Etniškumas, migracija ir identiteto politika

  • Dalyko kodas: SAT 5021
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: ETNICITY, MIGRATION AND POLITICS OF IDENTITY
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Čiubrinskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso dėmesio centre antropologinių migracijos, transnacionalizmo ir diasporos tyrimų etninės ir identiteto dimensijos. Pastarosios nagrinėjamos migrantų grupių identitetų raiškos ir identitetų galios bei jų politikos aspektais. Pagrindinis akcentas yra į etniškumo, transnacionalinės migracijos kasdienybinės patirties atskleidimą, migraciją matant per grupinio identiteto raišką. Studentai išmokta pasekti kaip šiuolaikiniai antropologiniai požiūriai į etninius konfliktus, migracijos sukeltus susidūrimus bei identiteto konstravimo politiką gali padėti atskleisti lokalinių, transnacionalių ir globalių plėtros žingsnių sukeltų susidūrimų su etnine, rasine, religijos politika ir identitetu esmę.
Studentai taipogi išmoksta taikyti palyginamąją perspektyvą nagrinėdami konkrečius transnacionalinės migracijos patirčių ir identiteto politikos pavyzdžius iš Centrinės/ Rytų Europos, Šiaurės Amerikos bei kitų pasaulio regionų.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course focuses on the cultural and ethnic dimensions of migration and diaspora studies with a focus on aspects of identity politics. Students will learn how current anthropological approaches to the politics of identity in global contexts can provide a new ways of understanding of social bonds (in terms of ethnicity) , mobility (in terms of transnational migration) as well as people‘s loyalty to “old“ places and the emergence of transnational “new places”. They will also be introduced to the importance of applying a comparative perspective to patterns of migration and politics of identity in different areas of the world. The case of migration from postsocialist Eastern Europe to North America is scrutinized as example.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinės ar kultūrinės antropologijos įvadas; Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos

Dalyko studijų rezultatai

Mokės pristatyti migracijos, transnacionalizmo, etniškumo, rasizmo ir identiteto koncepcijas bei daugiapakopius ryšius tarptautinės migracijos teorijose.
Išsiugdys gebėjimus analizuoti šiuolaikinės migracijos išraiškas iš antropologinės perspektyvos.
Mokės identifikuoti ir analizuoti etninius konfliktus, priverstinę migraciją, identiteto politiką iš antropologinio globalios įvairovės, multikultūralizmo bei etniškumo procesų pažinimo ir supratimo perspektyvos.
Mokės taikyti antropologinę perspektyvą transnacionalinės migracijos
bei migrantinio identiteto problemoms atskleisti ir visa tai pritaikyti tarpkultūrinio supratimo problemų tyrimui.
Išmoks taikyti kritinį viešųjų ir akademinių diskursų apie pasaulio įvairovę ,migraciją ir tarpetninius santykius bei identiteto politiką vertinimą.

Dalyko turinys

Etniškumo samprata antropologijoje iki F. Barth ir F. Barth koncepcija. Įvadas į migracijos studijas iš antropologijos perspektyvos. Pagrindiniai migracijos antropologijos apibrėžimai ir tyrinėjimo paradigmos . “Migracija” , „diaspora“, „transnacionalizmas“ iš antropologinės perspektyvos. Identiteto samprata antropologijoje ir migrantiškieji identitetai. Identiteto raiška ir identitetai praktikuojami etninių mažumų bei migrantų kasdieniniame gyvenime ir viešojoje erdvėje. Identiteto politikos įgalinti migrantiškieji identitetai. Centrinės bei Rytų Europos migracijos ir identiteto politikos atvejai. Šiuo metu vykdomų antropologinių ir tarpdisciplininių (nacionalinių ir tarptautinių)tyrimų projektų apie migraciją ir identiteto politiką pristatymas ir analizė.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Grupinis darbas 15 val.
Individualus darbas 100 val.
Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vidursemestrinis atsiskaitymas -30 %, savarankiška užduotis -20 %, egzaminas(raštu) – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2000 Brettell, C. B. Hollifield J.F. (eds.) Migration Theory. Talking Across Disciplines. Routledge
2. 2002 Eriksen, T.H. (Ethnicity and Nationalism. Pluto Press
3. 1999 Vertovec, S. Cohen, R. Migration, Diaspora and Transnationalism . Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing.
4. 2004 Glick-Schiller, N., Levitt “Transnational Perspectives on Migration: Conceptualizing
Simularity”,International Migration Review, vol. 37 (Fall).
5. 2002 Eriksen, T. H., Ethnicity and Nationalism. Pluto Press
Papildoma literatūra
5 1994 Connor,W. Ethnonationalism. The Quest for Understanding. Princeton University Press
6. 2003 Munz, R., Ohliger, R. Diasporas and Ethnic Migrants. Germany, Israel and Post-Soviet Successor states in Contemporary perspective. London, Portland, OR: Frank Cass.
7. 2004 Ciubrinskas,Vytis ”Transnational Identity and Heritage: Lithuania Imagined, Constructed and Contested”. In: Kockel, U. Nick Craith, M. (eds.). Communicating Cultures.. Pp. 42-66. LIT Verlag
8. 2002 Al-Ali, N; Koser, K. (eds.) New Approaches to Migration. Transnational Communities and the Transformation of Home.. Kinship and Genetics. Pp.145-69. Oxford and New York: Berghahn Books,
9. 2011 Čiubrinskas, V. (sud.) Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. VDU leidykla
10 2014 Čubrinskas, Daukšas, Kuznecoviene, Labanauskas, Taljūnaitė. Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto frgmentacija Versus Aureus