas. Vol. 1(19):51-73.
7. 1996. Friedman, J. Cultural Identity and Global Process, Sage
8. 1994 Geertz, Clifford „Promordial LLoyalties and Standing Entitities. AAnthropological Reflections on the Politics of Identity“, - Public Lectures No.7. Collegium Budapest/Institute for Advanced Study.
Papildoma literatūra
1. 2002 Baumann, Gerd. „Collective Identity as a Dual Discursive Construction: Dominant v. Demotic Discourses of Culture and Negotiation of Historical Memory“, - Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 9: 189-200.
2. 2008 Čiubrinskas, V.;Kuznecovienė, J.(sud.) Lietuviškojo identiteto trajektorijos VDU leidykla